Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 17 Ιουνίου 2013 και 10 Μαρτίου 2014. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Γενική Λογιστής της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θεσμοθέτηση νέας νομοθεσίας για τη λογιστική και δημοσιονομική διαχείριση και για το χρηματοοικονομικό έλεγχο της Δημοκρατίας και την κατάργηση του περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να απλοποιηθούν και να εκσυγχρονιστούν οι λογιστικές διαδικασίες της κρατικής υπηρεσίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με απώτερο στόχο την ορθολογική διαχείριση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών της Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, ο προτεινόμενος νόμος ρυθμίζει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Γενικού Λογιστή, καθώς και τις ευθύνες των ελεγχόντων λειτουργών που είναι υπεύθυνοι για την εξουσιοδότηση δαπανών και την είσπραξη δημόσιων εσόδων.

2. Τη χρηματοοικονομική διαχείριση του κράτους σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

3. Την παροχή από το κράτος χορηγιών, κατά χάριν δωρεών, δανείων και εγγυήσεων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις υποχρεώσεις των εν λόγω προσώπων.

4. Την παρακολούθηση και επίβλεψη των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων για την αγορά προμηθειών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων, καθώς και για την αγορά ή ενοικίαση κτιρίων από το κράτος.

5. Το συμψηφισμό οφειλών από και προς το κράτος στις περιπτώσεις διενέργειας πληρωμών προς φυσικά και νομικά πρόσωπα.

6. Την καταβολή μισθών, ωρομισθίων, συντάξεων και την έκδοση προκαταβολών από το κράτος.

7. Τη δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τις οικονομικές συναλλαγές της κρατικής υπηρεσίας και τις καθυστερημένες οφειλές προς το κράτος.

8. Την είσπραξη καθυστερημένων εσόδων του κράτους και τη διαγραφή μη εισπράξιμων δημόσιων χρημάτων και αξιών.

9. Την ετοιμασία και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κρατικής υπηρεσίας στη βάση διεθνών λογιστικών προτύπων.

10. Τη διασύνδεση των μηχανογραφικών συστημάτων των υπουργείων και των τμημάτων τους, καθώς και των ανεξάρτητων υπηρεσιών.

11. Τον καθορισμό και την αναθεώρηση των τελών και δικαιωμάτων που καταβάλλονται για τις παρεχόμενες από το κράτος υπηρεσίες.

12. Την αποδοχή δωρεών από τη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τη Γενική Λογιστή της Δημοκρατίας, το υπό αναφορά νομοσχέδιο απλοποιεί και εκσυγχρονίζει το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λογιστική και δημοσιονομική διαχείριση και το χρηματοοικονομικό έλεγχο της Δημοκρατίας και παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την καλύτερη διαχείριση των δημόσιων πόρων και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας του κράτους προς τους φορολογούμενους.

Προσθέτοντας στα πιο πάνω, η ίδια κυβερνητική αρμόδιος δήλωσε ότι μεταξύ των μέτρων διαφάνειας που προωθούνται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η δυνατότητα δημοσιοποίησης των εξής:

1. Στοιχείων σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές της κρατικής υπηρεσίας, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, τη λογοδοσία και την ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ενημέρωσης των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο δαπανούνται οι κρατικοί πόροι.

2. Μη διευθετημένων οφειλών των χρεωστών του κράτους οι οποίες εκκρεμούν πέραν των δώδεκα μηνών.

3. Εξελεγμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του κράτους.

4. Στοιχείων για τις χορηγίες και τις κατά χάριν δωρεές που παραχωρεί το κράτος.

5. Διαγραφών μη εισπράξιμων δημόσιων χρημάτων και αξιών για ποσά που υπερβαίνουν τα €1.000.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν αριθμό παρατηρήσεων και εισηγήσεων αναφορικά με επιμέρους ζητήματα του νομοσχεδίου, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Τη διασαφήνιση του ότι τα οφειλόμενα ποσά που αποκόπτονται από τις πληρωμές που διενεργεί η κρατική υπηρεσία προς τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στα πλαίσια της διαδικασίας του συμψηφισμού είναι τα τελικά ή βεβαιωμένα ποσά για τα οποία έχουν εξαντληθεί όλες οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για τον καθορισμό τους.

2. Τον καθορισμό του ότι το ύψος της κρατικής χορηγίας που λαμβάνουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν υπερβαίνει το ποσό που αφορά την κάλυψη των εξόδων για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας για την οποία προορίζεται η χορηγία.

3. Την εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων που έχουν σχέση με τις οικονομικές συναλλαγές της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών που ενδεχομένως επηρεάζουν το δημόσιο συμφέρον και τη διευκρίνιση ότι θα καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών το ανώτατο ποσό συναλλαγών, για τις οποίες θα δημοσιεύονται τα στοιχεία.

4. Την περίληψη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία κατά τον καθορισμό από την τεχνική επιτροπή των καταβλητέων τελών και δικαιωμάτων για υπηρεσίες που παρέχει η κρατική υπηρεσία θα παρέχεται η δυνατότητα στους αρμόδιους υπουργούς ή προϊστάμενους των ανεξάρτητων υπηρεσιών και άλλων οικονομικών φορέων να εκφράζουν τις απόψεις τους, καθώς επίσης ότι τα εν λόγω τέλη και δικαιώματα πρέπει να εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Με βάση τις πιο πάνω επισημάνσεις, η επιτροπή κάλεσε τους κυβερνητικούς αρμοδίους όπως μελετήσουν εκ νέου το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και, αφού προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις, καταθέσουν στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή, στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Γενικής Λογιστού, σύμφωνα με τις οποίες η συγκεκριμένη πρόνοια αναφορικά με το συμψηφισμό των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των φυσικών και νομικών προσώπων έναντι του κράτους θα ενίσχυε τις προσπάθειες βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών, και αναγνωρίζοντας την ανάγκη προώθησης της συγκεκριμένης πρόνοιας το ταχύτερο δυνατό, αποφάσισε να προχωρήσει με την κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου, η οποία ψηφίστηκε από την ολομέλεια του σώματος στις 11 Ιουλίου 2013.

Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, αφού διαμόρφωσαν ανάλογα το κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ενσωματώνοντας σε αυτό τις παρατηρήσεις της επιτροπής, καθώς και τις διατάξεις που περιλήφθηκαν στην υφιστάμενη νομοθεσία με βάση την πιο πάνω αναφερόμενη πρόταση νόμου, κατέθεσαν στην επιτροπή νέο κείμενο σχεδίου νόμου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του αναθεωρημένου κειμένου νομοσχεδίου, η επιτροπή υπέβαλε σειρά νέων εισηγήσεων, τόσο νομοτεχνικών όσο και ουσιαστικών, ζητώντας περαιτέρω στοιχεία ως προς τους φορείς, τις οντότητες και τους οργανισμούς των οποίων προτείνεται η υπαγωγή στον προτεινόμενο νόμο.

Στη βάση των νέων παρατηρήσεων της επιτροπής η κυβέρνηση υπέβαλε τελικό αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου, στο οποίο ενσωματώθηκαν οι σχετικές παρατηρήσεις της επιτροπής.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, στο τελικό αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου ενσωματώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η θέση της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας να εξουσιοδοτούνται από το Γενικό Ελεγκτή μέχρι την εκκαθάρισή τους, σε περίπτωση παραχώρησης προκαταβολών σε υπαλλήλους, οι προσωρινές χρεώσεις σε λογαριασμό προκαταβολών για διευκόλυνση των λογιστικών διαδικασιών των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων, κατόπιν εκχωρήσεως της αρμοδιότητας αυτής από τον Υπουργό Οικονομικών.

2. Επιπρόσθετες πρόνοιες κατά τρόπο που το νομοσχέδιο να συνάδει με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014, γνωστού ως “νόμου ομπρέλα”.

3. Εισηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών για περαιτέρω βελτίωση του νομοσχεδίου από νομοτεχνικής πλευράς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού μελέτησε το τελικό αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμος του 2014».

 

 

11 Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων