Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Xρίστος Μέσης
Κυριάκος Χατζηγιάννης, εκπροσωπώντας Άγγελος Βότσης
το μέλος της επιτροπής κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου  
Κώστας Κώστα  

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Μαρτίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), η πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), καθώς και εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Η Αστυνομία Κύπρου, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μικρών Επιχειρήσεων και η εργοδοτική οργάνωση ΠΟΒΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου με στόχο την ενίσχυση των εξουσιών της ΕΠΑ, την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τον ανταγωνισμό, την προαγωγή συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά και την περαιτέρω σύγκλιση της εθνικής νομοθεσίας με το δίκαιο του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, παρέχεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα στην ΕΠΑ:

1. να προβαίνει σε κατά προτεραιότητα εξέταση υποθέσεων,

2. να συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές ή άλλες αρχές που ασκούν έλεγχο σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και να ζητά τη συνδρομή τους, καθώς επίσης να συνάπτει πρωτόκολλα συνεργασίας με άλλες εθνικές αρχές ανταγωνισμού,

3. να αποδέχεται την ανάληψη δεσμεύσεων από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, για να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις που εκφράζονται κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, και να καθιστά τις δεσμεύσεις αυτές υποχρεωτικές για τα εμπλεκόμενα μέρη,

4. να υποβάλλει δημόσιους φορείς στην υποχρέωση παροχής πληροφοριών,

5. να διεξάγει συνεντεύξεις με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο συγκεκριμένης έρευνας και

6. να διεξάγει έρευνα σε συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας ή σε συγκεκριμένους τύπους συμφωνιών σε διάφορους κλάδους.

Επιπρόσθετα, με τον προτεινόμενο νόμο προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Προωθείται η αντικατάσταση της χρησιμοποιούμενης στο βασικό νόμο ορολογίας, ώστε να συνάδει με τις αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας.

2. Ρυθμίζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι περιπτώσεις διακοπής της προθεσμίας που καθορίζεται για την επιβολή διοικητικών προστίμων από την ΕΠΑ.

3. Ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του νόμου και/ή μη συμμόρφωσης με αποφάσεις ή αιτήματα της ΕΠΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως ποσοστό του κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και όχι ως προκαθορισμένο ποσό.

4. Εισάγεται μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία, στις περιπτώσεις παραβάσεων και/ή μη συμμόρφωσης με απόφαση της ΕΠΑ που συντελέστηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, εφαρμόζονται οι υφιστάμενες διατάξεις του βασικού νόμου σε σχέση με την επιβολή προστίμου.

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του ανταγωνισμού αποτελεί όρο του αναθεωρημένου Μνημονίου Συναντίληψης που συμφωνήθηκε με την τρόικα. Συγκεκριμένα, αφορά την υλοποίηση του μέτρου 5.2 του αναθεωρημένου μνημονίου σχετικά με την ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας της ΕΠΑ. Ως προθεσμία υλοποίησης της εν λόγω υποχρέωσης και συναφώς της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο καθορίστηκε το τέλος Μαρτίου του 2014.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, το υπό αναφορά νομοσχέδιο τέθηκε υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενέκρινε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η πρόεδρος της ΕΠΑ δήλωσε ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και τόνισε παράλληλα την ανάγκη εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας της επιτροπής.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της επιτροπής με ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αυξημένες υποχρεώσεις και στο μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων υποθέσεων που έχει να εξετάσει.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής εξέφρασε τις επιφυλάξεις του στην επιτροπή κατά πόσο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχουν οποιαδήποτε επιπρόσθετη προστασία στον καταναλωτή.

Περαιτέρω, ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα ήταν προτιμότερο, αντί να θεσπίζονται νομοθεσίες που να ενισχύουν τις εξουσίες της ΕΠΑ, να θεσπιστεί κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να ενισχύει απευθείας το ρόλο του καταναλωτή, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για τη δημιουργία του θεσμού του επιτρόπου καταναλωτή, ο οποίος να επιλαμβάνεται των σχετικών ζητημάτων.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών ανέλυσε ενώπιον της επιτροπής τις θέσεις του συνδέσμου επί του προτεινόμενου νόμου, αποστέλλοντας παράλληλα επιστολή, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2014, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Oι προτεινόμενες ρυθμίσεις κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση αναβαθμίζοντας το ρόλο της ΕΠΑ, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ορθή λειτουργία της αγοράς.

2. Η ΕΠΑ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης των οργανωμένων συνόλων των καταναλωτών, καταβάλλοντας σε αυτά μέρος των εισοδημάτων που εισπράττει από τα πρόστιμα που επιβάλλει.

3. Η ΕΠΑ πρέπει να ενισχυθεί με επιπρόσθετο ανθρώπινο δυναμικό για την αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών της.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι της ΡΑΕΚ, του ΓΕΡΗΕΤ, του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

18 Μαρτίου 2014

  

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων