Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2014 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και την 31η Μαρτίου 2014. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και ο Βοηθός Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Ο προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) για το έτος 2014 προνοεί δαπάνες ύψους €4.888.774 και έσοδα ύψους €3.410.857.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα έσοδα του ΓΕΡΗΕΤ για το 2014 παρουσιάζουν μείωση κατά €217.556 (ποσοστό ύψους 6%, συγκρινόμενo με το 2013) και αναλύονται ως ακολούθως:

1. Τέλη αδειών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

€2.576.197
2. Τέλη εκχώρησης και χρήσης αριθμοδοτικών πόρων €300.000
3. Τέλη αδειών ταχυδρομικών υπηρεσιών €162.800
4. Τόκοι εισπρακτέοι (βάσει προϋπολογισμού) €300.000
5. Άλλα €71.860

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για τη λειτουργία του Γραφείου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ανέρχονται στα €4.888.774, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €262.384 [ποσοστό ύψους 5,67%, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2013 (€4.626.390)].

Η κατανομή των δαπανών στα κυριότερα κονδύλια αναλύεται ως ακολούθως:

1. Αποδοχές προσωπικού €2.208.758
2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση προσωπικού €420.700
3. Λειτουργικές δαπάνες €871.399

4. Επιστροφή τελών σε παροχείς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών

€1.387.917

Σημειώνεται ότι το πλεόνασμα του ΓΕΡΗΕΤ την 31η Δεκεμβρίου 2013 ήταν ύψους €4.137.413 (αφαιρουμένων ποσού αποθεματικού κτιρίου €2.654.155, αποθεματικού ταμείου συντάξεως €5.756.398 και αποθεματικού ασφαλείας €2.000.000). Σημειώνεται περαιτέρω η απώλεια καταθέσεων ύψους €3.700.000 λόγω απομείωσης καταθέσεων, η οποία καταβλήθηκε από το διαθέσιμο υπόλοιπο αποθεματικό για απόκτηση ιδιόκτητου κτιρίου.

Τα κυριότερα έργα και οι ενέργειες στις οποίες προγραμματίζει να προβεί το ΓΕΡΗΕΤ κατά το 2014, σύμφωνα με σχετικό υπόμνημα που κατατέθηκε στην επιτροπή, είναι τα ακόλουθα:

1. Αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών:

α. Κοστολογικός έλεγχος ΑΤΗΚ και ανάπτυξη μοντέλου και εργαλείου εποπτείας της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών (εργαλείο αξιολόγησης του ενδεχομένου συμπίεσης περιθωρίου κέρδους και εργαλείο αξιολόγησης του ενδεχομένου ληστρικής τιμολόγησης).

β. Υλοποίηση Στρατηγικής για Κυβερνοασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία.

γ. Εξέταση αγορών.

δ. Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

ε. Ανάπτυξη εργαλείου GIS (Geographic Information System) για αποτύπωση των δικτύων των παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο (επανάληψη δαπάνης).

2. Αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών:

α. Ανάπτυξη εργαλείων εποπτείας της αγοράς, έλεγχος κόστους υπηρεσιών παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, υπολογισμός καθαρού κόστους καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

β. Διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου πρόσβασης στο δίκτυο του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

γ. Έλεγχος ποιότητας υπηρεσιών παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (κατανομή δαπάνης στα έτη 2013, 2014 και 2015).

Στα πλαίσια της μελέτης του εν λόγω προϋπολογισμού κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής, η εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργείου (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων) δήλωσε ότι εκ παραδρομής στον υπό εξέταση προϋπολογισμό δεν έχουν περιληφθεί ορισμένες από τις πρόνοιες και τις ρυθμίσεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ενσωματωθεί, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, και να εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν των ρυθμίσεων που ισχύουν για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2014, όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο όπως, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, υποβάλει ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο, στο οποίο να περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές ρυθμίσεις.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ανταποκρινόμενο στο πιο πάνω αίτημα, με επιστολή ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2014, κατέθεσε στην επιτροπή νέο κατάλληλα διαμορφωμένο κείμενο προϋπολογισμού, το οποίο έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΓΕΡΗΕΤ για το έτος 2014, όπως αυτός έχει τελικά, σύμφωνα με τα πιο πάνω, διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπών τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

31η Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων