Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου 2013 και στις 27 Μαΐου και 2 και 3 Ιουνίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), ο πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η διενέργεια προαγωγών, οι οποίες απαιτούνται για λόγους δημόσιου συμφέροντος, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα και ομαλά η κρατική υπηρεσία και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, χωρίς την καταβολή της αντίστοιχης μισθοδοσίας στους προαγόμενους υπαλλήλους και συνεπώς χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά.

Ειδικότερα, το υπό αναφορά νομοσχέδιο διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε ενδεχόμενες αποφάσεις για αποπαγοποίηση και πλήρωση αριθμού θέσεων προαγωγής, των οποίων η πλήρωση έχει απαγορευτεί βάσει των διατάξεων του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου τόσο για θέσεις προαγωγής όσο και για θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, δε θα δημιουργούν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το κράτος.

Με το νομοσχέδιο αναμένεται να υπάρξει συγκράτηση των δαπανών για τη μισθοδοσία αριθμού θέσεων που θα πληρωθούν, αφού δε θα αποδοθεί στους προαγόμενους υπάλληλους η μισθοδοσία της θέσης προαγωγής.

Σημειώνεται ότι η μισθοδοσία της θέσης προαγωγής θα αποδοθεί στους προαγόμενους υπαλλήλους με τη λήξη του νόμου, δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου 2017, χωρίς όμως αναδρομική ισχύ.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η προτεινόμενη τροποποίηση καλύπτει, με βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου ο οποίος είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012, όλους τους εργοδοτουμένους:

1. στην κρατική υπηρεσία (δημόσια υπηρεσία, εκπαιδευτική υπηρεσία, στρατό και αστυνομία) και

2. στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ημικρατικοί οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, ανεξάρτητες αρχές, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολικές εφορίες και ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου που είτε αναφέρονται ονομαστικά στις σχετικές νομοθεσίες είτε τα έσοδά τους προέρχονται κατά τουλάχιστον 50% από τη Δημοκρατία).

Οι θέσεις στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:

1. Θέσεις πρώτου διορισμού.

2. Θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής.

3. Θέσεις προαγωγής.

Με το νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Παγιοποιείται η μισθοδοσία σε περίπτωση προαγωγής για τις ακόλουθες θέσεις:

α. Πρώτου διορισμού και προαγωγής, που δεν αποτελούν τον εισαγωγικό βαθμό δομής θέσεων και η αρχική κλίμακα μισθοδοσίας τους είναι η κλίμακα Α13 ή υψηλότερη κλίμακα.

β. Προαγωγής.

2. Δεν επηρεάζονται οι ακόλουθες θέσεις:

α. Πρώτου διορισμού.

β. Πρώτου διορισμού και προαγωγής που, αν και είναι καθορισμένες ως τέτοιες με βάση τα οικεία σχέδια υπηρεσίας, στην ουσία αποτελούν θέσεις πρώτου διορισμού, αποτελούν δηλαδή τον εισαγωγικό βαθμό δομής θέσεων και η αρχική κλίμακα μισθοδοσίας τους είναι η κλίμακα Α12 ή χαμηλότερη κλίμακα. Διευκρινίζεται ότι η αναφορά στην κλίμακα Α12 ή χαμηλότερη γίνεται, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ρύθμιση αυτή θα καλύψει τυχόν θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής που αποτελούν τον εισαγωγικό βαθμό δομής θέσεων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο υπό αναφορά διαχωρισμός στο χειρισμό της πλήρωσης θέσεων υιοθετήθηκε μετά από διεξοδική συζήτηση των διάφορων εναλλακτικών επιλογών σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ώστε να περιοριστούν τα νομικά προβλήματα που δυνατό να ανακύψουν, δεδομένου ότι σε περίπτωση διορισμού υπαλλήλου της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε θέση με υψηλότερους μισθοδοτικούς όρους θεωρείται ότι αυτός προάγεται, έστω και αν η νέα του θέση είναι θέση πρώτου διορισμού.

Μετά τη λήξη της ισχύος του νόμου, ήτοι την 1η Ιανουαρίου 2017, όλο το επηρεαζόμενο προσωπικό της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα έχει προαχθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του νόμου, θα τοποθετηθεί στις μισθοδοτικές κλίμακες στις οποίες θα ετοποθετείτο κανονικά, αν δεν είχε μεσολαβήσει η προτεινόμενη τροποποίηση.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η υπό αναφορά ρύθμιση όσο και η γενική παγοποίηση των μισθών δεν επηρεάζουν τη θεμελίωση δικαιώματος των υπαλλήλων για σκοπούς συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών υπηρεσίας για σκοπούς προαγωγής, αφού η υπηρεσία τους κατά τη διάρκεια ισχύος του νόμου θα προσμετρά για το σκοπό αυτό.

Επισημαίνεται επίσης ότι για τις θέσεις που αποτελούν τον εισαγωγικό βαθμό δομής θέσεων, για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η υπό εξέταση ρύθμιση, οπότε θα παραχωρείται η κανονική μισθοδοσία της θέσης, εφαρμόζεται η μείωση κατά 10% της αρχικής μισθοδοτικής βαθμίδας έκαστης θέσης. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται από το 2012, μέσω των ρυθμίσεων του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο διασφαλίζεται ότι:

1. η υπηρεσία στη θέση προαγωγής θα θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, ως πραγματική υπηρεσία στη θέση αυτή,

2. κατ’ αναλογίαν του τι θα ισχύει για τις περιπτώσεις προαγωγής, σε περιπτώσεις αναπληρωματικού διορισμού/καταβολής ειδικού επιδόματος ευθύνης ή καταβολής ειδικού επιδόματος ή ειδικής μισθοδοσίας για απόσπαση υπαλλήλου σε ανώτερη θέση, θα τερματιστεί η τυχόν καταβολή τους μέχρι την ημερομηνία λήξεως του νόμου (31η Δεκεμβρίου 2016),

3. τα επιδόματα παραστάσεως ή φιλοξενίας, τηλεφώνου και οδοιπορικών θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται, και

4. σε περίπτωση αφυπηρέτησης προσώπου που έχει προαχθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του νόμου, η μισθοδοσία που θα λαμβάνει το πρόσωπο αυτό κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του θα είναι η μισθοδοσία που θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του θέματος, το ΤΔΔΠ με επιστολές του, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2013 και 27 Φεβρουαρίου και 23 Μαΐου 2014, ενημέρωσε την επιτροπή μεταξύ άλλων για τα ακόλουθα:

1. Συνολικά, η καταβολή της μισθοδοσίας της θέσης προαγωγής στην περίπτωση διενέργειας προαγωγών μετά την αποπαγοποίηση του συνόλου των θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής στην κρατική υπηρεσία (δημόσια υπηρεσία, εκπαιδευτική υπηρεσία, στρατό, αστυνομία και πυροσβεστική) επηρεάζει περίπου 2 375 θέσεις και το σχετικό κόστος εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ €4,41 εκατομ. και €6,95 εκατομ. περίπου, ανάλογα με την ισχύουσα μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα προαχθούν στις κενές θέσεις. Επισημαίνεται ότι η κοστολόγηση αφορά την πλήρωση του συνόλου των κενών θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής και ότι η δαπάνη θα είναι σημαντικά μειωμένη, σε περίπτωση που πληρωθούν μόνο διευθυντικές θέσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, εάν πληρωθούν μόνο οι περίπου 394 κενές θέσεις με μισθοδοτική κλίμακα Α13 ή υψηλότερη, η πρόσθετη δαπάνη θα κυμανθεί μεταξύ €1,05 εκατομ. και €1,62 εκατομ. περίπου. Σε περίπτωση που πληρωθούν μόνο οι δύο κενές θέσεις προέδρων επαρχιακών δικαστηρίων, οι τρεις κενές θέσεις γενικών διευθυντών υπουργείων και οι δεκαπέντε θέσεις διευθυντών κυβερνητικών τμημάτων, η δαπάνη θα κυμανθεί μεταξύ €109.400 και €206.060.

2. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην πλήρωση των περίπου 399 κενών θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής μελών της εκπαιδευτικής υπηρεσίας που απασχολούνται στα σχολεία, η πρόσθετη δαπάνη θα κυμαίνεται μεταξύ €830.600 και €831.000, ανάλογα με την ισχύουσα μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα προαχθούν στις κενές θέσεις.

3. Με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον οποίο περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης κ.τ.λ., η δαπάνη για την πλήρωση κενών θέσεων προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής εκτιμάται ότι θα ανέλθει τουλάχιστον στα €0,8 εκατομ. Σημειώνεται ότι για τα κρατικά πανεπιστήμια η δαπάνη αφορά μόνο τις προαγωγές του διοικητικού προσωπικού. Σημειώνεται συναφώς ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό δεν προάγεται, αλλά ανελίσσεται μισθοδοτικά σε ανώτερες θέσεις και ως εκ τούτου δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου, που ρυθμίζει την παραχώρηση προσαύξησης σε περίπτωση προαγωγής.

4. Επισημαίνεται ότι για την αποπαγοποίηση θέσεων προαγωγής θα εξακολουθήσει να απαιτείται Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, όπως προβλέπεται στον περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου κατατέθηκαν επίσης στην επιτροπή ενδεικτικοί συγκεντρωτικοί πίνακες, καθώς και αναλυτικός κατάλογος των εν λόγω κενών θέσεων ανά υπουργείο, τμήμα/υπηρεσία και ανεξάρτητη αρχή.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής οι εμπλεκόμενοι φορείς εξέφρασαν διάφορες θέσεις και απόψεις επί του προτεινόμενου νόμου.

Ειδικότερα, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, εκφράζοντας την αντίθεση της συνδικαλιστικής οργάνωσης που εκπροσωπεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι με το νομοσχέδιο καταστρατηγούνται θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του δημοσιοϋπαλληλικού και διοικητικού δικαίου. Σημείωσε επίσης ότι το καθεστώς των δημόσιων υπαλλήλων προστατεύεται τόσο από τις διατάξεις του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου αυτού παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως, καθώς και η αρχή της ίσης μεταχείρισης και καταστρατηγούνται και διαφοροποιούνται παράνομα και μονομερώς από πλευράς του κράτους οι εργασιακές συμβάσεις.

Τέλος, ο ίδιος υποστήριξε περαιτέρω ότι οποιεσδήποτε προαγωγές, έστω και περιορισμένες σε αριθμό, κάτω από το βάρος των οικονομικών συνθηκών πρέπει να γίνουν νομότυπα, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκεια της ΠΑΣΥΔΥ για την έλλειψη κοινωνικού διαλόγου, η οποία οδηγεί στη μονομερή επιβολή αντισυνταγματικών μέτρων τα οποία δημιουργούν σημαντικές στρεβλώσεις, παραδοξότητες και ανισορροπίες στη δημόσια υπηρεσία.

Ο εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ δήλωσαν ότι η παγοποίηση των προαγωγών αποτέλεσε μεγάλη τροχοπέδη στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, προκαλώντας ταυτόχρονα παράπλευρες δυσκολίες και προβλήματα. Συναφώς, ζήτησαν όπως το νομοσχέδιο προωθηθεί σύντομα στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Ο πρόεδρος της ΕΔΥ εξέφρασε ορισμένες επιφυλάξεις για τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, καθώς, όπως ανέφερε, δημιουργούνται κάποιες παραδοξότητες και ανισότητες, ιδιαίτερα στην περίπτωση που τη θέση προαγωγής διεκδικούν τόσο δημόσιοι υπάλληλοι όσο και ιδιώτες.

Τοποθετούμενος επ’ αυτού του σημείου, ο διευθυντής του ΤΔΔΠ δήλωσε ότι, σε περίπτωση που τη θέση διεκδικήσουν τόσο δημόσιοι υπάλληλοι όσο και πρόσωπα από τον ιδιωτικό τομέα, ο ιδιώτης που ενδεχομένως θα επιλεγεί θα διοριστεί στην κλίμακα που ήδη κατέχει ο δημόσιος υπάλληλος που είναι ανθυποψήφιός του. Εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ο ιδιώτης θα διορίζεται πάντοτε με βάση την αντίστοιχη κλίμακα στην οποία δύναται να τοποθετηθεί ο δημόσιος υπάλληλος.

Περαιτέρω, ο διευθυντής του ΤΔΔΠ αναφέρθηκε επίσης σε επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων με την οποία εκφράζεται η παράκληση όπως το νομοσχέδιο προωθηθεί προς ψήφιση, ώστε να ξεπεραστούν ζωτικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους.

Ο πιο πάνω εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ενημερωτικά ότι εντός του μηνός Ιουνίου θα συγκεντρωθούν και θα σταλούν στο Υπουργικό Συμβούλιο εισηγήσεις από διάφορα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας για αριθμό θέσεων για τις οποίες θα ζητηθεί να προχωρήσει η διαδικασία της αποπαγοποίησης.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους και αναγνωρίζοντας κάποιες παραδοξότητες, καθώς και προβλήματα νομικού χαρακτήρα τα οποία ενδεχομένως να προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση, εξέφρασαν παράλληλα τη θέση ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο θα βοηθήσει στην επίλυση διάφορων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του κράτους, επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι πρόκειται για μια προσωρινή διευθέτηση κάτω από το βάρος των οικονομικών συνθηκών η οποία θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

3 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων