Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Βιοκτόνων Νόμος του 2014» και τους κανονισμούς «Οι περί Βιοκτόνων (Τέλη) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Νίκος Νικολαΐδης
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 27 Φεβρουαρίου και 6 Μαρτίου 2014. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Υγειονομικών Υπηρεσιών, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και της αγροτικής οργάνωσης Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος “Terra Cypria”, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταπολέμησης Τρωκτικών και Εντόμων και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου και των κανονισμών που προτείνονται είναι η κατάργηση του υφιστάμενου νόμου και των κανονισμών περί Βιοκτόνων και η αντικατάστασή τους με τον προτεινόμενο νόμο και τους προτεινόμενους κανονισμούς, αντίστοιχα, έτσι ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.

Ειδικότερα, οι πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τη θέσπιση των γενικών διατάξεων και κανόνων που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης άδειας για βιοκτόνα.

2. Την εμπορία και διάθεση βιοκτόνων στο χρήστη.

3. Τους επίσημους ελέγχους της διάθεσης και χρήσης των βιοκτόνων στην αγορά.

4. Τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και συνοδεύουν τον προτεινόμενο νόμο, προτιμήθηκε η σύνταξη νέας νομοθεσίας λόγω της ανάγκης για εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων διατάξεων, με τις οποίες θα διευκολύνεται η εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ, αλλά και για τη θέσπιση ενός πιο απλουστευμένου και πιο κατανοητού για το ευρύ κοινό νόμου.

Οι πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών καθορίζουν τα τέλη που καταβάλλονται μαζί με την υποβολή των αιτήσεων, σύμφωνα με τον περί Βιοκτόνων Νόμο, κατ’ εφαρμογή του σχετικού κανονισμού της ΕΕ.

Επισημαίνεται ενημερωτικά ότι οι κανονισμοί της ΕΕ ως νομοθετικό μέσο έχουν άμεση ισχύ και δεσμεύουν πλήρως την Κυπριακή Δημοκρατία από την ημερομηνία που αυτοί τίθενται σε ισχύ, αφού από την ημερομηνία αυτή ουσιαστικά εξομοιώνονται με την εσωτερική νομοθεσία, για την οποία απαιτούνται μόνο εφαρμοστικά μέτρα, χωρίς την ανάγκη ενσωμάτωσης των διατάξεών τους σε ημεδαπή νομοθεσία.

Σύμφωνα με στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο εν λόγω κανονισμός της ΕΕ, μεταξύ άλλων, προνοεί τα ακόλουθα:

1. Την κατάρτιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταλόγου δραστικών ουσιών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα.

2. Τη χορήγηση αδειών για βιοκτόνα.

3. Την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Την κυκλοφορία στην αγορά κατεργασμένων αντικειμένων.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής για την εξέταση του νόμου και των κανονισμών που προτείνονται, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις του νόμου και των κανονισμών που προτείνονται.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της αγροτικής οργάνωσης “Παναγροτικός Σύνδεσμος” εξέφρασαν τη διαφωνία τους για τα καταβλητέα τέλη που καθορίζονται στους προτεινόμενους κανονισμούς και υποστήριξαν ότι ορισμένα εξ αυτών είναι υπερβολικά υψηλά. Τοποθετούμενος επί τούτου ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος δήλωσε ότι ορισμένα τέλη που προτείνονται και θεωρούνται υψηλά αφορούν την υποβολή αιτήσεων για διαδικασίες για τις οποίες δεν υπάρχει η ανάλογη εμπειρογνωμοσύνη ούτε η δυνατότητα εξέτασής τους στην Κύπρο.

Περαιτέρω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της κατά την πρώτη συνεδρία της, αποφάσισε, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Γεωργίας, να προβεί σε τροποποιήσεις του προτεινόμενου νόμου, με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νόμου και των κανονισμών που προτείνονται, την επιτροπή απασχόλησε το ενδεχόμενο υποχρεωτικής εκπαίδευσης των γεωργών, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς να κάνουν χρήση βιοκτόνων, στα πλαίσια της εφαρμογής του εν λόγω νομοσχεδίου, καθώς και αν το επιπρόσθετο κόστος που θα προκύψει για την εκπαίδευση αυτή θα επιβαρύνει τους γεωργούς. Επί τούτου ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι η χρήση βιοκτόνων γίνεται από επαγγελματίες χρήστες. Πρόσθεσε δε ότι το ζήτημα της εκπαίδευσης των γεωργών αφορά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πως υπάρχει πρόθεση αναθεώρησης των σχετικών κανονισμών που διέπουν τη χρήση των εν λόγω προϊόντων.

Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους αναφορικά με τη δυνατότητα που παρέχεται σε επιθεωρητή, στα πλαίσια των εξουσιών που του παρέχονται από τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου, να παρακρατεί ή να δεσμεύει οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία ή δείγμα ουσίας κρίνει αυτός αναγκαίο για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή απόδειξης ενώπιον ποινικού δικαστηρίου, για όσο χρονικό διάστημα ο ίδιος κρίνει απαραίτητο. Ως εκ τούτου, τα μέλη αυτά εισηγήθηκαν τον καθορισμό συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας για σκοπούς εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων που προτείνονται.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος υποστήριξε ότι είναι παρακινδυνευμένο να καθοριστεί συγκεκριμένη χρονική προθεσμία για παρακράτηση ή δέσμευση στοιχείων από τον επιθεωρητή, καθώς η κάθε περίπτωση και η μεθοδολογία ανάλυσης αυτής ενδεχομένως να διαφέρει. Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαφώνησε με τον προτεινόμενο καθορισμό συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω, αποφάσισε να εισηγηθεί την τροποποίηση του νομοσχεδίου, έτσι ώστε ο επιθεωρητής να έχει την εξουσία παρακράτησης ή δέσμευσης οποιουδήποτε στοιχείου κρίνει ότι είναι αναγκαίο για εύλογο χρονικό διάστημα, αντί για όσο χρονικό διάστημα ο ίδιος κρίνει απαραίτητο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί του νομοσχέδιου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

2. Tα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών, όπως είχαν διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου και επί των κανονισμών.

 

 

11 Μαρτίου 2014

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων