Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τo νομοσχέδιο «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Γιώργος Γεωργίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Μαρτίου και στις 2 Απριλίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Πρόεδρος και μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να αυξηθεί ο καθοριζόμενος σ’ αυτόν αριθμός των επαρχιακών δικαστών κατά πέντε και να διευρυνθεί η καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ανώτερων επαρχιακών δικαστών και των επαρχιακών δικαστών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, καθώς και τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ήδη έχει προωθηθεί με άλλο νομοσχέδιο η μέσω του κρατικού προϋπολογισμού δημιουργία τεσσάρων νέων θέσεων επαρχιακών δικαστών, καθώς και η μεταφορά στα επαρχιακά δικαστήρια μιας κενής θέσης Προέδρου Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων. Ως εκ τούτου, προτείνεται παράλληλα η αύξηση κατά πέντε του αριθμού των επαρχιακών δικαστών, που προβλέπεται στον περί Δικαστηρίων Νόμο, για σκοπούς τακτοποίησης στον εν λόγω νόμο της δημιουργίας των δικαστικών θέσεων στον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία σημειώνεται ότι στο μεταξύ έχει ήδη επέλθει με την ψήφιση πρόσφατα από τη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, η δημιουργία των θέσεων αυτών καθίσταται αναγκαία για την ενίσχυση των επαρχιακών δικαστηρίων, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η καταχώριση μεγάλου όγκου υποθέσεων από κατόχους αξιογράφων που αποκτήθηκαν τη χρονική περίοδο μεταξύ 2008 έως 2013. Ομοίως, κρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο ότι η μεταφορά μιας θέσης Προέδρου Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων στα επαρχιακά δικαστήρια εξυπηρετεί την πιο εύρυθμη λειτουργία της πρωτόδικης δικαιοδοσίας. Σχετική με την προτεινόμενη αύξηση του αριθμού των θέσεων αυτών είναι και η προτεινόμενη διεύρυνση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των ανώτερων επαρχιακών δικαστών και επαρχιακών δικαστών, ώστε αυτοί να μπορούν να εκδικάζουν υποθέσεις αναφορικά με τα αξιόγραφα πιστωτικών ιδρυμάτων που αποκτήθηκαν τη χρονική περίοδο μεταξύ 2008 έως 2013, ανεξάρτητα από το ποσό της επίδικης διαφοράς.

Τέλος, με βάση τα ίδια στοιχεία το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προνοεί την υπαγωγή στην αρμοδιότητα ανώτερου επαρχιακού δικαστή και επαρχιακού δικαστή της εκδίκασης αιτήσεων σε σχέση με εκτέλεση επί ακινήτων, δυνάμει του μέρους V του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, ανεξάρτητα από την αξία του ακινήτου, έτσι ώστε να αποφορτιστεί το πινάκιο των προέδρων επαρχιακού δικαστηρίου.

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αφού δήλωσε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, διευκρίνισε ότι η τελευταία από τις πιο πάνω αναφερόμενες τροποποιήσεις συμπεριλήφθηκε ύστερα από εισήγηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με σκοπό να αποφορτιστεί το πινάκιο των προέδρων επαρχιακού δικαστηρίου και να γίνει ανακατανομή αυτού του είδους των υποθέσεων. Συναφώς, ο ίδιος εξέφρασε προβληματισμό για ενδεχόμενη κατάργηση του διά νομοθεσίας καθορισμού της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των επαρχιακών δικαστηρίων, ώστε αυτή να ρυθμίζεται εσωτερικά και να μη χρειάζεται τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη διαφοροποίησής της.

Σημειώνεται ότι μέλη της επιτροπής ανέφεραν ότι συμμερίζονται τον πιο πάνω προβληματισμό και ότι προς την κατεύθυνση τέτοιας ρύθμισης ενδείκνυται να κατατεθεί ολοκληρωμένη εισήγηση από την εκτελεστική εξουσία.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι συμφωνεί με όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω. Συναφώς, ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι είχε προηγηθεί προσπάθεια, ώστε οι πολυάριθμες αγωγές που αφορούν χρεόγραφα να μπορούν να παραπέμπονται από το δικαστήριο σε διαιτησία, ωστόσο η προσπάθεια αυτή εγκαταλείφθηκε λόγω συνταγματικών κωλυμάτων, με αποτέλεσμα οι διαφορές αυτές να άγονται στα επαρχιακά δικαστήρια όπως όλες οι άλλες. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, συνεπάγεται ρυθμίσεις, για να αντιμετωπιστεί ο όγκος των υποθέσεων που θα κατακλύζουν τα δικαστήρια, γι’ αυτό αποφασίστηκε η προώθηση της εισήγησης για αύξηση του αριθμού των δικαστών, έτσι ώστε να επιλαμβάνονται των υποθέσεων αυτών με ταχύτητα. Περαιτέρω, προτείνεται η επέκταση των αρμοδιοτήτων των ανώτερων επαρχιακών και των επαρχιακών δικαστών, ώστε να επιλαμβάνονται και των υποθέσεων των χρεογράφων.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου συμφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και επισήμανε το γεγονός ότι η αύξηση του αριθμού των επαρχιακών δικαστών δε σημαίνει ότι θα δικάζονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις των αξιογράφων σε βάρος άλλων σοβαρών υποθέσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

8 Απριλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων