Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Πρόδρομος Προδρόμου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Φεβρουαρίου και στις 14 και 28 Μαρτίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών και της εταιρείας “WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd”. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν και εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 54 του περί Αποβλήτων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες Οδηγίες:

1. Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

2. Οδηγία 2012/50/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για εφαρμογές που περιέχουν μόλυβδο, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο.

3. Οδηγία 2012/51/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εξαίρεση για εφαρμογές που περιέχουν κάδμιο, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και την περιβαλλοντικά ορθή ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εστιάζοντας κυρίως στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, του εισαγωγέα και του διανομέα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, οι εν λόγω ρυθμίσεις αφορούν μεταξύ άλλων:

1. τη δημιουργία τεχνικού φακέλου εκ μέρους του κατασκευαστή, στα πλαίσια της νομοθεσίας για σήμανση CE, και

2. την εποπτεία της αγοράς, βάσει του Κανονισμού 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να έχει εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2013. Ωστόσο, οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 3 Φεβρουαρίου 2014, ενώ έχουν ήδη ληφθεί δύο αιτιολογημένες γνώμες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το ίδιο σημείωμα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς αναμένεται να υπάρξει αύξηση των δημόσιων δαπανών, καθότι απαιτείται τεχνική και οικονομική ενίσχυση του Τμήματος Περιβάλλοντος για τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής και την παροχή ειδικής εκπαίδευσης προς το προσωπικό, ώστε αυτό να εκτελεί τα καθήκοντα εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Ειδικότερα, απαιτείται όπως:

1. δημιουργηθεί διαπιστευμένο εργαστήριο για ανάλυση δειγμάτων,

2. εκδοθούν κατευθυντήριες οδηγίες για εποπτεία της αγοράς,

3. δημιουργηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση επιθεωρητών οι οποίοι θα εποπτεύουν την αγορά,

4. εισαχθεί πρωτόκολλο για θέματα ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας με άλλα σχετικά τμήματα, όπως είναι μεταξύ άλλων το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Τελωνείων.

Στο στάδιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι κατασκευαστές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποχρεούνται να καταρτίζουν τεχνικό φάκελο, να συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ακολούθως να θέτουν τη σήμανση CE στα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ.

Επιπρόσθετα, η ίδια δήλωσε ενημερωτικά ότι μετά την κατάθεση των κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων η Οδηγία 2011/65/ΕΕ τροποποιήθηκε περαιτέρω από δεκαέξι νέες Οδηγίες, με τις οποίες εξαιρούνται πρόσθετες εφαρμογές από την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Συναφώς, όπως η ίδια δήλωσε, το κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών πρέπει να διαμορφωθεί ανάλογα, ώστε να επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Στα πλαίσια της συζήτησης των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:

1. Οι τρόποι με τους οποίους η εκτελεστική εξουσία θα ελέγχει τους εισαγωγείς, τους διανομείς, καθώς και τους πωλητές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ότι πληρούν τις υποχρεώσεις τους.

2. Η αύξηση των δημόσιων δαπανών από την ενδεχόμενη ψήφιση των κανονισμών και οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που πηγάζουν από αυτή.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τοποθετούμενη στο πρώτο θέμα, δήλωσε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι αρμόδιο για το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων αρχών όσον αφορά στην εποπτεία της αγοράς, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 339/93 του Συμβουλίου.

Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι εποπτικές αρχές, προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσο ένα προϊόν ανταποκρίνεται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δε στηρίζονται στη σήμανση CE του προϊόντος, αλλά στον τεχνικό φάκελο και στη δήλωση συμμόρφωσής του. Πέραν τούτου, σημαντικό εργαλείο για τις εποπτικές αρχές θα αποτελούσαν και οι εργαστηριακοί έλεγχοι, μέθοδος η οποία είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, καθώς στην Κύπρο δεν υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια.

Τοποθετούμενη σε σχέση με το δεύτερο θέμα που απασχόλησε την επιτροπή, η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος δήλωσε ότι η αύξηση των δημόσιων δαπανών είναι αναγκαία και επιβαλλόμενη, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος να αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση για την εκπλήρωση των καθηκόντων που πηγάζουν από την Οδηγία 2011/65/ΕΕ. Περαιτέρω, η ίδια πρόσθεσε ότι λόγω της μη εισαγωγής σχετικής πρόνοιας στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για το 2014 καταβάλλεται προσπάθεια εξεύρεσης κονδυλίων για το σκοπό αυτό από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, όπως η ίδια πρόσθεσε, οι επιφυλάξεις του τμήματος σε σχέση με την ανάληψη των υπό αναφορά καθηκόντων έχουν κοινοποιηθεί τόσο στο γενικό διευθυντή του υπουργείου όσο και στον αρμόδιο υπουργό μαζί με εισηγήσεις για μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων σε άλλες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2014, υπέβαλε γραπτώς τις θέσεις του για τα επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν από την επιτροπή.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης των κανονισμών τόσο η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όσο και ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών υπέβαλαν σειρά εισηγήσεων για βελτίωση του κειμένου των κανονισμών αυτών, που αφορούν μεταξύ άλλων νομοτεχνικές βελτιώσεις και επισημάνσεις, ώστε επιμέρους ζητήματα να τύχουν περαιτέρω διευκρίνισης.

Υπό το φως των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη θέση της εκπροσώπου του Τμήματος Περιβάλλοντος όσο και τις εισηγήσεις της εκπροσώπου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και εκείνες του εκπροσώπου του Συνδέσμου Εισαγωγέων Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών, η επιτροπή ζήτησε από τους αρμόδιους κυβερνητικούς εκπροσώπους όπως εξεταστούν οι εισηγήσεις που τέθηκαν και κατατεθεί ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών.

Συναφώς, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, το αρμόδιο υπουργείο με επιστολή του, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2014, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών στο οποίο ενσωματώθηκαν τα πιο πάνω.

Κατά την εξέταση του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησε ειδικότερα η πρόνοια που περιλήφθηκε σε αυτούς σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να εκδίδει διατάγματα με τα οποία να τροποποιούνται τα παραρτήματα των προτεινόμενων κανονισμών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Βουλής.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος, τοποθετούμενη για το πιο πάνω θέμα, δήλωσε ότι τα εν λόγω παραρτήματα αφορούν εξειδικευμένα τεχνικά ζητήματα, όπως είναι ο καθορισμός των κατηγοριών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που εμπίπτουν στους προτεινόμενους κανονισμούς, καθώς και οποιεσδήποτε εφαρμογές και ουσίες οι οποίες εξαιρούνται από τους κανονισμούς αυτούς. Όπως η ίδια πρόσθεσε ενημερωτικά, τα παραρτήματα των κανονισμών θα τροποποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που τροποποιούνται τα αντίστοιχα παραρτήματα της ευρωπαϊκής Οδηγίας, κατόπιν απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ίδια, η έκδοση διαταγμάτων κρίνεται ως η πιο αποτελεσματική και άμεση διαδικασία συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, τοποθετούμενος επί του θέματος, εξέφρασε τη διαφωνία του ως προς τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων, καθώς, όπως δήλωσε, οι εξαιρέσεις οποιωνδήποτε εφαρμογών από τους παρόντες κανονισμούς πρέπει να τυγχάνουν ελέγχου από τη Βουλή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως διαμορφώσει το αναθεωρημένο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών, ώστε ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώνει σε ετήσια βάση την επιτροπή για οποιαδήποτε διατάγματα έχουν εκδοθεί κατά τη διάρκεια του έτους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

 

31η Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων