Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημοσίων Δανείων του 2014 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Μαρτίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2014 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €291.080 και συνολικά έσοδα ύψους €4.742.022, παρουσιάζοντας πλεόνασμα ύψους €4.450.942.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του ταμείου αφορούν κυρίως λειτουργικά έξοδα (€201.070) και τόκους πληρωτέους (€30.000), ενώ τα έσοδα προέρχονται κυρίως από αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων (€3.872.974 και €867.894, αντίστοιχα).

Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων, στα πλαίσια της πολιτικής για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, με βάση εγκεκριμένα κυβερνητικά σχέδια δανειοδότησης, παραχώρησε δάνεια με ευνοϊκούς όρους (μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006). Τα εν λόγω δάνεια αφορούν την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας και ανάπτυξης στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, του πολιτισμού και των οδικών μεταφορών, καθώς και τη χρηματοδότηση των σπουδών φοιτητών, της αυτοεργοδότησης αποφοίτων πανεπιστημίων και ανώτερων σχολών και της επαναδραστηριοποίησης εκτοπισθέντων ξενοδόχων. Περαιτέρω, παραχωρήθηκαν δάνεια προς δήμους, σχολικές εφορίες και συμβούλια αποχετεύσεων.

Σημειώνεται ότι ο ρόλος του Ταμείου Δημόσιων Δανείων απασχόλησε επανειλημμένα το Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων, ειδικότερα σε σχέση με τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στη λειτουργία διάφορων σχεδίων δανειοδότησης και σε σχέση με τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην αποπληρωμή των παραχωρηθέντων δανείων.

Συναφώς, το Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων έλαβε την απόφαση για σταδιακό τερματισμό της λειτουργίας των υφιστάμενων σχεδίων δανειοδότησης, η οποία επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 64.083, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2006, που προνοεί για τον τερματισμό έκδοσης νέων δανείων με έναρξη το έτος 2007.

Σημειώνεται ότι το ταμείο εξακολουθεί να λειτουργεί για σκοπούς διαχείρισης και είσπραξης των εκκρεμούντων δανείων, καθώς και για την έκδοση ήδη εγκριθέντων φοιτητικών δανείων, εντατικοποιώντας και επικεντρώνοντας τις προσπάθειές του στην είσπραξη των καθυστερημένων και προβληματικών δανείων.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ενώπιον της επιτροπής η Γενική Λογιστής της Δημοκρατίας, η οποία παρέστη ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων, και με βάση σχετικό σημείωμα, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2014, το οποίο κατέθεσε στην επιτροπή, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων, σύμφωνα με τις τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2012, οι οποίες ετοιμάστηκαν στη βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, παρουσιάζει δάνεια εισπρακτέα ύψους €44.933.606.

Σημειώνεται ότι ποσό ύψους €52.211.172 αφορά ληξιπρόθεσμα δάνεια κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 τα οποία δεν αναμένεται να εισπραχθούν (επισφαλείς χρεώστες) και για το λόγο αυτό έχουν αφαιρεθεί από το ποσό που αφορά τα δάνεια εισπρακτέα.

Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του ταμείου, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, αναφέρεται ότι τα πραγματικά ποσά για το έτος 2013 παρουσιάζουν έσοδα ύψους €4.456.400 και δαπάνες ύψους €164.415.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, το ταμείο έχει προχωρήσει σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας στην προώθηση της λήψης των αναγκαίων νομικών μέτρων στις περιπτώσεις που κρίθηκε αναγκαίο, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του περί Παραγραφής Νόμου, ετοιμάστηκαν και στάλθηκαν εκθέσεις γεγονότων για όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες κρίθηκε ότι οι οφειλές θεωρούνται ανεπίδεκτες εισπράξεως.

Περαιτέρω, όπως η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε, τα δάνεια τα οποία περιλαμβάνονται στην πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες δεν εξαιρούνται από τις διαδικασίες και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διαχείριση και είσπραξή τους, ενώ οι προσπάθειες που στοχεύουν στη μέγιστη είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών και των ληξιπρόθεσμων δανείων έχουν εντατικοποιηθεί.

Ως αποτέλεσμα των μέτρων που έχουν ληφθεί για σκοπούς είσπραξης των οφειλών, η Γενική Λογιστής δήλωσε περαιτέρω ότι αριθμός οφειλετών έχει προσέλθει, με σκοπό να προβεί σε αποπληρωμή ή ρύθμιση των εκκρεμουσών οφειλών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων του 2014 Νόμος του 2014».

 

18 Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων