Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και ο πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες. Το Υπουργείο Οικονομικών και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2014 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €1.326.000 και έσοδα του ίδιου ύψους, που προέρχονται από κρατική χορηγία. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό εξέταση προϋπολογισμό, στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2014 προβλέπεται χορηγία προς το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου ύψους 1.013.056. Στην ίδια έκθεση διευκρινίζεται ότι η διαφορά των 312.944 θα καλυφθεί από τη μη πλήρη υλοποίηση του προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ή και από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και συνάδει πλήρως με σχετική εγκύκλιο επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2014, αναφορικά με τον τρόπο κατάρτισης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου για το 2014.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, προβλέπει λειτουργικά έξοδα ύψους €725.073, στα οποία περιλαμβάνονται έξοδα αντιμισθίας των μελών του συμβουλίου ύψους €6.800 και αποδοχές προσωπικού ύψους €571.448 (ποσό ύψους €286.409 για το προσωπικό του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και ποσό ύψους €285.039 για το προσωπικό του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου), καθώς και διάφορες άλλες δαπάνες ύψους €595.927 (ποσό ύψους €582.300 για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και ποσό ύψους €13.627 για το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου). Οι μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό ανέρχονται σε €5.000.

Όπως επίσης επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, οι πρόνοιες στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό για αποδοχές προσωπικού αφορούν μία θέση Εκτελεστικού Γραμματέα, πέντε θέσεις Λειτουργού και μία θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, καθώς και μία θέση Προϊσταμένου, πέντε θέσεις Λειτουργού και μία θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού για το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου. Σημειώνεται ότι η δαπάνη για μία θέση Λογιστικού Λειτουργού και μία θέση ωρομίσθιου Αχθοφόρου/Κλητήρα επιβαρύνει κατά το ίδιο ποσοστό το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου.

Ο πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ενημέρωσε την επιτροπή για διάφορα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του συμβουλίου, καθώς και για διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτεί το συμβούλιο, όπως είναι το πρόγραμμα για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών στην Εθνική Φρουρά και το πρόγραμμα για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών στις φυλακές. Ο ίδιος δήλωσε περαιτέρω ότι δυστυχώς δεν υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα για τη στήριξη και θεραπεία ανήλικων χρηστών και το συμβούλιο προσπαθεί με τους πενιχρούς πόρους που έχει στη διάθεσή του να στηρίζει τέτοια περιστατικά.

Στο στάδιο διεξαγωγής της συζήτησης, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι χωρίς να διαφωνούν με την ανάγκη έγκρισης του υπό συζήτηση προϋπολογισμού επιθυμούν να διατυπώσουν τη δυσαρέσκειά τους για τα εξαιρετικά μειωμένα κονδύλια που διατίθενται για έρευνα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, αλλά και του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το έτος 2014.

 

 

 

 

 

10 Απριλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων