Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μάριος Μαυρίδης Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2014. Στα πλαίσια της εν λόγω συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Πολιτικής Άμυνας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών Βασιλικού και Δεκέλειας και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Επίσης οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, κοινοποίησαν όμως γραπτώς ότι συμφωνούν με τους κανονισμούς.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες, ώστε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής τους, για να καλύπτει και το βαρύ μαζούτ.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς επιτυγχάνεται η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012, που αφορά την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τους προτεινόμενους κανονισμούς αναμένεται ότι, στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων ανώτερης βαθμίδας που θα υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών, θα υπάρξει δημοσιονομικό κόστος της τάξης των €4.000-€6.000, κυρίως για την αξιολόγηση των εκθέσεων ασφαλείας με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων. Περαιτέρω, όσον αφορά τις επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής των υπό συζήτηση κανονισμών, θα επιβαρυνθούν με το κόστος εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το κόστος αυτό δεν αναμένεται να είναι μεγάλο, γιατί πρόκειται για σχετικά μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ήδη εφαρμόζουν αρκετά από τα απαραίτητα μέτρα.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος των υπό συζήτηση κανονισμών καθορίζεται αναδρομικά η 15η Φεβρουαρίου 2014, ως η τελευταία ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη έπρεπε να εναρμονιστούν με την Οδηγία 2012/18/ΕΕ. Οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 20 Φεβρουαρίου 2014.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών. Οι εκπρόσωποι των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών Βασιλικού και Δεκέλειας δήλωσαν επιπρόσθετα ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έχει ήδη προβεί σε πλήρη αναθεώρηση της έκθεσης ασφάλειας στη βάση της νέας Οδηγίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

17 Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων