Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Μαρτίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το 2014 προβλέπει δαπάνες ύψους €7.219.754 και έσοδα ύψους €6.179.047, τα οποία προέρχονται κυρίως από ετήσιες συνδρομές και άλλα ετήσια δικαιώματα (€3.725.803), από άλλα τέλη για αμοιβαία κεφάλαια (€535.000), από τόκους εισπρακτέους (€353.850), καθώς και από διάφορα άλλα έσοδα (€1.279.420).

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΧΑΚ για το έτος 2014 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Τακτικές δαπάνες (€5.577.109), οι οποίες αφορούν κυρίως:

α. αποδοχές προσωπικού (€3.842.774),

β. διάφορα έξοδα (€1.170.764),

γ. έξοδα λειτουργίας γραφείου (€355.752).

2. Αναπτυξιακές δαπάνες (€1.592.645), οι οποίες αφορούν κυρίως:

α. μηχανογραφημένο εξοπλισμό και υπηρεσίες (€710.000),

β. υλοποίηση στρατηγικών σχεδιασμών ΧΑΚ (€580.000),

γ. δαπάνες για ανέγερση του νέου οικήματος του ΧΑΚ (€178.645).

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€50.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι τακτικές δαπάνες του ΧΑΚ για το 2014 παρουσιάζουν μείωση κατά 14,2% σε σχέση με το 2013, ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες είναι μειωμένες κατά 6,5% σε σχέση με το 2013.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΧΑΚ δήλωσε ότι οι πρόσφατες δυσμενείς εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία επηρέασαν αρνητικά τη χρηματιστηριακή αγορά και ειδικότερα τις δραστηριότητες του ΧΑΚ λόγω της απώλειας του επενδυτικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αρνητικές επιπτώσεις στη συναλλακτική δραστηριότητα, στα έσοδα, στην κεφαλαιοποίηση εταιρειών, καθώς και στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΧΑΚ κατέθεσε μεταξύ άλλων ότι η συνολική αξία διαπραγμάτευσης περιορίστηκε για το 2013 στα €63 εκατομ. σε σχέση με €261 εκατομ. το 2012, η κεφαλαιοποίηση μειώθηκε στα €7 δις σε σχέση με €8,3 δις, ενώ οι εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑΚ περιορίστηκαν κατά το έτος 2013 στις 102 σε σχέση με 112 το 2012.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις όσον αφορά τον περιορισμό του όγκου δραστηριοτήτων του ΧΑΚ και κατ’ επέκταση τη μείωση των εσόδων του και ζήτησαν από τους αρμόδιους αξιωματούχους του ΧΑΚ περαιτέρω διευκρινίσεις σε σχέση με το σχεδιασμό που προωθείται για προσαρμογή της λειτουργίας του χρηματιστηρίου στα νέα οικονομικά δεδομένα.

Συναφώς, ο πρόεδρος του ΧΑΚ δήλωσε ότι το συμβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων ενίσχυσης των εσόδων του και για το λόγο αυτό μελετά το σχεδιασμό νέων υπηρεσιών και προϊόντων, ώστε να αναστραφεί κατά το δυνατόν η αρνητική οικονομική εικόνα που επικρατεί και να προκύψουν νέες πηγές εσόδων, καθώς και νέες επενδύσεις στην κυπριακή χρηματαγορά.

Περαιτέρω, ο ίδιος αξιωματούχος ενημέρωσε την επιτροπή ότι το συμβούλιο έχει αναθέσει σε εξειδικευμένο οίκο την εκπόνηση μελέτης αναφορικά με τη στρατηγική πορεία του ΧΑΚ.

Επιπροσθέτως, ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ δήλωσε ότι στα πλαίσια των προσπαθειών για αύξηση των εσόδων του το ΧΑΚ έχει προχωρήσει στην εγγραφή των πρώτων αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ έχει καταρτίσει στρατηγικούς σχεδιασμούς, ώστε να προωθηθούν η λειτουργία χρηματιστηρίου εμπορευμάτων, η δημιουργία αγοράς παράγωγων προϊόντων και η σύνδεση του ΧΑΚ με άλλα αποθετήρια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΧΑΚ για το έτος 2014.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

18 Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων