Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στον Τομέα της Παρεμπόδισης της Κλοπής, των Λαθραίων Ανασκαφών και της Παράνομης Εισαγωγής και Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών (Κυρωτικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πρόδρομος Προδρόμου Δημήτρης Συλλούρης
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Φεβρουαρίου και στις 14 Μαρτίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στον Τομέα της Παρεμπόδισης της Κλοπής, των Λαθραίων Ανασκαφών και της Παράνομης Εισαγωγής και Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 29 Οκτωβρίου 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων, η υπό αναφορά συμφωνία στοχεύει στην ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών προερχομένων από τις δύο συμβαλλόμενες υπό αναφορά χώρες, ενισχύοντας παράλληλα τους δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ τους τόσο στο συγκεκριμένο όσο και σε άλλους τομείς. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο κείμενο της συμφωνίας καθορίζονται οι τρόποι ενίσχυσης της εν λόγω συνεργασίας μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, νομοθετημάτων, πρακτικών και της εκπαίδευσης προσωπικού, καθώς και της ανταλλαγής πληροφόρησης σε περιπτώσεις εντοπισμού αρχαιοτήτων προερχομένων από την άλλη συμβαλλόμενη χώρα στις διεθνείς αγορές τέχνης.

Η εν λόγω συμφωνία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, καλύπτει τόσο τις κυπριακές αρχαιότητες που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι το έτος 1940 μ.Χ., καλύπτοντας έτσι πλήρως τις αρχαιότητες όπως αυτές ορίζονται στον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, όσο και τις κινεζικές αρχαιότητες που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι το έτος 1949 μ.Χ. Συναφώς, όπως αναφέρεται στα ίδια στοιχεία, η υπογραφή της συμφωνίας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη τον πολιτιστικό πλούτο που διαθέτουν οι δύο συμβαλλόμενες χώρες και την εκτεταμένη εμπορία της οποίας τυγχάνουν αντικείμενα κυπριακής και κινεζικής προέλευσης στο εξωτερικό, και ενισχύει τις διεθνείς συνεργίες που θέτουν σε εφαρμογή τη Σύμβαση της UNESCO του 1970 για τα Μέσα Απαγόρευσης και Παρεμπόδισης της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας Πολιτιστικής Περιουσίας.

Ειδικότερα, για την Κυπριακή Δημοκρατία η συμφωνία δύναται να συμβάλει περαιτέρω στις προσπάθειες που καταβάλλονται για παρεμπόδιση της παράνομης εμπορίας πολιτιστικών θησαυρών που αποτελούν προϊόν συστηματικής λεηλασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές και θα εντείνει τις προσπάθειες για επαναπατρισμό αγαθών που έχουν εξαχθεί παράνομα από το έδαφος της Δημοκρατίας τόσο από τις κατεχόμενες όσο και από τις ελεύθερες περιοχές. Περαιτέρω, η συμφωνία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ενισχύει τα διαθέσιμα μέσα για προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής που εφαρμόζεται για το θέμα, αφού βρίσκεται ήδη σε ισχύ ανάλογη διμερής συμφωνία με την Ελβετία, καθώς και σχετικό μνημόνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, γιʼ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στον Τομέα της Παρεμπόδισης της Κλοπής, των Λαθραίων Ανασκαφών και της Παράνομης Εισαγωγής και Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών (Κυρωτικός) Νόμος του 2014», για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

 

21η Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων