Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014» και τους κανονισμούς «Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γιαννάκης Γαβριήλ
Ανδρέας Μιχαηλίδης Χρίστος Μέσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε από κοινού το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2014. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ), του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και του ΚΕΒΕ. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου και η ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η παροχή νομικής ισχύος σε ορισμένες εκ των διατάξεων των υπό αναφορά κανονισμών, καθώς και ο καθορισμός και η αντικατάσταση όρων και ορισμών, με στόχο την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, η οποία τροποποιεί τις Οδηγίες 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και καταργεί τις Οδηγίες 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ.

Επιπρόσθετα, στον προτεινόμενο νόμο περιλαμβάνονται πρόνοιες για την προστασία των εμπορικών πληροφοριών, καθώς και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα εισάγονται πρόνοιες που ρυθμίζουν τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις των κανονισμών και των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του βασικού νόμου.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 9 του περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πιο πάνω Οδηγία, με στόχο τη νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και εγγραφής των παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών στο μητρώο παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών και την έκδοση σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή (Υπηρεσία Ενέργειας του ΥΕΕΒΤ).

2. Τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών σε σχέση με τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών.

3. Το είδος των ενεργειακών υπηρεσιών που θα μπορούν να παρέχονται στους τελικούς καταναλωτές μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και τις ελάχιστες πρόνοιες που θα περιλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτές.

4. Τα στάδια που πρέπει να ακολουθούνται από τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών για επιβεβαίωση του επιταχυνόμενου ενεργειακού και οικονομικού οφέλους.

5. Τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται ο έλεγχος και η αξιολόγηση των παρεχόμενων ενεργειακών υπηρεσιών από την αρμόδια αρχή.

6. Τους λόγους για τους οποίους η αρμόδια αρχή θα δύναται να απαγορεύσει σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών τη σύναψη νέων συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, για την ετοιμασία των κανονισμών αυτών λήφθηκε υπόψη η πρακτική που ακολουθείται σε άλλες χώρες και οι εμπειρίες από τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Ενέργειας του ΥΕΕΒΤ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Concerted action for the energy services directives 2006/32/ΕΚ (και όπως μετά μετονομάστηκε “Concerted action for the energy efficiency directive 2012/27/ΕΚ”), στόχος του οποίου είναι η υποβοήθηση των κρατών μελών για εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, η έκδοση των κανονισμών για τη ρύθμιση των θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών ήταν δυνητική. Ωστόσο, με την ψήφιση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ τέθηκαν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για ρύθμιση των θεμάτων αυτών, οι οποίες και μεταφέρονται στην έννομη τάξη μέσω των προτεινόμενων κανονισμών και του προτεινόμενου νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 28 της σχετικής Οδηγίας, οι αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για συμμόρφωση με αυτή πρέπει να τεθούν σε ισχύ από τα κράτη μέλη μέχρι τις 5 Ιουνίου 2014.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι για τη νομοθετική εναρμόνιση με τις υπόλοιπες πρόνοιες της Οδηγίας αυτής έχουν ετοιμαστεί προσχέδια τροποποιητικών νόμων και άλλων δευτερογενών νομοθετημάτων, τα οποία βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι οικονομικές επιπτώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν για το δημόσιο τομέα από την εφαρμογή των υπό αναφορά νομοθετημάτων προέρχονται από την υλοποίηση των πιο κάτω υποχρεώσεων:

1. Τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου εγγραφής παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών.

2. Τη δημιουργία συστήματος έκδοσης αδειών παρόχου ενεργειακών υπηρεσιών.

3. Την αξιολόγηση αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο.

4. Την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών (σύμφωνα με την υφιστάμενη σύνθεσή της, αποζημίωση θα απαιτηθεί μόνο αν χρειαστεί να συνεδριάσει εκτός ωρών εργασίας της δημόσιας υπηρεσίας).

5. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεχόμενων ενεργειακών υπηρεσιών από την αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, οι οικονομικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας για φυσικά και νομικά πρόσωπα αναμένεται να προκύψουν από την καταβολή τελών για εξέταση αίτησης για εγγραφή στο μητρώο παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών και για έκδοση πρώτης άδειας, καθώς και από την καταβολή τέλους ανανέωσης της άδειας αυτής.

Επιπλέον, με την προτεινόμενη νομοθεσία αναμένονται τα ακόλουθα:

1. Θετικός αντίκτυπος στην υλοποίηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια χωρίς πρόσθετο κόστος για τους ιδιοκτήτες των κτιρίων.

2. Μείωση των λειτουργικών δαπανών του κράτους που σχετίζονται με την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

3. Θετικός αντίκτυπος στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην τόνωση του κατασκευαστικού κλάδου και στην υλοποίηση υποδομών εξοικονόμησης ενέργειας.

4. Για συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης που συνάπτονται μεταξύ παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναμένεται να εισαχθούν νέες διαδικασίες και να ακολουθούνται οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι αρμόδιοι φορείς ενώπιον της επιτροπής, η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης μεταξύ των παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών και των τελικών καταναλωτών ενέργειας αναμένεται να έχει ουσιαστική συμβολή στην υλοποίηση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτά θα εντοπίζονται από αδειούχους ενεργειακούς ελεγκτές που θα εργοδοτούνται ή θα συμβάλλονται με τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης αποτελεί τρόπο επίλυσης του προβλήματος εξεύρεσης του αρχικού κεφαλαίου για υλοποίηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, αφού οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών θα υλοποιούν μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου ή μιας εγκατάστασης αναλαμβάνοντας παράλληλα και το οικονομικό ρίσκο που αυτά εμπερικλείουν. Συναφώς, η πληρωμή τους θα βασίζεται, μερικώς ή στο σύνολό της, στην επίτευξη των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των υπόλοιπων συμβατικά συμφωνημένων κριτηρίων απόδοσης, όπως η εξοικονόμηση χρημάτων. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών δεν είναι υποχρεωτική.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στη συνέχεια ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών εισηγήθηκε όπως τροποποιηθεί το κείμενο του προτεινόμενου νόμου με την προσθήκη χρονικού περιορισμού στο διάστημα που η Επιτροπή Ενεργειακών Ελεγκτών έχει στη διάθεσή της για έγκριση ή απόρριψη αιτήματος φυσικού ή νομικού προσώπου για εγγραφή στο μητρώο παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών.

Ο εκπρόσωπος του ΥΕΕΒΤ, ανταποκρινόμενος στην πιο πάνω εισήγηση, δήλωσε ότι τόσο ο χρόνος έγκρισης ή απόρριψης αιτήματος για εγγραφή στο μητρώο παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών όσο και οποιαδήποτε άλλα συναφή θέματα θα ρυθμιστούν με εσωτερικούς κανονισμούς της Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών εν ευθέτω χρόνω.

Σημειώνεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοθετημάτων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο και της έγκρισης των κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

8 Απριλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων