Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και την 31η Μαρτίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Ο προϋπολογισμός της ΑνΑΔ για το 2014 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €33.483.600 και έσοδα ύψους €31.828.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από το τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (€22.585.000) και από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (€7.704.900).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η υλοποίηση των στόχων της Αρχής κατά το 2014 συνεπάγεται συνολικές δαπάνες ύψους €33.483.600, σε σύγκριση με δαπάνες ύψους €37.247.588 που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του 2013. Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων τρέχουσες δαπάνες (€7.758.570), αναπτυξιακές δαπάνες (€25.525.030) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€200.000).

Σε σχέση με τον τομέα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €24.840.000, σε σύγκριση με €26.800.000 το 2013, που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δραστηριότητες:

1. Προγράμματα αρχικής κατάρτισης €5.460.000
2. Προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης €9.540.000
3. Σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) €9.330.000
4. Ενίσχυση των υποδομών κατάρτισης €509.960

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό προκύπτει έλλειμμα ύψους €1.665.600, το οποίο προβλέπεται να καλυφθεί από τα πλεονάσματα του Ταμείου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σημειώνεται ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν των ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΑνΑΔ, για την ετοιμασία του προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2014 έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιάζουσες συνθήκες που δημιουργεί η οικονομική κρίση, καθώς και η Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τρόικας. Περαιτέρω, λήφθηκαν υπόψη οι στόχοι της Αρχής που καθορίστηκαν για το έτος, με σκοπό την επιτέλεση του ρόλου και της αποστολής της, και οι στρατηγικές επιδιώξεις της.

Οι στρατηγικές επιδιώξεις της Αρχής για το έτος 2014 αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με τη συνεχή και διά βίου κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων, των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, των ανέργων, του αδρανούς γυναικείου δυναμικού και των ατόμων χαμηλής ειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.

2. Τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς του.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΑνΑΔ, για την επίτευξη των πιο πάνω στρατηγικών επιδιώξεων έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι στόχοι προτεραιότητας για το έτος 2014:

1. Κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

2. Στήριξη επιχειρήσεων για αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

3. Ενίσχυση των υποδομών και συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

4. Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης.

5. Αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Περαιτέρω, η πρόεδρος της ΑνΑΔ ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Αρχή καλείται κατά το 2014 να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες προκλήσεις:

1. Την επιτυχή συνέχιση της συμβολής της στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την παγκόσμια οικονομική κρίση στην απασχόληση και στην ανεργία μέσα από το Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης-Σχέδιο Δράσης, του οποίου στόχος είναι η πρόληψη και καταστολή της ανεργίας μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρονται στον τομέα της κατάρτισης και επανακατάρτισης από τις επιχειρήσεις, τους εργοδοτουμένους και τους ανέργους.

2. Τη συνέχιση της λειτουργίας των πέντε συγχρηματοδοτούμενων έργων που αφορούν:

α. τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων,

β. τη βελτίωση της απασχολησιμότητας του οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού,

γ. την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικροεπιχειρήσεων που απασχολούν 1-4 άτομα,

δ. τη βελτίωση της παραγωγικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν 5-249 άτομα και

ε. την προώθηση της δεύτερης φάσης της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας συστήματος επαγγελματικών προσόντων.

3. Τη συνέχιση της λειτουργίας του ειδικού σχεδίου προώθησης των πράσινων δεξιοτήτων στην κυπριακή οικονομία, του οποίου απώτερος στόχος είναι η προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρονται στον τομέα της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού από τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους ανέργους.

4. Την προώθηση σειράς προγραμμάτων για ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων αναγκαίων για εργοδότηση στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων της Αρχής, η λειτουργία του συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, καθώς και το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των υπαλλήλων της ΑνΑΔ.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι της ΑνΑΔ δήλωσαν ότι, με βάση τα αποτελέσματα μελετών αξιολόγησης των προγραμμάτων της Αρχής, που έχουν διενεργηθεί τόσο από την ίδια όσο και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, καταδεικνύεται ότι τα προγράμματα είναι αποτελεσματικά και για το λόγο αυτό συνεχίζουν να προσφέρονται. Σε ό,τι αφορά το σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι πρόκειται για προαιρετικό σύστημα, για το οποίο έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πιστοποίησης εβδομήντα δύο επαγγελματικών προσόντων. Σημείωσαν δε περαιτέρω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται από το κοινό κυρίως για επαγγέλματα σε τομείς όπως είναι το εμπόριο, η τουριστική και η οικοδομική βιομηχανία.

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι εκπρόσωποι της ΑνΑΔ ενημέρωσαν σχετικά την επιτροπή με επιστολή τους ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2014.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑνΑΔ για το έτος 2014.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπών τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

31η Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων