Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Νίκος Νουρής Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 26 Μαρτίου και στις 2 Απριλίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

Σκοπός του δεύτερου και τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου και του περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμου, αντίστοιχα, ώστε να επιτευχθεί επίσης εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/31/ΕΚ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή προτείνονται τα εξής:

1. Με το πρώτο νομοσχέδιο προτείνεται η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του περί Αποβλήτων Νόμου των πιο κάτω περιπτώσεων:

α. Αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.

β. Διοξίδιο του άνθρακα (CO2) που δεσμεύεται, μεταφέρεται και αποθηκεύεται σε γεωλογικούς σχηματισμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον περί Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμο, καθώς και του CO2 που αποθηκεύεται σε γεωλογικούς σχηματισμούς με συνολική προβλεπόμενη αποθήκευση κάτω των 100 χιλιοτόνων, η οποία πραγματοποιείται για σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης ή δοκιμής νέων προϊόντων και διεργασιών.

2. Με το δεύτερο νομοσχέδιο προτείνεται όπως καταστεί υποχρεωτική:

α. η εκπόνηση προκαταρκτικής έκθεσης επιπτώσεων στο περιβάλλον ή μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ανάλογα με την περίπτωση, πριν από την κατασκευή αγωγών μεταφοράς ρευμάτων CO2 για σκοπούς αποθήκευσής του σε γεωλογικούς σχηματισμούς ή εγκαταστάσεων δέσμευσης ρευμάτων CO2 και

β. η εκπόνηση μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον πριν από την κατασκευή τόπων αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς και συναφών επιφανειακών και εγχυτικών εγκαταστάσεων.

3. Με το τρίτο νομοσχέδιο προτείνεται όπως η εκμετάλλευση τόπων αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς και συναφών επιφανειακών και εγχυτικών εγκαταστάσεων που πραγματοποιείται με τρόπο που προκαλεί περιβαλλοντική ζημιά περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογής του περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμου.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ μέχρι τις 25 Ιουνίου 2011, ωστόσο τα υπό αναφορά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 13 Φεβρουαρίου 2014.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2009/31/ΕΚ θεσπίστηκε ο περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμος, ο οποίος καθορίζει το νομικό πλαίσιο για την περιβαλλοντικά ασφαλή αποθήκευση του CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς με τη χρήση νέας τεχνολογίας CCS (Carbon Capture and Storage), ενώ μετά από υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίθηκε αναγκαία η προώθηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας εναρμόνισης με την εν λόγω Οδηγία.

Ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι στη βάση των νέων δεδομένων που προκύπτουν από τις διαδικασίες εξόρυξης φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας ο υποθαλάσσιος χώρος εξαγωγής φυσικού αερίου της Κύπρου ενδέχεται να είναι κατάλληλος για την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας CCS και κατά συνέπεια της αποθήκευσης CO2 στα κοιτάσματα του φυσικού αερίου.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του ΕΤΕΚ και της ΡΑΕΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νόμων.

Οι εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εκπροσωπώντας επίσης το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλοντος και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, χωρίς να διαφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους ως προς το ενδεχόμενο αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς εντός της Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των προτεινόμενων νομοθετημάτων, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επίσης τις επιφυλάξεις τους κατά πόσο η υπόγεια αποθήκευση CO2 εντός της κυπριακής ΑΟΖ αποτελεί ασφαλή πρακτική, αφού η Κύπρος βρίσκεται σε σεισμογόνο ζώνη.

Συναφώς, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος δήλωσε σε σχέση με τα πιο πάνω ότι στην υφιστάμενη νομοθεσία που ρυθμίζει την αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς περιλαμβάνονται διατάξεις που προβλέπουν για την ασφαλή αποθήκευση του CO2, καθώς και άλλες ασφαλιστικές δικλίδες. Περαιτέρω, δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας και την αποθήκευση CO2, να χαρακτηρίσει, με τη διεξαγωγή εξειδικευμένων μελετών, τη γεωλογία της και στη βάση των αποτελεσμάτων των μελετών να μην επιτρέψει την αδειοδότηση για αποθήκευση CO2 εντός της επικράτειάς της.

Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι η τεχνολογία CCS βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια και δεν αναμένεται να εφαρμοστεί σύντομα.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, προχώρησε στην κατάθεση πρότασης νόμου που απαγορεύει την αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς που βρίσκονται εντός σεισμογενών περιοχών της Δημοκρατίας, την οποία αποφάσισε στο παρόν στάδιο να μην προωθήσει στην ολομέλεια του σώματος εν αναμονή των θέσεων των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων επί των προνοιών της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του πρώτου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014».

 

 

 

8 Απριλίου 2014

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014.

2. Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.

3. Ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων