Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας (Υπεύθυνη και Ασφαλής Διαχείριση Αναλωμένων Καυσίμων και Ραδιενεργών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Πρόδρομος Προδρόμου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Φεβρουαρίου και στις 14 Μαρτίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος “Terra Cypria”, παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 40 του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/70/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011, η οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν τα εξής:

1. Την απαγόρευση διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων.

2. Τον καθορισμό της εθνικής πολιτικής και του εθνικού πλαισίου για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων.

3. Τη διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται στη Δημοκρατία.

4. Τις υποχρεώσεις των προσώπων που έχουν την τελική ευθύνη για την ασφαλή και υπεύθυνη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων που μεταφέρονται για επεξεργασία ή επανεπεξεργασία από τη Δημοκρατία σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα.

5. Τις υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής να διαθέτει τους απαραίτητους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, καθώς και να διασφαλίζει την επιχειρησιακή ανεξαρτησία της από αθέμιτη επιρροή κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

6. Τη διαδικασία παραχώρησης αδειών λειτουργίας εγκατάστασης διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων.

7. Τη διασφάλιση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων ή/και δραστηριοτήτων διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, η οποία ανήκει στα αδειούχα πρόσωπα, και τις υποχρεώσεις των αδειούχων προσώπων.

8. Την ενημέρωση του κοινού και τη συμμετοχή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων.

9. Την υποβολή εκθέσεων από την αρμόδια αρχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών.

Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 15 της Οδηγίας 2011/70/ΕΥΡΑΤΟΜ τα κράτη μέλη όφειλαν να εναρμονιστούν με την εν λόγω Οδηγία μέχρι την 23η Αυγούστου 2013, ωστόσο οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 6 Φεβρουαρίου 2014.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία για παράβαση των πιο πάνω υποχρεώσεών της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με τους προτεινόμενους κανονισμούς συμπληρώνεται και διευρύνεται το ισχύον εθνικό νομικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για:

1. τη διασφάλιση της υπεύθυνης και ασφαλούς διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων με στόχο την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες,

2. την αποφυγή επιβολής περιττών βαρών στις μελλοντικές γενεές και

3. την εξασφάλιση της απαραίτητης ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού στις σχετικές διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προτεινόμενοι κανονισμοί αφορούν όλα τα στάδια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους, εκτός από τις περιπτώσεις ραδιενεργών αποβλήτων που προκύπτουν από στρατιωτικές δραστηριότητες, από την εξορυκτική βιομηχανία, καθώς και τις περιπτώσεις εγκεκριμένων εκλύσεων ραδιενεργών ουσιών στο περιβάλλον.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η Κύπρος δε διαθέτει αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα και με βάση τους προτεινόμενους κανονισμούς απαγορεύεται η διαχείρισή τους εντός της Δημοκρατίας. Παράλληλα, επισήμανε ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχουν ή παράγονται μόνο μικρές ποσότητες ραδιενεργών αποβλήτων, κυρίως από ιατρικές ή ερευνητικές δραστηριότητες με χρήση ραδιενεργών ουσιών και πυρηνικών τεχνικών.

Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι η έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντικό διοικητικό κόστος, προσθέτοντας όμως ότι υπάρχουν ανάγκες για περαιτέρω ενίσχυση και στελέχωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Επ’ αυτού ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο είναι και η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των κανονισμών αυτών και τη διεξαγωγή των ελέγχων και των επιθεωρήσεων για ακτινοβολίες, είναι όντως υποστελεχωμένο και αυτό ενδεχομένως να εγκυμονεί κινδύνους όσον αφορά την επάρκεια των ελέγχων που πρέπει να διεξάγονται.

Σχολιάζοντας την πιο πάνω θέση, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας δήλωσε ότι, παρά την υποστελέχωση του τμήματος, τόσο οι έλεγχοι όσο και οι επιθεωρήσεις που διεξάγονται είναι επαρκείς και ο πολίτης τυγχάνει αποτελεσματικής προστασίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

 

18 Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων