Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Φεβρουαρίου και στις 6 Μαρτίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της ΠΟΒΕΚ. Το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”, παρόλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου [N.109(Ι)/2001], με σκοπό την πληρέστερη εφαρμογή των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001». και «Κανονισμός (ΕΚ) 349/2005 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 2005 για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών επεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου». Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο αντικαθίσταται η υφιστάμενη διάταξη του βασικού νόμου, η οποία προβλέπει για καταβολή αποζημίωσης στη βάση της αναπαραγωγικής αξίας των ζώων, σε περίπτωση που αυτά προσβάλλονται από οποιοδήποτε από τα νοσήματα που αναγράφονται στο Παράρτημα Ι του νόμου, και στη βάση της τιμής εκποίησης των ζώων, σε περίπτωση που αυτά προσβάλλονται από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια, από πρόνοια η οποία προβλέπει ότι, σε περίπτωση που ζώο μολύνεται ή θανατώνεται, οι τιμές αποζημίωσης καθορίζονται από τριμελή επιτροπή στη βάση της αγοραίας αξίας του εν λόγω ζώου, σύμφωνα με τους αναφερόμενους πιο πάνω ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ενημέρωσε την επιτροπή ότι η αντίφαση μεταξύ της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης, σε περίπτωση υποχρεωτικής θανάτωσης ζώου λόγω νοσήματος, διαφάνηκε μετά από αίτημα της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έγκριση επιδοτήσεων στη βάση των διατάξεων του βασικού νόμου και στα πλαίσια της εξέτασης του αιτήματος αυτού έγινε σχετική παρατήρηση προς τη Δημοκρατία από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης.

 

11 Μαρτίου 2014

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων