Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2014 Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Λουκαΐδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 29 Απριλίου 2014 και στις 26 Μαΐου 2014. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπρόσωποι της συντεχνίας του ακαδημαϊκού προσωπικού και της συντεχνίας του διοικητικού προσωπικού, καθώς και εκπρόσωποι της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ).

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2014 είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους €109.667.510 και ισόποσα έξοδα.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα εσόδων του εν λόγω προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως:

Έσοδα κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2014

α. Χορηγίες και συνεισφορές 49.500.000
β. Προπτυχιακά δίδακτρα 16.500.000

γ. Έσοδα για χρηματοδότηση διαρθρωτικών προγραμμάτων και σχεδίων

2.730.800
δ. Άλλα έσοδα 11.232.080
ε. Διάφορες εισπράξεις 29.704.630
Σύνολο εσόδων €109.667.510

2. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα δαπανών του εν λόγω προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως:

Δαπάνες κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2014

α. Τρέχουσες δαπάνες 54.581.000
β. Λειτουργικές δαπάνες 6.525.500
γ. Διαχειριστικά έξοδα 9.968.380
δ. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 21.822.620

ε. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (από ίδια έσοδα)

16.770.010
Σύνολο δαπανών €109.667.510

Στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2014 λήφθηκαν υπόψη η παρούσα δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις, καθώς και οι προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδιαίτερα όσον αφορά τις αναπτυξιακές του δραστηριότητες.

2. Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2014 προγραμματίζεται να καλύψει δαπάνες που αφορούν μεταξύ άλλων την ανάπτυξη των τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, την ανάπτυξη του Τμήματος Νομικής, του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, του προγράμματος σπουδών για τιςΜεσανατολικές Σπουδές και την αναδόμηση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επίσης, η πιο πάνω ανάπτυξη αφορά και το νέο πρόγραμμα δημοσιογραφίας, καθώς και δύο νέα αυτοχρηματοδοτούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα, στη μηχανική των πετρελαίων και στη σχολική συμβουλευτική και καθοδήγηση.

3. Το 2014 ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία είχε αρχίσει να υλοποιείται σε προγενέστερα οικονομικά έτη, με τη σταδιακή εισδοχή 2 000 επιπλέον φοιτητών σε υφιστάμενα προγράμματα και την προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών ή/και κατευθύνσεων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Σε εκκρεμότητα παραμένει η ενίσχυση του αριθμού των θέσεων διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού για τις ανάγκες που απορρέουν από τη σχετική αύξηση.

4. Η επιπρόσθετη αύξηση στους αριθμούς των νεοεισερχόμενων φοιτητών (κατά 100), όπως αυτή συμφωνήθηκε με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, δεν αναμένεται να επιφέρει οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος στο κράτος για το 2014. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αναμένει πρόσθετους φοιτητές από μετεγγραφές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, με στόχο την απάμβλυνση των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν αρκετές οικογένειες που έχουν φοιτητές στο εξωτερικό.

5. Όσον αφορά τα κατασκευαστικά έργα στην πανεπιστημιούπολη, αναμένεται να πραγματοποιηθούν δαπάνες που αφορούν κυρίως στην ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης - ΒιβλιοθήκηΣτέλιος Ιωάννου. Οι δαπάνες για την ανέγερση του έργου από το έτος 2014 και μετέπειτα αναμένεται ότι θα χρηματοδοτηθούν από το κράτος. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διεκδικεί εκ νέου το ποσό των €11.232.080 για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του, το οποίο αποτελεί έλλειμμα στην είσπραξη της κρατικής χορηγίας που εγκρίθηκε για το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2012. Λόγω της μη παραχώρησης ολόκληρης της κρατικής χορηγίας κατά το 2012, πραγματοποιηθείσες δαπάνες αντίστοιχου ύψους καλύφθηκαν προσωρινά από άλλες εισπράξεις του πανεπιστημίου, εκτός κρατικής χορηγίας. Σύμφωνα με επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2013, το Υπουργείο Οικονομικών θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξασφαλίσει πιστώσεις, για να καλύψει το υπόλοιπο της χορηγίας που δε δόθηκε κατά το 2012. Σημειώνεται ότι το εν λόγω ποσό προορίζεται για κάλυψη πρόσθετων δαπανών που αφορούν στο υπό ανέγερση από το 2011 Κέντρο Πληροφόρησης - ΒιβλιοθήκηΣτέλιος Ιωάννου, του οποίου τις αρχικές δαπάνες χρηματοδότησε η δωρεά της οικογένειας Ιωάννου, η οποία έχει εξαντληθεί.

6. Οι πρόσθετες δαπάνες στέγασης θα αφορούν μεταξύ άλλων μετατροπές και προσθήκες στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας (ΣΕΚΥ), στις κτιριακές εγκαταστάσεις κοινωνικών δραστηριοτήτων, συμπληρωματικά και βελτιωτικά έργα στις εγκαταστάσεις της πανεπιστημιούπολης και στον κεντρικό χώρο του Πανεπιστημίου Κύπρου κ.ά.

7. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, συμμορφούμενο με τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, στον προϋπολογισμό του για το έτος 2014 περιλαμβάνει προτάσεις για κατάργηση άρθρων στο Κεφάλαιο 5 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» και, αντίστοιχα, είτε προτείνει τη δημιουργία νέων άρθρων είτε περιλαμβάνει αυξημένη πρόνοια σε επιμέρους άρθρα των Κεφαλαίων 1-4, έτσι ώστε οι σχετικές δαπάνες να διενεργούνται και να παρουσιάζονται στο δελτίο δαπανών του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου ανάλογα με τη φύση της κάθε δαπάνης στο κατάλληλο άρθρο.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησαν με τις πρόνοιες του προϋπολογισμού αυτού. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του προς τη Βουλή, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2014, αναφέρει ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός έχει ελεγχθεί και ότι έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν οι πρόνοιες της εγκυκλίου του ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2014.

Όπως ανέφερε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στον υπό εξέταση προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και οι δαπάνες λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής, που ανέρχονται στα €2 εκατομ. Λόγω του ότι όμως το ύψος της κρατικής χορηγίας είναι κατά €2 εκατομ. μεγαλύτερο από το ύψος της χορηγίας που προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό για το πανεπιστήμιο, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών επισήμαναν ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2014 θα καταβληθεί προσπάθεια να καλυφθεί το ποσό αυτό από ανάλογες εξοικονομήσεις των υπουργείων τους.

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης του προϋπολογισμού, τόσο ο πρόεδρος του συμβουλίου όσο και ο πρύτανης του πανεπιστημίου αναφέρθηκαν στη λειτουργία, στο έργο και στους στόχους του πανεπιστημίου, καθώς και στην ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξή του. Ειδικότερα, ο πρύτανης του πανεπιστημίου, αφού σχολίασε το μειωμένο ύψος του φετινού προϋπολογισμού σε σχέση με τις αυξημένες ανάγκες του πανεπιστημίου για κάλυψη των δαπανών του, επισήμανε ξανά ότι το πανεπιστήμιο διεκδικεί εκ νέου το ποσό των €11 εκατομ. περίπου, το οποίο κατέβαλε το 2012 από τα ίδια έσοδα λόγω της μη καταβολής την περίοδο εκείνη ολόκληρης της κρατικής χορηγίας.

Ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στη συνέχεια σχολίασε ορισμένα σημεία επί του νομοσχεδίου του υπό αναφορά προϋπολογισμού και προέβη σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις, τις οποίες ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας απέστειλε και γραπτώς στην επιτροπή μετά από σχετικό αίτημά της.

Οι εκπρόσωποι τόσο του ακαδημαϊκού προσωπικού όσο και του διοικητικού προσωπικού συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και ζήτησαν την άμεση προώθηση της ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή.

Οι εκπρόσωποι της ΦΕΠΑΝ, αφού μεταξύ άλλων εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη μέχρι τώρα στήριξη που είχαν οι φοιτητές από το πανεπιστήμιο, συμφώνησαν με την ανάγκη της άμεσης προώθησης της έγκρισης του εν λόγω προϋπολογισμού από τη Βουλή.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή διεξήλθε τα επιμέρους άρθρα και τις πρόνοιές του, υποβάλλοντας αριθμό ερωτημάτων για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της αναφορικά με διάφορα θέματα. Ειδικότερα, η επιτροπή ζήτησε να ενημερωθεί μεταξύ άλλων σε σχέση με τα ακόλουθα (για τα περισσότερα από τα πιο κάτω θέματα ζητήθηκε και γραπτή ενημέρωση):

1. Τα κονδύλια που αφορούν τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής, τα κριτήρια εισδοχής σε αυτήν, καθώς και τις προσλήψεις ακαδημαϊκού προσωπικού σε αυτήν.

2. Τη διαδικασία πρόσληψης επισκεπτών καθηγητών, επιστημονικών συνεργατών, ερευνητικού προσωπικού κ.λπ. και τον ακριβή αριθμό αυτών.

3. Τα ερευνητικά προγράμματα και τις συναφείς με αυτά δραστηριότητες, τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τα εισοδήματα από αυτά.

4. Το κατά πόσο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού λαμβάνουν οποιαδήποτε έσοδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες σε σχέση με τις οποίες ενδέχεται να προκύπτει θέμα διαπλοκής.

5. Τους πενήντα πιο υψηλά αμειβόμενους καθηγητές και τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που είχαν εισοδήματα και από άλλες πηγές, πέραν των μισθών τους, καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους.

6. Τη μείωση ή κατάργηση επιδομάτων του προσωπικού του πανεπιστημίου.

7. Τις προσλήψεις, προαγωγές, ανελίξεις του προσωπικού του πανεπιστημίου, με στοιχεία που να αφορούν τις ημερομηνίες έναρξης όλων των σχετικών διαδικασιών.

8. Τον προγραμματισμό όσον αφορά την ετοιμασία κανονισμών που να διέπουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του πανεπιστημίου.

9. Την ύπαρξη διπλοθεσίας από πλευράς μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του πανεπιστημίου και το κατά πόσο το πανεπιστήμιο έλαβε μέτρα, για να επανακτήσει τα ποσά που καταβλήθηκαν σε αυτά.

10. Τα έξοδα για νομικούς συμβούλους, εμπειρογνώμονες κ.λπ.

11. Τις ενοικιάσεις κτιρίων.

12. Τον προγραμματισμό όσον αφορά την προώθηση της αγγλικής γλώσσας στα προγράμματα σπουδών του πανεπιστημίου.

13. Τις δωρεές που έγιναν προς το πανεπιστήμιο το 2013.

14. Τα κριτήρια εισδοχής φοιτητών στο πανεπιστήμιο πέραν της διαδικασίας των παγκύπριων εξετάσεων.

15. Το καθεστώς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού του πανεπιστημίου και το κατά πόσο αυτό έχει διαφοροποιηθεί.

16. Τη φοιτητική μέριμνα, τις φοιτητικές εστίες, τη στήριξη των φοιτητών κ.λπ.

17. Την κατακύρωση προσφορών προς όφελος φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για εξοπλισμούς, υπηρεσίες και διάφορα αγαθά αξίας πέραν των €10.000.

18. Τη λειτουργία από το πανεπιστήμιο βρεφονηπιοκομικού σταθμού και το πότε ο σταθμός αυτός θα αυτονομηθεί, ώστε να μην επιβαρύνεται το πανεπιστήμιο.

19. Τη λειτουργία του διδακτορικού προγράμματος κλινικής ψυχολογίας.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου απάντησε στα πιο πάνω ερωτήματα της επιτροπής με πολυσέλιδη επιστολή του, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014, στην οποία περιλαμβάνονται οι σχετικές απαντήσεις/επεξηγήσεις και τα αναγκαία στοιχεία που ζητήθηκαν από την επιτροπή. Επιπλέον, ο πρύτανης δεσμεύτηκε να αποστείλει και οποιαδήποτε άλλα νέα στοιχεία ζητηθούν από την επιτροπή στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού. Επισημαίνεται επίσης ότι ίδιος με επιστολή του, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2014, απέστειλε στην επιτροπή στοιχεία σε σχέση με συγκεκριμένα ερωτήματα που του υποβλήθηκαν γραπτώς για τη λειτουργία του διδακτορικού προγράμματος κλινικής ψυχολογίας.

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου ηγέρθη το θέμα των προαγωγών και ανελίξεων του προσωπικού του πανεπιστημίου και συγκεκριμένα η ανάγκη βελτίωσης της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 10 του νομοσχεδίου, η οποία παρέχει τη δυνατότητα, εφόσον έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και έχουν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον του αρμόδιου σώματος του πανεπιστημίου, να υπάρξει εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων. Επισημαίνεται ότι σε σχέση με την πιο πάνω πρόνοια το Υπουργείο Οικονομικών είχε αποστείλει γραπτώς συγκεκριμένη εισήγηση για αντικατάστασή της, την οποία διαβίβασε και στα τρία κρατικά πανεπιστήμια, επειδή περιέχουν στους προϋπολογισμούς τους την ίδια πρόνοια, ώστε να υιοθετηθεί στο σημείο αυτό η συγκεκριμένη πρόνοια, που προβλέπεται ήδη τόσο στον κρατικό προϋπολογισμό όσο και στο νόμο για την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα [Ν. 21(Ι)/2013].

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών, η συγκεκριμένη επιφύλαξη θα έπρεπε να αντικατασταθεί, έτσι ώστε να προβλέπεται ότι «το παρόν άρθρο δεν τυγχάνει εφαρμογής, εάν το αρμόδιο σώμα του πανεπιστημίου έχει προβεί σε γραπτή προσφορά της θέσης προς το υποψήφιο πρόσωπο, είτε αυτή έχει γίνει αποδεκτή είτε εκκρεμεί η αποδοχή της».

Επειδή η προτεινόμενη αυτή διατύπωση δημιούργησε έντονες επιφυλάξεις από πλευράς της επιτροπής, κρίθηκε σκόπιμο όπως τα αρμόδια υπουργεία και η Ελεγκτική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, μελετήσουν το όλο θέμα, ώστε να καταβληθεί προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση της εν λόγω πρόνοιας.

Ακολούθως, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, όταν παρέστη στη συνεδρία για τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής, δεν εξέφρασε διαφορετική άποψη από αυτή του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά αναφέρθηκε ειδικότερα σε συγκεκριμένη γνωμάτευση που δόθηκε από τη Νομική Υπηρεσία το Δεκέμβριο του 2013 και αφορούσε το θέμα των ανελίξεων. Ειδικότερα, όπως επισήμανε η πιο πάνω εκπρόσωπος, η γνωμάτευση αυτή απευθυνόταν προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και αφορούσε την επίμαχη πρόνοια στο νόμο του προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2013, η οποία, όπως επισημάνθηκε πιο πάνω, είναι ακριβώς η ίδια και στους τρεις προϋπολογισμούς των κρατικών πανεπιστημίων. Η εν λόγω γνωμάτευση καταλήγει στη θέση ότι οι πρόνοιες του νόμου του προϋπολογισμού ως μεταγενέστερος ειδικός νόμος υπερισχύουν του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, ο οποίος είναι προγενέστερος. Επομένως, σύμφωνα με τη γνωμάτευση αυτή, θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή η συγκεκριμένη δεύτερη επιφύλαξη και να γίνουν προαγωγές/ανελίξεις, αν είχε αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και είχαν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον του αρμόδιου σώματος του πανεπιστημίου.

Σημειώνεται ότι η επίμαχη δεύτερη επιφύλαξη έχει ήδη διαγραφεί με απόφαση της επιτροπής από τους προϋπολογισμούς των άλλων δύο κρατικών πανεπιστημίων για το 2014, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Βουλή στις 8 Μαΐου 2014.

Η επιτροπή έκρινε σκόπιμο ορισμένα θέματα που ηγέρθησαν ενώπιόν της να τα εξετάσει και υπό τη μορφή ειδικού θέματος για αυτεπάγγελτη εξέταση. Ειδικότερα, αυτά αφορούν το θέμα της ανέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και το θέμα της λειτουργίας του διδακτορικού προγράμματος κλινικής ψυχολογίας.

Την επιτροπή απασχόλησε επίσης το καθεστώς της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού του πανεπιστημίου και το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί/βελτιωθεί από την επιτροπή.

Στα πλαίσια της συζήτησης για το πιο πάνω θέμα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέθεσε στην επιτροπή συγκεκριμένη εισήγησή του για τη βελτίωση του υφιστάμενου καθεστώτος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σύμφωνα με την οποία παρέχεται το δικαίωμα στο προσωπικό του για επιλογή είτε του κρατικού είτε ιδιωτικού σχεδίου, στη βάση συγκεκριμένων εισφορών από πλευράς εργοδοτουμένων και πανεπιστημίου. Όπως επισημάνθηκε από το πανεπιστήμιο, η ιατροφαρμακευτική κάλυψη που παρέχεται στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου και κατ’ επέκταση στους εργαζόμενους των ημικρατικών οργανισμών, στην περίπτωση που επιλεγεί το κρατικό σχέδιο, η κάλυψη, καθώς και τα ωφελήματα που απολαμβάνουν είναι μικρότερα συγκριτικά με αυτά που απολαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, διότι οι σχετικοί κανονισμοί περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών διέπουν μόνο τους εν ενεργεία και αφυπηρετήσαντες δημόσιους υπαλλήλους και όχι τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Με την πιο πάνω επισήμανση συμφώνησε και ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο εκπρόσωπο, αν αποφασιστεί από την επιτροπή να προστεθεί οποιαδήποτε πρόνοια για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ωςαποκοπή για σκοπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και όχι ωςκόστος, όπως αναφέρεται στη σχετική πρόνοια που προστέθηκε ήδη από την επιτροπή στους προϋπολογισμούς των άλλων δύο κρατικών πανεπιστημίων.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας επισήμανε στη συνέχεια ότι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι θέμα διαβουλεύσεων και πολιτικής απόφασης, με βάση την οποία θα ετοιμαστεί συγκεκριμένη επί τούτω νομοθεσία, γι’ αυτό και δε θα πρέπει η επιτροπή στο παρόν στάδιο να επιφέρει οποιεσδήποτε αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Όπως επισήμανε επίσης η ίδια εκπρόσωπος, η πρόνοια που προστέθηκε από την επιτροπή στον περσινό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δε θα έπρεπε να είχε προστεθεί. Επιπλέον, το γεγονός ότι αυτή δεν έτυχε μέχρι σήμερα εφαρμογής από το πανεπιστήμιο δε δημιουργεί οποιαδήποτε παρανομία από πλευράς του, διότι, με βάση και τη σχετική επιφύλαξη, η οποιαδήποτε αλλαγή θα γίνει μετά τη λήξη των όποιων συμβατικών υποχρεώσεων.

Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε συναφώς ότι για το επίμαχο θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σχετικός διάλογος μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων και των εμπλεκόμενων μερών.

Με βάση τη δήλωση αυτή, η επιτροπή αποφάσισε ότι θα αποστείλει σχετική επιστολή στα αρμόδια υπουργεία, ζητώντας τη συνέχιση και ολοκλήρωση του διαλόγου, καθώς και ενημέρωσή της σε σχέση με την έκβασή του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έκρινε σκόπιμο να επιφέρει ορισμένες βελτιωτικές αλλαγές στις πρόνοιες του υπό εξέταση προϋπολογισμού, ορισμένες από τις οποίες είναι βασισμένες στις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, οι κυριότερες τροποποιήσεις αφορούν τα εξής:

1. Η πρόνοια στο άρθρο 4(1) του κειμένου του νομοσχεδίου που αφορά την κάλυψη ελλειμμάτων διαφοροποιείται, ώστε η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε περισσεύματος που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο στον πίνακα των δελτίων δαπανών για κάλυψη ελλειμμάτων που υπάρχουν σε άλλα άρθρα να επιτρέπεται για κάλυψη δαπανών μόνο κάτω από το ίδιο κεφάλαιο, όπως προβλέπεται και στον κρατικό προϋπολογισμό. Θα μπορεί όμως να επιτρέπεται η μεταφορά περισσεύματος και κάτω από άλλο κεφάλαιο μόνο κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας.

2. Τη δέσμευση του άρθρου 501 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» στον πίνακα των δελτίων δαπανών, έτσι ώστε, όταν δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις, η μεταφορά πιστώσεων από το άρθρο αυτό να μπορεί να γίνεται μόνο κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας.

3. Τη διαγραφή της επίμαχης δεύτερης επιφύλαξης του άρθρου 10(1) του νομοσχεδίου που κατ’ εξαίρεση παρέχει τη δυνατότητα πλήρωσης θέσεων για σκοπούς προαγωγής/ανελίξεων κ.λπ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας δήλωσε ότι, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσει έγκαιρα τις τελικές της θέσεις, όλες οι πλευρές της θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του εν λόγω προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος.

Περαιτέρω, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιθυμούν να δηλώσουν ότι, σε σχέση με το επίμαχο θέμα της ανέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικού, θα πρέπει το κράτος, για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας των κρατικών πανεπιστημίων, να βρει τρόπο να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η διαδικασία ανέλιξης του προσωπικού, χωρίς όμως τη μισθολογική αναβάθμισή του.

Επιπρόσθετα, τα ίδια μέλη επιθυμούν να εκφράσουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι για τα 2 εκατομ. που αφορούν τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής, καθώς και για τα 11,2 εκατομ. που αφορούν την ανέγερση της Βιβλιοθήκης, σύνολο 13,2 εκατομ., δεν έχει συμπεριληφθεί σχετική πρόνοια στον κρατικό προϋπολογισμό.

 

 

27 Μαΐου2014

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων