Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Νίκος Νουρής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Μαρτίου και στις 3 Απριλίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμου, ώστε να καταργηθεί το προβλεπόμενο σ’ αυτόν ταμείο με την επωνυμία “Ειδικό Ταμείο Διατήρησης”, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί μέχρι σήμερα για σκοπούς επιχορήγησης της δαπάνης συντήρησης διατηρητέων oικoδoμώv και τωv επιτοκίων τωv δανείων που συνάπτονται για την εν λόγω συντήρηση, καθώς και για σκοπούς παροχής δανείων για τη διάσωση ή συντήρηση διατηρητέων oικoδoμώv και καταβολής, σε επείγουσες περιπτώσεις, της σχετικής δαπάνης. Επιπρόσθετα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπεται κατ’ ακολουθίαν η διαχείριση των σχετικών κονδυλίων εσόδων και δαπανών σε σχέση με τους σκοπούς του υπό αναφορά ταμείου στα πλαίσια του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού, με απώτερο στόχο την απλοποίηση των σχετικών με τη συντήρηση διατηρητέων οικοδομών διαδικασιών και τη βελτίωση του δημοσιονομικού ελέγχου στον τομέα αυτό. Τέλος, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπεται η κατάργηση των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που προβλέπει τη δυνατότητα παροχής δανείων στους ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών για σκοπούς συντήρησης των εν λόγω οικοδομών, επειδή, με βάση τα υφιστάμενα κριτήρια και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει υιοθετήσει το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετικό διάταγμά του, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το 2008, δεν τυγχάνει εφαρμογής η εν λόγω δυνατότητα.

Ειδικότερα, με βάση τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοσχεδίου, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τα έσοδα που απορρέουν από το αδιάθετο ποσό του χαρισμένου συντελεστή δόμησης και από την εισφορά προς το κράτος από τη μεταφορά συντελεστών δόμησης θα περιλαμβάνονται στον εκάστοτε προϋπολογισμό του κράτους.

2. Η διαχείριση των υποχρεώσεων του υπό κατάργηση ταμείου θα γίνεται με βάση σχετικό κονδύλι στον κρατικό προϋπολογισμό που αφορά το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία στα πλαίσια της εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου των δαπανών του κράτους. Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις πρέπει να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να καταβληθεί στους ενδιαφερομένους η σχετική χρηματοδότηση του κράτους για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων έργων συντήρησης διατηρητέας οικοδομής, σύμφωνα με την ισχύουσα βασική νομοθεσία και στη βάση σχετικού άρθρου που έχει ήδη περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε στην επιτροπή, με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2014, αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, ενημερώνοντας ότι αυτό επανεξετάστηκε, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, έπειτα από σχετική εισήγηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για εισαγωγή στο νομοσχέδιο νέου ορισμού για τον όρο αξία, έτσι ώστε ο όρος αυτός να έχει την έννοια που του αποδίδεται στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

8 Απριλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων