Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας για το έτος 2014 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Μαρτίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος του Εθνικού Προγράμματος ΑIDS και εκπρόσωποι του λογιστηρίου του ίδιου υπουργείου. Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ) προβλέπει για το έτος 2014 δαπάνες ύψους €270.000 και έσοδα ύψους €200.000, που προέρχονται αποκλειστικά από κυβερνητική χορηγία. Το συνολικό όμως διαθέσιμο υπόλοιπο του ταμείου για το ΣΕΑΑ ανέρχεται σε ποσό ύψους €456.266, επειδή ποσό ύψους €256.266 μεταφέρεται από το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά την παροχή βοηθημάτων σε ασθενείς με έιτζ, την εκστρατεία διαφώτισης των διάφορων κοινωνικών συνόλων, καθώς και την αγορά υπηρεσιών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας επεξήγησαν αναλυτικά στην επιτροπή τις πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και δήλωσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η Κύπρος, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, παρουσιάζει χαμηλó ποσοστó της λοίμωξης HIV, που υπολογίζεται ότι είναι μικρότερο από το 0,1% του συνολικού πληθυσμού. Ειδικότερα, από τα 793 άτομα στα οποία είχε διαγνωστεί η ασθένεια μέχρι το τέλος του 2012, παρακολουθούνται σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες γύρω στα 371 άτομα. Παρ’ όλ’ αυτά, ο πραγματικός αριθμός των οροθετικών υπολογίζεται ότι είναι μεγαλύτερος, επειδή πολλά άτομα που ενδεχομένως έχουν προσβληθεί από τον ιό αγνοούν τη νέα τους κατάσταση, λόγω της μακράς ασυμπτωματικής φάσης της λοίμωξης HIV.

2. Η Κύπρος συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της λοίμωξης HIV και της ασθένειας του έιτζ.

3. Οι στρατηγικοί στόχοι της Ευρώπης στον τομέα αυτό για την περίοδο 2011-2015 περιλαμβάνουν την πρόληψη της μετάδοσης του ιού και τη μείωση της βλάβης από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, την ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης και έρευνας, την παροχή φροντίδας και κοινωνικής στήριξης σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού και την ενίσχυση της υποδομής για την εφαρμογή και την υλοποίηση στρατηγικών κατά της επιδημίας μέσα από τη συνεργασία κρατικού και ιδιωτικού τομέα.

4. Το χαμηλό ποσοστό της λοίμωξης HIV που παρατηρείται σήμερα στην Κύπρο με κανένα τρόπο δε δικαιολογεί οποιοδήποτε εφησυχασμό, καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορεί ανά πάσα στιγμή να οδηγήσουν σε ανατροπή της κατάστασης αυτής. Οι παράγοντες αυτοί είναι κυρίως η έξαρση της επιδημίας που παρατηρείται στον ευρωπαϊκό χώρο έπειτα από περίοδο σχετικής σταθεροποίησης, η έξαρση στη χρήση ναρκωτικών και οι μεγάλες διακινήσεις πληθυσμού από και προς την Κύπρο, καθώς και οι διακινήσεις μεταξύ των ελεύθερων και των κατεχόμενων περιοχών του νησιού.

5. Το υφιστάμενο στρατηγικό σχέδιο για το ΣΕΑΑ βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:

α. Πρόληψη της μετάδοσης του ιού με τη σεξουαλική επαφή.

β. Πρόληψη της βλάβης από τη χρήση ναρκωτικών.

γ. Πρόληψη της περιγεννητικής μετάδοσης του ιού.

δ. Πρόληψη της μετάδοσης του ιού με το αίμα και τα παράγωγά του.

ε. Παροχή φροντίδας στα επηρεαζόμενα άτομα με βάση τα διεθνή πρότυπα σε σχέση με τη συμβουλευτική θεραπεία, καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις.

στ. Μείωση των ατομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της λοίμωξης HIV.

ζ. Προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

η. Ενίσχυση της λειτουργίας και της υποδομής του Εθνικού Προγράμματος AIDS.

Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, διεμήνυσε στην επιτροπή τη συμφωνία του με τον προτεινόμενο νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του ταμείου για το ΣΕΑΑ και αφού μελέτησε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού του, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

24 Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων