Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201 και «Ο περί Δημοσίων Οδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Νίκος Νουρής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από το βουλευτή κ. Νίκο Νουρή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου, στις 27 Μαρτίου και στις 3 Απριλίου 2014. Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ). Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και του περί Δημοσίων Οδών Νόμου, αντίστοιχα, για τη συνολική ρύθμιση της παραχώρησης αδειών από τις αρμόδιες αρχές για χωροθέτηση υπαίθριας εστίασης σε πεζόδρομους και για την εξώδικη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν, όταν παρατηρείται ανεξέλεγκτη και χωρίς σχετική άδεια τοποθέτηση τραπεζιών και καρεκλών σε πεζόδρομους ή μέρος αυτών εντός των δημοτικών ορίων, κατά τρόπο που να εμποδίζουν την απρόσκοπτη διακίνηση των πεζών, των ατόμων με αναπηρία, των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων και περιπολικών, των σκυβαλοφόρων και των οχημάτων καθαριότητας. Επιπρόσθετα, με τους προτεινόμενους νόμους προβλέπεται η εισαγωγή σχετικών ρυθμίσεων αναφορικά με τη νομιμότητα αδειοδότησης εστίασης σε πεζόδρομους οι οποίοι ιδιοκτησιακά ανήκουν στο κράτος.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου προτείνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στον περί Δήμων Νόμο:

1. Εισάγεται ο νέος όρος “υποάδεια χρήσης”, που σημαίνει την άδεια που παραχωρείται από αδειούχο χρήστη σε τρίτο πρόσωπο το οποίο είναι ο υποαδειούχος χρήστης, μέσω της οποίας ο αδειούχος χρήστης παραχωρεί στο εν λόγω πρόσωπο κάποια από ή όλα τα δικαιώματα σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία τα οποία ο αδειούχος χρήστης έχει δυνάμει της σχετικής άδειας χρήσης που κατέχει.

2. Διαμορφώνεται η διάταξή του σύμφωνα με την οποία το δημοτικό συμβούλιο δύναται να βελτιώνει ή να αξιοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο κάθε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στο δήμο και να δημιουργεί δημόσιες επιχειρήσεις, ώστε το εν λόγω συμβούλιο να έχει ανάλογη εξουσία και για ιδιοκτησία για την οποία έχει παραχωρηθεί άδεια ή υποάδεια χρήσης στο δήμο.

3. Διαμορφώνονται οι διατάξεις του με τις οποίες καθορίζονται αδικήματα σε σχέση με την παραβίαση συγκεκριμένων διατάξεων της ισχύουσας βασικής νομοθεσίας, καθώς και οι ποινές που επισύρει η διάπραξη αυτών, έτσι ώστε τα αδικήματα σχετικά με την παρεμπόδιση της ελεύθερης διακίνησης προσώπων ή οχημάτων με οποιοδήποτε τρόπο, όπως με την τοποθέτηση σε δρόμο διάφορων αντικειμένων ή υλικών ή εμπορευμάτων, να επιδέχονται εξώδικη ρύθμιση.

4. Εισάγονται διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες:

α. κάθε δημοτικός τροχονόμος που θα έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο διαπράττει ή και διέπραξε τα πιο πάνω αναφερόμενα αδικήματα ή το αδίκημα της ρίψης, τοποθέτησης ή εγκατάλειψης αντικειμένου επί οποιασδήποτε οδού ή σε δημόσιο χώρο θα μπορεί να επιδώσει στο εν λόγω πρόσωπο έγγραφη ειδoπoίηση με την οποία να καλεί το εν λόγω πρόσωπο όπως μετακινήσει ή και απομακρύνει το σχετικό αντικείμενο μέσα σε εύλογη προθεσμία,

β. σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το περιεχόμενο της πιο πάνω ειδοποίησης ο τροχονόμος θα μπορεί να προβαίνει σε μετακίνηση ή απομάκρυνση του υπό αναφορά αντικειμένου σε καθορισμένο από το δήμο χώρο φύλαξης τέτοιων αντικειμένων, κατά τον τρόπο που θα κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις,

γ. ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του σχετικού αντικειμένου με δικά του έξοδα θα μπορεί να το παραλάβει από τον εν λόγω χώρο εντός τριών εβδομάδων από τη μεταφορά του σε αυτόν και σε περίπτωση που δεν το πράξει, το δημοτικό συμβούλιο θα έχει εξουσία όπως θεωρήσει και διαθέσει το εν λόγω αντικείμενο ως σκύβαλο ή όπως το διαθέσει σε δημόσιο πλειστηριασμό ή με τη ζήτηση δημόσιων προσφορών,

δ. όλα τα έξοδα τα οποία θα συνεπάγεται οποιαδήποτε τέτοια μετακίνηση ή απομάκρυνση ή μεταφορά ή φύλαξη ή διάθεση του εν λόγω αντικειμένου θα επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη και τον κάτοχο αυτού.

5. Εισάγεται διάταξη σύμφωνα με την οποία ο δήμος θα έχει υπό ορισμένες προϋποθέσεις εξουσία να παραχωρεί σε οποιοδήποτε τρίτο άδεια χρήσης ή υποάδεια χρήσης, ανάλογα με την περίπτωση, οποιουδήποτε πεζόδρομου ή μέρους αυτού που βρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων και κατέχεται από ή ανήκει στο δήμο ή σε σχέση με τα οποία έχει παραχωρηθεί στο δήμο άδεια χρήσης.

Με τις πρόνοιες της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου προτείνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στον περί Δημοσίων Οδών Νόμο:

1. Εισάγεται ο νέος όρος “υποάδεια χρήσης”, κατ’ ανάλογο τρόπο που προτείνεται με την πρώτη υπό αναφορά πρόταση νόμου να εισαχθεί στον περί Δήμων Νόμο.

2. Εισάγεται σχετική διάταξη που προβλέπει ότι με την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Διευθυντή Δημοσίων Έργων και τηρουμένων τέτοιων όρων ή περιορισμών που δυνατόν αυτός να θεωρήσει αναγκαίο ή σκόπιμο να επιβάλει θα μπορεί να παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε δήμο άδεια χρήσης οποιουδήποτε πεζόδρομου ή μέρους αυτού που βρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων.

3. Εισάγεται σχετική διάταξη σύμφωνα με την οποία ο δήμος στον οποίο θα έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης οποιουδήποτε πεζόδρομου ή μέρους αυτού δυνατόν να έχει δικαίωμα παραχώρησης σε οποιοδήποτε τρίτο υποάδειας χρήσης οποιουδήποτε μέρους του παραχωρηθέντος σ’ αυτόν πεζόδρομου ή μέρους αυτού.

Σύμφωνα με τον εισηγητή των προτάσεων νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται σε σχέση με τη χρήση πεζόδρομων. Όπως ο ίδιος ο εισηγητής ανέφερε πρόσθετα στην επιτροπή, τα εν λόγω προβλήματα άπτονται του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των πεζόδρομων που ανήκουν ιδιοκτησιακά στο κράτος και τυγχάνουν διαχείρισης από τις τοπικές αρχές. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, επειδή τα προβλήματα αυτά αφορούν τη χωροθέτηση υπαίθριας εστίασης σε πεζόδρομους και λαμβάνουν ανεξέλεγκτες και επικίνδυνες διαστάσεις, το όλο θέμα πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά το συντομότερο δυνατό.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, τοποθετούμενοι γύρω από τις πρόνοιες των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, δήλωσαν στην επιτροπή ότι, παρ’ όλο που συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, θεωρούν ότι αυτές πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω από την επιτροπή σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία τόσο για τη βελτίωσή τους από νομική άποψη όσο και για να ενσωματωθούν στην ισχύουσα βασική νομοθεσία με το νομικά ορθότερο τρόπο.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τοποθετούμενη στην προτεινόμενη πρόνοια της πρώτης πρότασης νόμου που προβλέπει ότι τα αδικήματα σχετικά με την παρεμπόδιση της ελεύθερης διακίνησης προσώπων ή οχημάτων με οποιοδήποτε τρόπο θα επιδέχονται εξώδικη ρύθμιση, επισήμανε στην επιτροπή ότι, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, οι δημοτικοί τροχονόμοι έχουν ήδη την εξουσία να εκδίδουν ειδοποιήσεις εξώδικων προστίμων σε σχέση με τα εν λόγω αδικήματα.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διατύπωσε επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες των προτάσεων νόμου, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα διαμόρφωσης των προτεινόμενων ρυθμίσεων κατά τρόπο που αφενός να διασφαλίζεται περαιτέρω η απρόσκοπτη προσπέλαση από τους πεζόδρομους και αφετέρου να καθίσταται σαφές ότι ο σκοπός της παραχωρούμενης χρήσης του πεζόδρομου στο δήμο ή σε τρίτο, ανάλογα με την περίπτωση, θα είναι η υπαίθρια εστίαση.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω απόψεων που εκφράστηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο εισηγητής των υπό αναφορά προτάσεων νόμου διαμόρφωσε τα κείμενά τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασαφηνίζονται περαιτέρω ορισμένες πρόνοιές τους.

Συναφώς, στο τελικό στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου από την επιτροπή ο εισηγητής τους κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο της πρώτης πρότασης νόμου, με το οποίο επήλθαν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο αρχικό κείμενό της:

1. Διαγραφή των προνοιών της που προβλέπουν ότι τα αδικήματα σχετικά με την παρεμπόδιση της ελεύθερης διακίνησης προσώπων ή οχημάτων με οποιοδήποτε τρόπο θα επιδέχονται εξώδικη ρύθμιση, επειδή οι υπό αναφορά πρόνοιες θα συνεπάγονταν διπλή ρύθμιση της εξουσίας των τροχονόμων των δήμων να εκδίδουν εξώδικα πρόστιμα για τα εν λόγω αδικήματα.

2. Διαμόρφωση των σχετικών προνοιών της που προβλέπουν την αναφερόμενη πιο πάνω εξουσία των τροχονόμων για μετακίνηση ή απομάκρυνση αντικειμένων, ώστε να διασαφηνιστεί σ’ αυτές ότι οι εν λόγω πρόνοιες θα εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του ότι τα σχετικά αδικήματα δυνατόν να τυγχάνουν εξώδικης ρύθμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

3. Διαμόρφωση της σχετικής πρόνοιάς της σύμφωνα με την οποία ο δήμος θα έχει υπό ορισμένες προϋποθέσεις εξουσία να παραχωρεί σε οποιοδήποτε τρίτο άδεια χρήσης ή υποάδεια χρήσης, ανάλογα με την περίπτωση, οποιουδήποτε πεζόδρομου ή μέρους αυτού, ώστε να διασαφηνιστεί σ’ αυτήν ότι τέτοια άδεια θα μπορεί να παραχωρηθεί και για σκοπούς υπαίθριας εστίασης.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος εισηγητής κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο της δεύτερης πρότασης νόμου, με το οποίο διαμορφώθηκε η πρόνοια του αρχικού κειμένου της που προβλέπει την παραχώρηση σε οποιοδήποτε δήμο άδειας χρήσης οποιουδήποτε πεζόδρομου ή μέρους αυτού, ώστε να διασαφηνιστεί ότι:

α. η εν λόγω παραχώρηση θα γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση συναφών με την πρόνοια αυτή θεμάτων, ή από το Διευθυντή Δημοσίων Έργων, εφόσον αυτός θα έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά,

β. η εν λόγω παραχώρηση θα γίνεται υπό τέτοιους όρους και περιορισμούς που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη μέσω του πεζόδρομου διέλευση των πεζών, των ατόμων με αναπηρία, των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, των στρατιωτικών οχημάτων, των σκυβαλοφόρων και των οχημάτων καθαριότητας,

γ. η εν λόγω άδεια χρήσης θα δύναται να παραχωρηθεί και για σκοπούς υπαίθριας εστίασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των προτάσεων νόμου, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

8 Απριλίου 2014

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων