Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιανουαρίου και στις 20 Μαρτίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2014, που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 36 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους €1.824.817 και δαπάνες ύψους €1.602.627.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2014, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του υπό αναφορά προϋπολογισμού στην επιτροπή με το οποίο επήλθε αναπροσαρμογή του εν λόγω προϋπολογισμού, ώστε να περιληφθούν σε αυτόν σχετικές ρυθμίσεις στη βάση σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2014, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται κατ’ αναλογία προς τις ρυθμίσεις που συμπεριλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2014 όπως αυτός τελικά εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τέλη που εισπράττει η Αρχή από εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη για παραχώρηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη επί των εσόδων των σταθμών από τις διαφημίσεις και από τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών.

Οι δαπάνες της Αρχής αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αποζημίωση του προέδρου και των μελών της Αρχής, αγορά εξοπλισμού, μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2014 είναι πλεονασματικός, δεδομένου ότι τα έσοδα υπερβαίνουν τις δαπάνες κατά €222.190. Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία ο εν λόγω προϋπολογισμός παρουσιάζει συνολική μείωση των εσόδων της Αρχής κατά €219.517 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της για το έτος 2013, λόγω της μείωσης των εσόδων της από τέλη επί των εσόδων των σταθμών από τις διαφημίσεις και από τα πιο πάνω αναφερόμενα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, καθώς και λόγω της μείωσης των εσόδων της που προέρχονται από τόκους που εισπράττει από τραπεζικές καταθέσεις και καθυστερημένες οφειλές προς αυτήν που αφορούν τέλη επί των εσόδων των σταθμών από τις διαφημίσεις. Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ο εν λόγω προϋπολογισμός παρουσιάζει συνολική μείωση των δαπανών της Αρχής κατά €210.059 σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Αρχής για το έτος 2013, κυρίως λόγω της μείωσης των αποδοχών προσωπικού της Αρχής, των δαπανών για τη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων στην Κύπρο, των δαπανών που αφορούν μίσθωση υπηρεσιών και αποζημίωση εξωτερικών συνεργατών, καθώς και των λειτουργικών εξόδων της Αρχής.

Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς αλλαγές στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και δεδομένου ότι η Αρχή αυτοσυντηρείται οικονομικά, το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνούν με την προώθηση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού της Αρχής για έγκριση.

Ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αναφερόμενος στις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ενημέρωσε την επιτροπή για ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Αρχής. Παράλληλα, κατέθεσε ενώπιόν της γραπτό υπόμνημα στο οποίο παρατίθενται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Η Αρχή, στα πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για οικονομική περισυλλογή, λόγω της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα, έχει προχωρήσει προγραμματισμένα και στοχευμένα σε ουσιαστικό νοικοκύρεμα των οικονομικών της, ώστε να μπορεί να αυτοσυντηρείται οικονομικά και ο ετήσιος προϋπολογισμός της να μην επιβαρύνει τον εκάστοτε κρατικό προϋπολογισμό.

2. Η Αρχή έχει καταθέσει έναν πλεονασματικό προϋπολογισμό για το έτος 2014, υλοποιώντας επιτυχώς ένα στρατηγικό σχέδιο του οποίου πρωταρχικός στόχος ήταν η μείωση των εξόδων και η αύξηση της παραγωγικότητας, με βάση τους ακόλουθους τρεις άξονες:

α. Συνεχής έλεγχος και μείωση των δαπανών.

β. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής της Αρχής, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας.

γ. Απλοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών, ειδικότερα αυτών που αφορούν τη διερεύνηση, την εξέταση και την εκδίκαση υποθέσεων για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και η συσσώρευση εργασίας.

3. Το αποτέλεσμα των πιο πάνω ενεργειών αποτυπώνεται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, ο οποίος είναι πλεονασματικός, δεδομένου ότι τα έσοδά του υπερβαίνουν τις δαπάνες του κατά €222.190.

4. Το προβλεπόμενο πλεόνασμα του προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2014 οφείλεται στη μείωση των προβλεπόμενων δαπανών της Αρχής για το ίδιο έτος που αντιστοιχεί σε ποσοστό σαράντα επτά τοις εκατόν (47%) επί του ύψους των πραγματικών δαπανών της για το 2012. Συναφώς, δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω περιορισμό των δαπανών της Αρχής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της αναπληρώτριας προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2014.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσε πως θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του προϋπολογισμού κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

 

24 Μαρτίου

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων