Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Φεβρουαρίου και στις 6 Μαρτίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας και Πάφου, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI), της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Οι Επαρχιακές Διοικήσεις Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου και ο Σύνδεσμος Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. Ωστόσο, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών, διαμήνυσε στην επιτροπή τη συμφωνία της με τον προτεινόμενο νόμο. Επίσης, το ΕΤΕΚ, με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2014, διατύπωσε τη συμφωνία του με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμου, έτσι ώστε να αυξηθεί από τα έξι στα οκτώ χρόνια το χρονικό περιθώριο που προβλέπεται για τη συμπλήρωση των έργων συντήρησης διατηρητέας οικοδομής, προκειμένου να μπορούν να επιστραφούν τα μεταβιβαστικά τέλη στο πρόσωπο στο οποίο έγινε μεταβίβαση διατηρητέας οικοδομής. Επιπρόσθετα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπεται η αναδρομικότητα της εν λόγω ρύθμισης για τις περιπτώσεις που έχει ήδη εξαντληθεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του η περίοδος των έξι χρόνων, χωρίς όμως να έχει παρέλθει η περίοδος των οκτώ χρόνων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ η σχετική πολεοδομική άδεια, έπειτα από εξασφάλιση παράτασής της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμόδιους, η υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία προβλέπει ότι τα τέλη και τα δικαιώματα που επιβάλλονται κατά το χρόνο της δήλωσης μεταβίβασης διατηρητέας οικοδομής, με βάση τον περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο, επιστρέφονται στο πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση, εφόσον το πρόσωπο αυτό παρουσιάσει στο διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πιστοποιητικό του Υπουργού Εσωτερικών ότι έχει συμπληρώσει μέσα σε έξι χρόνια τα έργα συντήρησης της οικοδομής. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, η ισχύς τής πολεοδομικής άδειας μπορεί να παρατείνεται κατά τρόπο που η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της, περιλαμβανομένων των παρατάσεων ισχύος της από την ημερομηνία χορήγησης της αρχικής άδειας, να μην ξεπερνά τα οκτώ χρόνια.

Συναφώς, με βάση τα ίδια στοιχεία, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε η διάταξη της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που προβλέπει την επιστροφή μεταβιβαστικών τελών σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων διατηρητέων οικοδομών να είναι συμβατή με το ισχύον νομικό πλαίσιο που προβλέπει τη μέγιστη συνολική χρονική διάρκεια ισχύος πολεοδομικής άδειας για μια οικιστική μονάδα ή/και αλλαγή χρήσεως, περιλαμβανομένων των παρατάσεων της ισχύος της.

Όπως επίσης επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, με την προτεινόμενη ρύθμιση η δυνατότητα παράτασης της ισχύος πολεοδομικής άδειας κατά τρόπο που να μην ξεπερνά τα οκτώ χρόνια θα εφαρμόζεται και για τις διατηρητέες οικοδομές, προς όφελος του προσώπου στο οποίο γίνεται η μεταβίβαση, το οποίο θα έχει στη διάθεσή του μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για τη συμπλήρωση των έργων συντήρησης διατηρητέας οικοδομής, προκειμένου να μπορούν να του επιστραφούν τα μεταβιβαστικά τέλη.

Η εν λόγω ρύθμιση, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, προτείνεται όπως έχει την αναφερόμενη πιο πάνω αναδρομική ισχύ, προκειμένου να βοηθηθούν οι ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών που βρίσκονται σήμερα σε δυσχερή θέση λόγω της οικονομικής κρίσης και αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με την έγκαιρη υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών για ολοκλήρωση της αποκατάστασης των εν λόγω οικοδομών.

Τέλος, με βάση τα ίδια στοιχεία, η υπό αναφορά δυνατότητα επιστροφής των μεταβιβαστικών τελών αποτελεί βασικό οικονομικό κίνητρο το οποίο προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την παροχή κινήτρων προς συντήρηση των διατηρητέων οικοδομών, το οποίο θα πρέπει να υφίσταται σε κάθε περίπτωση που ιδιοκτήτης διατηρητέας οικοδομής αξιοποιεί τη δυνατότητα να παρατείνει την ισχύ της σχετικής πολεοδομικής άδειας, ώστε να εξασφαλίσει πρόσθετο χρονικό περιθώριο για εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων για τη συμπλήρωση των εργασιών συντήρησης.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσε πως θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

10 Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων