Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Νίκος Νικολαΐδης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους τρεις κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου και στις 3 Απριλίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ καιΠαναγροτικός Σύνδεσμος”. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και οι αγροτικές οργανώσεις Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των τριών προτεινόμενων κανονισμών του επισυνημμένου παραρτήματος είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους να εναρμονιστούν με την εκτελεστική Οδηγία 2013/45/ΕΕ της Επιτροπής της 7ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 2002/55/ΕΚ και 2008/72/ΕΚ και της Οδηγίας 2009/145/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τη βοτανική ονομασία της ντομάτας.

Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση της επιστημονικής ονομασίας της ντομάτας στα επηρεαζόμενα παραρτήματα των προτεινόμενων κανονισμών από “Lycopersicon esculentum Mill” σε “Solanum lycopersicum L”.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της σχετικής Οδηγίας καθορίζεται ως προθεσμία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο η 31η Μαρτίου 2014.

Όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή από τους αρμοδίους στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στις κυπριακές καλλιέργειες.

Περαιτέρω, όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γιʼ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

7 Απριλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων