Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και την 31η Μαρτίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Διευθυντής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), καθώς και εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2014 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €4.556.000 και έσοδα του ιδίου ύψους, τα οποία προκύπτουν κυρίως από το τέλος που καταβάλλεται προς το ΔΣΜΚ από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (€4.009.203) και από την παραχώρηση πόρων της ΑΗΚ προς το ΔΣΜΚ (€401.697).

Σημειώνεται ότι το ποσό ύψους €401.697 που παρουσιάζεται στα έσοδα του ΔΣΜΚ ως παραχώρηση πόρων της ΑΗΚ στο διαχειριστή προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού. Ειδικότερα, η ΑΗΚ ως ο ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς θέτει στη διάθεση του ΔΣΜΚ τους αναγκαίους πόρους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και κατ’ επέκταση οφείλει να καταβάλει στο ΔΣΜΚ για το 2014 το εν λόγω ποσό για την κάλυψη του ελλείμματος στις λειτουργικές του δαπάνες.

Οι δαπάνες του ΔΣΜΚ αφορούν τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές Προσωπικού €101.180
2. Δαπάνες Λειτουργίας €4.411.820
3. Άλλες Δαπάνες €8.000
4. Απρόβλεπτες Δαπάνες €35.000

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το 2014 παρουσιάζεται μειωμένος κατά €41.441 συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο περσινό προϋπολογισμό.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις που αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και εφαρμόζονται κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων που ισχύουν για τον κρατικό προϋπολογισμό έχουν περιληφθεί στον προτεινόμενο προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το έτος 2014.

Σύμφωνα με σχετικό υπόμνημα που κατατέθηκε στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, οι κυριότερες προγραμματιζόμενες δράσεις του ΔΣΜΚ για το 2014 συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Η αναβάθμιση του Συστήματος Τηλεχειρισμού και Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΤΗΔΕ), το οποίο αποτελεί το κύριο και βασικό εργαλείο του Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, μέσω του οποίου εκτελείται σε πραγματικό χρόνο η καθημερινή διαχείριση και λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου, αλλά και η αποκατάσταση της παροχής σε περίπτωση βλαβών ή προγραμματισμένων διακοπών.

2. Η διερεύνηση, ο συντονισμός και η προώθηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, σύμφωνα με γραπτή οδηγία από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

3. Η προώθηση της εφαρμογής και λειτουργίας αγοράς ηλεκτρισμού, μετά από εντολή της ΡΑΕΚ, κάτι που αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΔΣΜΚ και η εναρμόνιση με τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τους κανόνες για τη λειτουργία ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Ο ΔΣΜΚ έχει ορισθεί ως ο μοναδικός Εκδότης Εγγυήσεων Προέλευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία για την παραγόμενη ενέργεια από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης που συνδέονται τόσο στο σύστημα μεταφοράς όσο και στο σύστημα διανομής. Προς τούτο θα πρέπει να προχωρήσει σε αναβάθμιση και λειτουργία του αναγκαίου ηλεκτρονικού μητρώου, όπως απαιτείται από τις σχετικές νομοθεσίες για την προώθηση ΑΠΕ και συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης.

5. Οι αυξημένες υποχρεώσεις προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό των Διαχειριστών-European Network Transmission System Operator (ENTSO-e). Η συμμετοχή του ΔΣΜΚ στον ENTSO-e έχει μεταξύ άλλων και σημαντικό εθνικό ρόλο και προς τούτο ενημερώνεται το Υπουργείο Εξωτερικών.

6. Η προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς επίσης και η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρισμού στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

7. Η ένταξη ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στο σύστημα και η συνεισφορά τους στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία των ΑΠΕ και επίλυσή τους.

8. Ο συντονισμός των ενεργειών για αποκατάσταση βλαβών, διαχείριση κρίσεων ή άλλων προβλημάτων που παρουσιάζονται στο σύστημα της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε αυτό να είναι αποδοτικό, συντονισμένο, ασφαλές, αξιόπιστο και οικονομικά βιώσιμο, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους καταναλωτές.

9. Η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς, ούτως ώστε να είναι ικανό για τη μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας προς τους υποσταθμούς με ελάχιστο οικονομικό κόστος κάτω από διαρκείς συνθήκες ασφάλειας.

Σύμφωνα με το ίδιο υπόμνημα, η ΡΑΕΚ έχει δώσει οδηγίες στο ΔΣΜΚ όπως προωθήσει τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού με βάση το μοντέλο που θα αποφασιστεί. Για το σκοπό αυτό ετοιμάζεται σχετική μελέτη από ειδικούς συμβούλους που έχουν προσληφθεί από τη ΡΑΕΚ.

Η επείγουσα ανάγκη για μελέτη υλοποίησης του έργου προκύπτει επίσης από το μνημόνιο συναντίληψης που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο αναφέρεται σαφώς στην ανάγκη υλοποίησης και λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού.

Περαιτέρω, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, μετά από πρωτοβουλία και ενέργειες του ΔΣΜΚ, έγινε κατορθωτό να εξασφαλιστεί έγκριση για συγχρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης του ΣΤΗΔΕ από το Διαρθρωτικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 85% περίπου από ταμείο. Η δαπάνη του έργου αυτού που συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2014 ανέρχεται στα €1.200.000. Επειδή οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του ΔΣΜΚ πραγματοποιούνται από το ΔΣΜΚ, αλλά το πάγιο ενεργητικό που αποκτάται μεταφέρεται λογιστικά στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, σύμφωνα με ερμηνεία των προνοιών του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, το όφελος μεταφέρεται και στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου βοηθώντας ταυτόχρονα τη ρευστότητα της Αρχής. Περιορίζεται παράλληλα η δαπάνη του άρθρου «Χρεώσεις από ΑΗΚ για Χρήση Πάγιων» στον προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ, καθώς θα μειωθεί το ποσό των αποσβέσεων το οποίο η ΑΗΚ χρεώνει στο ΔΣΜΚ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσεται υπέρ της ψήφισής του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ για το έτος 2014.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

31η Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων