Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Σοφοκλής Φυττής, πρόεδρος Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Αθηνά Κυριακίδου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Πανίκκος Σταυριανός
Ρίκκος Μαππουρίδης Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 3ης Φεβρουαρίου 2014 και 4ης Απριλίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι του Γραφείου του, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκπρόσωποι του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, του Υπουργείου Εσωτερικών, η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ασύλου του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Αρχηγείου της Αστυνομίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, του Τμήματος Εργασίας και του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου, της Οργάνωσης Προστασίας Θυμάτων Σεξουαλικής Βίας και Εκμετάλλευσης ΣΤΙΓΜΑ, της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ) και της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (United Nations High Commissioner for Refugees).

Αν και κλήθηκαν, δεν παρέστησαν στις συνεδρίες αυτές ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της οργάνωσης “Cyprus Stop Trafficking” και του Future Worlds Center.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής πλήθος εγγράφων, τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο της Βουλής και στη διάθεση κάθε μέλους της.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνενέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και με την Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου με αρ. 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι το παρόν νομοσχέδιο μεταφέρει τις προαναφερόμενες Οδηγίες, ενώ διατηρεί τις υφιστάμενες εναρμονιστικές διατάξεις της Οδηγίας 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας προσώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τις διατάξεις που συνάδουν με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πάταξη της Εμπορίας Ανθρώπων, που υπογράφθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 16 Μαΐου του 2005.

Επιπλέον, με το ίδιο νομοσχέδιο μεταφέρονται διατάξεις για την προστασία των θυμάτων, οι οποίες περιέχονται στην απόφαση-πλαίσιο με αρ. 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001, σχετικά με το καθεστώς που ισχύει σε ποινικές διαδικασίες για τα θύματα.

Περαιτέρω, στο υπό αναφορά σχέδιο νόμου υπάρχουν πρόνοιες για την προστασία των παιδιών θυμάτων εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπονται επίσης διατάξεις που αφορούν τη διεξαγωγή της έρευνας και της δίκης με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η επαναθυματοποίηση των θυμάτων.

Έτι περαιτέρω, στο νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται για πρώτη φορά η ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών των θυμάτων από πρόσωπα που γνωρίζουν ότι είναι θύματα.

Σημειώνεται επίσης ότι το νομοσχέδιο αυτό ενισχύει τους υφιστάμενους μηχανισμούς ελέγχου και πρόληψης, προβλέποντας το διορισμό ανεξάρτητου εξωτερικού αξιολογητή. Δίδεται επίσης έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των μη κυβερνητικών οργανισμών με γνώμονα πάντα το συμφέρον των θυμάτων.

Τέλος, με το υπό αναφορά σχέδιο νόμου αποδίδεται σημασία στη συνεργασία των αρμόδιων αρχών με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές με στόχο την πάταξη του φαινομένου της εμπορίας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης ανθρώπων.

Σημειώνεται επίσης ότι οι πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου υπερισχύουν των διατάξεων των υφιστάμενων νόμων περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμοι του 2007 και του 2012, οι οποίες δεν καταργούνται.

Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής στις 3 Φεβρουαρίου 2014 άρχισε η εξέταση άλλου νομοσχεδίου, που κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία τον Ιανουάριο του 2014, στο οποίο ενσωματώθηκαν τόσο οι σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες για την πρόληψη και εμπορία προσώπων και την προστασία των θυμάτων της όσο και η Οδηγία για τη σεξουαλική κακοποίηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και για την παιδική πορνογραφία. Στα πλαίσια της πρώτης εξέτασης του πιο πάνω αναφερόμενου νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής, όπως και αρκετοί προσκεκλημένοι έθεσαν ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών αίτημα για διαχωρισμό των δύο Οδηγιών που προβλέπονταν στο τότε νομοσχέδιο, ήτοι της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της και της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011, η οποία αναριθμήθηκε σε 2011/93ΕΕ, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου με αρ. 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Το αίτημα αυτό το υπέβαλε η επιτροπή στον αρμόδιο υπουργό και γραπτώς με επιστολή της, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2014, με το αιτιολογικό ότι τα θέματα της τελευταίας Οδηγίας είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης ρύθμισης, επειδή αφορούν εγκλήματα εναντίον παιδιών. Σύμφωνα με την πιο πάνω επιστολή, η ρύθμιση που προτείνεται θα διευκόλυνε και την έγκριση από τη Βουλή κατά προτεραιότητα των διατάξεων για την εμπορία προσώπων, ως η δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι στάλθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επιστολή, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων με την οποία ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ενημέρωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε στη Δημοκρατία αιτιολογημένη γνώμη η οποία αφορά την παράβαση με αρ. 2013/210, παρατηρώντας ότι η Δημοκρατία παρέλειψε να μεταφέρει στο κυπριακό δίκαιο την Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου με αρ. 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Περαιτέρω, στην ίδια πιο πάνω επιστολή γινόταν αναφορά στο ότι, σχετικά με την παράλειψη της Δημοκρατίας να μεταφέρει μέχρι την 6η Απριλίου 2013 την Οδηγία 2011/36/ΕΕ, που αποτελεί το αντικείμενο της παράβασης με αρ. 2013/210, η αιτιολογημένη γνώμη απαιτούσε όπως η μεταφορά αυτή ολοκληρωνόταν μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2014. Γι’ αυτό και οι κυπριακές αρχές ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίμηνη παράταση της πιο πάνω προθεσμίας. Εντούτοις, η προθεσμία έληξε χωρίς απάντηση για την τυχόν έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με βάση την επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η έκδοση της πιο πάνω αιτιολογημένης γνώμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το τελευταίο στάδιο πριν από την καταχώριση προσφυγής από την ίδια κατά της Δημοκρατίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για παράβαση του δικαίου της Ένωσης, η οποία συνίσταται στην παράλειψη της Δημοκρατίας να ψηφίσει, δημοσιεύσει και θέσει σε ισχύ εναρμονιστική νομοθεσία ως προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει τεθεί (21η Ιανουαρίου 2014) στην αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπλέον, με βάση την ίδια επιστολή, με την παρέλευση της προθεσμίας που τάσσει η αιτιολογημένη γνώμη, χωρίς να θεσπιστούν τα πιο πάνω εναρμονιστικά νομοθετήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιούται να καταχωρίσει στο ΔΕΕ προσφυγή κατά της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οπόταν και η καταδίκη της τελευταίας για παράβαση του κοινοτικού δικαίου της Ένωσης πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθότι οι καθυστερήσεις των εσωτερικών διαδικασιών δε δικαιολογούν την παράβαση της εναρμονιστικής προθεσμίας (υπόθεση C-119/04, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας, απόφαση 18ης Ιουλίου 2006, σκέψη 25). Επιπροσθέτως, το ΔΕΕ μπορεί να επιβάλει στη Δημοκρατία άπαξ χρηματική ποινή ή/και περιοδική χρηματική ποινή, έως ότου θεσπιστούν οι εναρμονιστικοί νόμοι, σύμφωνα με το άρθρο 260 ΣΛΕΕ. Ωστόσο, η επιβολή χρηματικών ποινών μπορεί ενδεχομένως να αποφευχθεί με την τάχιστη θέσπιση και θέση σε ισχύ των εναρμονιστικών νόμων, καθότι, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, δε δικαιολογείται η επιβολή χρηματικής ποινής, εάν η εναρμόνιση έχει επιτευχθεί μέχρι την ημερομηνία εξέτασης των πραγματικών γεγονότων από το ίδιο, στα πλαίσια της προσφυγής (υπόθεση C-503/04, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, απόφαση 18ης Ιουλίου 2007, σκέψεις 40-42).

Συνεπώς, κατέληξε στην επιστολή του ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων, ανεξαρτήτως του ποιος ακριβώς φορέας ευθύνεται για την καθυστέρηση, έχει την υποχρέωση, που απορρέει από το δίκαιο της Ένωσης, για το συμφέρον της Δημοκρατίας να ψηφίσει άμεσα το νομοσχέδιο προς αποφυγήν των προαναφερόμενων νομικών μέτρων κατά της Δημοκρατίας και της καταδίκης της ή έστω της επιβολής χρηματικής κύρωσης εναντίον της.

Εν συνεχεία, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή προφορικά ότι δόθηκε παράταση για την ψήφιση του τότε νομοσχεδίου έως την 21η Μαρτίου 2014.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, σε συνεδρία της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2014, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν νομικά κωλύματα στην ψήφιση των υπό αναφορά Οδηγιών σε ένα ενιαίο κείμενο νόμου, γι’ αυτό και επιβάλλεται η ψήφισή του ως έχει. Περαιτέρω, όπως δήλωσε ο ίδιος, αν διαχωριστεί το νομοσχέδιο με βάση τις δύο Οδηγίες, ενδεχομένως να υπάρχουν υπουργεία που θα επικαλούνται αποκλειστική αρμοδιότητα, με αποτέλεσμα να μη δέχονται άλλο υπουργείο να εμπλακεί στη διαδικασία, και επιπλέον θα βοηθείται καλύτερα η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου. Τέλος, ο ίδιος τόνισε ότι πρέπει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο ως έχει, για να μην επιβληθεί πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατόπιν, εάν είναι επιθυμητό, μπορεί να διαχωριστούν οι Οδηγίες με σχετική τροποποίηση.

Κατόπιν των πιο πάνω, ο Υπουργός Εσωτερικών, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της επιτροπής την 21η Φεβρουαρίου 2014, τον ενημέρωσε ότι θα διαχωριστούν οι δύο Οδηγίες, όπως είναι και η επιθυμία της επιτροπής, και στις 20 Μαρτίου 2014 κατέθεσε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο που διέπει την πρόληψη, την καταπολέμηση της εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων και την προστασία των θυμάτων, που περιλαμβάνει την Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, το νέο νομοσχέδιο, που ενσωματώνει την Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011, που αφορά την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο νομοσχέδιο αποσύρθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 27 Μαρτίου 2014.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά την πρώτη συνεδρία της επί του νέου κατατεθειμένου νομοσχεδίου, ζήτησε από τους κληθέντες αρμόδιους φορείς να καταθέσουν τις απόψεις/εισηγήσεις τους με γραπτό υπόμνημα, ώστε να μελετηθούν στα πλαίσια της κατ’ άρθρον συζήτησης του προτεινόμενου νόμου.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών στην ίδια συνεδρία ανέλυσε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου και τόνισε ότι αυτό πρέπει να ψηφιστεί τάχιστα, για να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού έχει παρέλθει η προθεσμία παράτασης της εναρμόνισης.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου εκπρόσωποι υπουργείων εισηγήθηκαν τροποποιήσεις και προσθήκες στο κείμενο του νόμου. Η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, επικαλούμενη γνωμάτευση του τέως Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2012, ανέφερε ότι τα κυβερνητικά τμήματα που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου σε αυτή τη χρονική περίοδο κατά την οποία το νομοσχέδιο βρίσκεται προς μελέτη ενώπιον της επιτροπής δεν μπορούν να επικαλεστούν τροποποιήσεις, αφού είχαν το χρόνο να το πράξουν κατά τη διαβούλευση επί του νομοσχεδίου, πριν αυτό καταστεί τελικό και σταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Όλοι οι κληθέντες αρμόδιοι φορείς συμφωνούν ως θέση αρχής με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου και χαιρετίζουν την προώθησή του. Εντούτοις, θεωρούν ότι αυτό πρέπει να τύχει βελτιώσεων, γι’ αυτό και απέστειλαν τις εισηγήσεις τους, οι οποίες αφορούν στην καλύτερη εφαρμογή του σχεδίου νόμου και στην πληρέστερη προστασία των θυμάτων, στην επιτροπή μέσω υπομνημάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, αφού μελέτησε ενδελεχώς όλες τις εισηγήσεις/απόψεις των προσκεκλημένων, προχώρησε με την κατ’ άρθρον εξέταση των προνοιών του νομοσχεδίου, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπουργείων, της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και εκπρόσωποι του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και επέφερε βελτιώσεις και αλλαγές στις πρόνοιες του νομοσχεδίου, από τις οποίες αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες:

1. Άρθρο 2: H ερμηνεία του όρου “παιδί” αντικαταστάθηκε με τρόπο που να περιλαμβάνει και πρόσωπα ηλικίας έως είκοσι ενός ετών, εφόσον κατά το χρόνο αναγνώρισής τους ως θυμάτων, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου, ήταν ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, για σκοπούς καλύτερης προστασίας των θυμάτων.

2. Άρθρο 12: Δεν αποτελεί υπεράσπιση η με οποιοδήποτε τρόπο συναίνεση του παιδιού θύματος στα εγκλήματα που αναφέρονται στα άρθρα 7,8, 10 και 11 του προτεινόμενου νομοθετήματος.

3. Άρθρο 17: Ποινικοποιείται η χρήση των υπηρεσιών των θυμάτων από πρόσωπο που εύλογα δύναται να υποθέσει ότι η εργασία που χρησιμοποιεί ή οι οποιεσδήποτε υπηρεσίες θύματος αποτελούν αντικείμενο των αδικημάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του σχεδίου νόμου. Σε περίπτωση αδικήματος εναντίον παιδιού θύματος, η επιτροπή εισηγείται το διπλασιασμό των προβλεπόμενων ποινών.

4. Άρθρο 61: Τροποποιήθηκε, ώστε το Υπουργείο Εσωτερικών και όχι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, να λαμβάνει μέτρα προληπτικά, μέτρα παρέμβασης, όπως η δημιουργία προγραμμάτων για εκπαίδευση και κατάρτιση των αρμόδιων λειτουργών, καθώς και οργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών κ.λπ.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού εισηγήθηκε στην επιτροπή όπως τα παιδιά θύματα λαμβάνουν κατά κανόνα δωρεάν νομικές συμβουλές και νομική εκπροσώπηση, όμως το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και συγκεκριμένα ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του απέστειλε επιστολή προς την επιτροπή, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2014, στην οποία αναφέρει ότι «σύμφωνα με το νομικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το θύμα δεν εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου, αφού έχει το ρόλο του μάρτυρα και όχι του κατήγορου. Επομένως, δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί νομική αρωγή για τα θύματα σε ποινικές διαδικασίες. Τη διαφορά των διαφόρων ποινικών συστημάτων αναγνωρίζει και η Οδηγία 2011/36/Ε, η οποία αναφέρει ξεκάθαρα στο άρθρο 15(2) “ανάλογα με το ρόλο των θυμάτων στο οικείο σύστημα απονομής δικαιοσύνης”».

Περαιτέρω, στην ίδια επιστολή σημειώνεται ότι, όσον αφορά την εισήγηση για την παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών στα παιδιά θύματα στο εξωδικαστηριακό πλαίσιο, αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από τον περί Νομικής Αρωγής Νόμο, αφού ο τελευταίος καλύπτει μόνο δικαστική διαδικασία ή/και νομική συμβουλή και βοήθεια σε σχέση πάντοτε με τη δικαστική διαδικασία.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του διαμορφωμένου κειμένου του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, ο τίτλος του θα αναφέρεται ως «Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2014».

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή θεωρεί αναγκαίο να επισημάνει ότι ο χρόνος που είχε στη διάθεσή της για την εξέταση ενός τόσο σημαντικού νομοθετήματος δεν ήταν ικανοποιητικός, γι’ αυτό και θα παρακολουθεί το όλο θέμα και θα επανέλθει, για να συμπληρώσει τυχόν κενά ή αδυναμίες στον τομέα αυτό.

 

8 Απριλίου 2014

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων