Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2014 Νόμος του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου και στις 3 Απριλίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2014 προβλέπει δαπάνες ύψους €3.901.817 και έσοδα ύψους €3.320.990, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και δεν περιλαμβάνει αναπτυξιακές δαπάνες. Σύμφωνα με σχετική επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή το Υπουργείο Υγείας, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2014, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός συνάδει πλήρως με σχετική εγκύκλιο επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2014, αναφορικά με τον τρόπο κατάρτισης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου για το 2014.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και το γενικό διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, ο υπό εξέταση προϋπολογισμός προβλέπει λειτουργικά έξοδα ύψους €3.851.807, τα οποία κατανέμονται σε έξοδα αντιμισθίας του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου ύψους €10.281, σε αποδοχές προσωπικού ύψους €2.685.763 και σε διάφορες άλλες δαπάνες ύψους €1.155.763. Από το κονδύλι Άλλες Δαπάνες κονδύλι ύψους €335.828 αφορά μίσθωση υπηρεσιών και, περιλαμβανομένης της σχετικής πρόνοιας αναφορικά με την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας ύψους €51.228, κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναλογιστών (€75.000).

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν το συμβόλαιο για το σύστημα πληροφορικής και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες (€10). Συναφώς, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, το συμβολικό ποσό των €10 αφορά την περίπτωση που θα αρχίσουν οι διαδικασίες μηχανογράφησης του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) εντός του 2014.

3. Δικηγορικές υπηρεσίες σε σχέση με το σύστημα πληροφορικής (€50.000).

4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή και υποστήριξη του συστήματος κωδικοποίησης ασθενειών και αποζημίωσης για νοσοκομειακή φροντίδα (DRG) (€129.600).

5. Άλλες υπηρεσίες (€29.990).

Οι μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό ανέρχονται στις €25.000.

Επιπρόσθετα, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας προέρχονται από κρατική χορηγία ύψους €3.000.000, η οποία παρουσιάζεται μειωμένη κατά €700.000 σε σχέση με το 2013, καθώς και από την υπενοικίαση μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του οργανισμού στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών για στέγαση της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.

Τοποθετούμενοι σε σχετική παρατήρηση μελών της επιτροπής για το εξαιρετικά υψηλό ενοίκιο που καταβάλλει ο οργανισμός για το κτίριο στο οποίο στεγάζεται, οι εκπρόσωποι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας διευκρίνισαν ότι από το ποσό των €527.980 που καταβάλλεται ως ενοίκιο ποσό ύψους €263.990 εισπράττεται ως έσοδο από την υπενοικίαση του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου ορόφου του κτιρίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. Ταυτόχρονα, επισήμαναν ότι, κατόπιν διαβουλεύσεων, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου αποδέχθηκε εισήγηση για μείωση του καταβλητέου για το 2014 ενοικίου κατά 12%, παρά την ύπαρξη σχετικού όρου στο σχετικό ενοικιαστήριο συμβόλαιο για αύξησή του κατά 10%.

Περαιτέρω, στον υπό εξέταση προϋπολογισμό περιλαμβάνονται πρόνοιες για αποδοχές προσωπικού που αφορούν πενήντα δύο μόνιμες θέσεις στον οργανισμό και συγκεκριμένα μία θέση γενικού διευθυντή, τρεις θέσεις διευθυντή, δεκατέσσερις θέσεις ανώτερου λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, είκοσι δύο θέσεις λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, μία θέση γραμματειακού λειτουργού και έντεκα θέσεις βοηθού γραμματειακού λειτουργού. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα μέλους της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας διευκρίνισαν ότι κατά το 2013 ένας από τους τρεις διευθυντές αφυπηρέτησε και έτσι στον οργανισμό παραμένουν σήμερα δύο διευθυντές, ενώ η τρίτη θέση διευθυντή παραμένει κενή.

Στο στάδιο της συζήτησης του προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ενημέρωσαν την επιτροπή για διάφορα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του οργανισμού, ενώ τα μέλη της επιτροπής είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν σχετικές ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις.

Αναφερόμενοι ειδικότερα στο θέμα των χρονοδιαγραμμάτων αναφορικά με την προώθηση της εισαγωγής του ΓΕΣΥ, οι εκπρόσωποι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι, σύμφωνα με σχετική δέσμευση που απορρέει από το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφτηκε με την τρόικα, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ετοιμάζει αναθεωρημένο οδικό χάρτη για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου του 2014 και ο οποίος θα προβλέπει τη σταδιακή εφαρμογή του ΓΕΣΥ στα μέσα του 2015 και την πλήρη εφαρμογή του στα μέσα του 2016. Οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν επίσης την επιτροπή ότι ήδη γίνονται διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξασφάλιση κονδυλίου που θα χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή του συστήματος πληροφορικής και αναμένεται ότι θα υπάρξει οριστική απάντηση στο αίτημα αυτό εντός δύο μηνών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού αυτού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2014.

 

8 Απριλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων