Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2014 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2014. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, καθώς και οργανώσεων νεολαίας.

Ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το έτος 2014 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα ύψους €6.174.381 και έξοδα του ίδιου ύψους.

Ειδικότερα:

1. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα εσόδων του εν λόγω προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως:

Έσοδα κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2014

Ενοίκια 22.000,00

Κάρτα νέων 28.000,00

Τέλη και δικαιώματα εγγραφής 32.010,00

Διάφορες άλλες υπερπληρωμές 10,00

Άλλα έσοδα 23.000,00

Τόκοι/έσοδα από καταθέσεις/επενδύσεις 45.000,00

Έσοδα από Ευρωπαϊκή Ένωση 2.424.341,00

Ανάκτηση εξόδων από Ευρωπαϊκή Ένωση 10,00

Διάφορες χορηγίες για συγκεκριμένα έργα 10,00

Κυβερνητική χορηγία στα ειδικά ταμεία 3.600.000,00

Σύνολο εσόδων 6.174.381,00.

2. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά κεφάλαιο στο συγκεφαλαιωτικό πίνακα δαπανών του εν λόγω προϋπολογισμού αναλύονται ως ακολούθως:

Δαπάνες κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2014

Δαπάνες προσωπικού 1.208.283,00

Λειτουργικές δαπάνες κεντρικών γραφείων 816.823,00

Μεταβιβάσεις 4.050.838,00

Πάγια 16.017,00

Έργα υποδομής 51,00

Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 82.369,00

6.174.381,00.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ για το 2014, επισημαίνονται τα εξής:

1. Κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού καταβλήθηκε προσπάθεια από τον ΟΝΕΚ για περιορισμό των διάφορων κονδυλίων εξόδων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στο πνεύμα της αυστηρής περισυλλογής και λιτότητας που διακήρυξε η κυβέρνηση.

2. Ο ΟΝΕΚ έχει καθορίσει διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

3. Το ύψος της κρατικής χορηγίας που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ για το 2014 είναι €3.600.000 και παρουσιάζει μείωση κατά €400.000 έναντι της κρατικής χορηγίας στον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ για το 2013.

4. Ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το έτος 2014 έτυχε μελέτης τόσο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όσο και από το Υπουργείο Οικονομικών.

5. Το Υπουργείο Οικονομικών με σχετικές επιστολές του προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 15 και 30 Οκτωβρίου 2013, ζήτησε όπως, πριν από την προώθηση του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ στη Βουλή, ενσωματωθούν σε αυτόν όλες οι πρόνοιες που υποδεικνύονται στις εν λόγω επιστολές.

Επισημαίνεται ότι, πριν τεθεί προς εξέταση ενώπιον της επιτροπής ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το 2014, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεννόηση με τον ΟΝΕΚ, ενημέρωσε την επιτροπή ότι θα αποστείλει στη Βουλή αναθεωρημένο κείμενο, ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες της επιστολής/εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2014, που αφορά τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για το 2014. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του προς τη Βουλή, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2014, επιβεβαίωσε ότι ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ έχει ελεγχθεί και ότι έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν οι πρόνοιες της εγκυκλίου του.

Στα πλαίσια της εξέτασης του αναθεωρημένου νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής ο πρόεδρος του ΟΝΕΚ αναφέρθηκε στο έργο του ΟΝΕΚ και έδωσε επεξηγήσεις για θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τα διάφορα προγράμματά του. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, το νοικοκύρεμα των οικονομικών του ΟΝΕΚ βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του οργανισμού, γι’ αυτό και στον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ έχουν ενσωματωθεί οι αναγκαίες τροποποιήσεις που υπέδειξε το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με θέματα που αφορούν το προσωπικό και τα επιδόματα, καθώς και σε σχέση με άλλα θέματα. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ για το 2014, δεν προβλέπεται καμία αύξηση δαπανών σε οποιαδήποτε κατηγορία εξόδων, έχουν επέλθει όμως μειώσεις· συγκεκριμένα, η κυριότερη αφορά το κεφάλαιο για τις μεταβιβάσεις και είναι της τάξης του 7,44%. Η εν λόγω μείωση οφείλεται στη μειωμένη χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Erasmus+”, που αντικατέστησε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Νέα Γενιά Σε Δράση. Σημειώνεται ότι κατά το 2013 στο άρθρο που αφορούσε το πρόγραμμα Νέα Γενιά Σε Δράση προβλεπόταν ποσό ύψους €2.367.209, ενώ στο νέο άρθρο που αφορά το πρόγραμμα “Erasmus+” προβλέπεται ποσό ύψους €2.266.952. Περαιτέρω, στο κεφάλαιο για τις δαπάνες προσωπικού παρουσιάζεται μείωση κατά 5,47%. Τέλος, ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων θα πρέπει να τύχει επαναξιολόγησης, ώστε σε αυτή να περιλαμβάνονται πιο πολλά ωφελήματα, γι’ αυτό και προωθείται ήδη η ετοιμασία συγκεκριμένης πρότασης για σκοπούς βελτίωσής της.

Όλοι οι εκπρόσωποι των οργανώσεων νεολαίας που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, καθώς και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, αφού επισήμαναν την ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης του έργου του ΟΝΕΚ, συμφώνησαν με την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το 2014.

Στη συνέχεια, η επιτροπή, στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης του αναθεωρημένου νομοσχεδίου και αφού διεξήλθε τις πρόνοιές του, υπέβαλε αριθμό ερωτημάτων και ζήτησε επεξηγήσεις σε σχέση με τα διάφορα κονδύλια που αφορούν τη λειτουργία και το έργο του ΟΝΕΚ για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της.

Ειδικότερα, η ενημέρωση και τα στοιχεία που ζήτησε η επιτροπή αφορούσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τα κριτήρια με βάση τα οποία καταβάλλονται οι πολιτιστικές παροχές του προγράμματος Πρωτοβουλίες Νέων. Ειδικότερα, η επιτροπή ζήτησε να της αποσταλεί κατάλογος με το ύψος των επιχορηγήσεων που έλαβαν οι ενδιαφερόμενοι αιτητές το 2013 για συγκεκριμένες δραστηριότητες και δράσεις.

2. Τα ενοίκια που καταβάλλει ο ΟΝΕΚ για ενοικιάσεις κτιρίων και το ενδεχόμενο περαιτέρω διαπραγμάτευσης για σκοπούς μείωσής τους, καθώς και το ύψος του ποσού που καταβάλλεται για τις ασφάλειες κτιρίων.

3. Τη μισθοδοσία του προσωπικού του ΟΝΕΚ, την αντιμισθία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΝΕΚ (συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου), καθώς και το κόστος των οδοιπορικών που καταβάλλονται σε αυτούς.

4. Τα έξοδα για συμβουλευτικές υπηρεσίες και ειδικότερα για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, νομικών συμβούλων κ.λπ.

5. Το θεσμό της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων.

6. Τη μίσθωση υπηρεσιών και ειδικότερα τη διαδικασία επιλογής των αναδόχων.

7. Την αγορά υπηρεσιακού οχήματος.

8. Τα έσοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

9. Το κονδύλι που δαπανάται για σκοπούς διαφημίσεων και τη διαδικασία συμμετοχής σε σεμινάρια και συνέδρια στο εξωτερικό.

10. Τη Γραμμή Επικοινωνίας 1410 και την κατάθεση στατιστικών στοιχείων.

11. Την κατάργηση της παροχής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

12. Τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στον ΟΝΕΚ.

13. Το θεσμό των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων νεολαίας, καθώς και τη λειτουργία καλοκαιρινών σχολείων στα Πολυκέντρα Νεολαίας.

Οι εκπρόσωποι του ΟΝΕΚ έδωσαν τις αναγκαίες επεξηγήσεις για τα θέματα που εγέρθηκαν και επιφυλάχθηκαν να αποστείλουν γραπτώς τα στοιχεία που ζητήθηκαν. Τα πιο πάνω στοιχεία στάλθηκαν στην επιτροπή στις 13 Μαρτίου 2014 και διανεμήθηκαν σε όλα τα μέλη της για σκοπούς ενημέρωσης.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του αναθεωρημένου νομοσχεδίου σε νόμο για την έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το 2014.

  

 

18 Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων