Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τα νομοσχέδια «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014» και «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χρίστος Μέσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Κώστας Κώστα Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2014. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πρώτου υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2013/24/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα του δικαίου των εταιρειών λόγω προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Ειδικότερα, με την πρώτη προτεινόμενη τροποποίηση του βασικού νόμου σκοπείται η προσθήκη των εταιρικών μορφωμάτων που προορίζονται για την Κροατία στον ορισμό του όρου εταιρεία (ή εταιρείες) κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)”.

Σκοπός του δεύτερου υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να ολοκληρωθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των Οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση αναμένεται ότι θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα τα δημόσια έσοδα λόγω διευκόλυνσης των διασυνοριακών και ενδοευρωπαϊκών συγχωνεύσεων και απορροφήσεων των εταιρειών. Περαιτέρω, η προτεινόμενη τροποποίηση αναμένεται ότι θα απλοποιήσει τις διαδικασίες απορρόφησης και συγχώνευσης εταιρειών, γεγονός που καθιστά πιο ευεργετικό το κλίμα για τις επιχειρήσεις.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο υπό συζήτηση νομοσχεδίων.

Σημειώνεται ότι τα κείμενα των δύο νομοσχεδίων έχουν ενοποιηθεί για νομοτεχνικούς σκοπούς σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014».

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του ενιαίου κειμένου των δύο νομοσχεδίων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του ενιαίου κειμένου των δύο νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

3 Ιουνίου 2014

  

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων