Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Κουτσού
Άγγελος Βότσης Μη μέλη:
Αβέρωφ Νεοφύτου Γεώργιος Γεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Κυριάκος Χατζηγιάννης
Πρόδρομος Προδρόμου Ζαχαρίας Ζαχαρίου
Σταύρος Ευαγόρου Άριστος Δαμιανού
Γιάννος Λαμάρης Χρίστος Μέσης
Πάμπος Παπαγεωργίου Γιώργος Γεωργίου
Νίκος Νικολαϊδης Αντώνης Αντωνίου
Γιώργος Περδίκης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή, η οποία προηγήθηκε της κατάθεσης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στη Βουλή αποκλειστικά για πρακτικούς λόγους, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν o Υπουργός Οικονομικών και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομικού πλαισίου που να διέπει τις διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων δημόσιων οργανισμών στη Δημοκρατία, την καθίδρυση των αρμοδίων οργάνων που θα διενεργήσουν τις αποκρατικοποιήσεις όπως και άλλα συναφή θέματα.

Όπως είναι γνωστό, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις βασίζονται στις διεθνείς υποχρεώσεις που ανέλαβε η Δημοκρατία σύμφωνα με το Μνημόνιο Συναντίληψης για τη δεσμευτική ειδική οικονομική πολιτική μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτό περιλαμβάνεται στον περί της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης (Κυρωτικό Νόμο του 2013).

Σημειώνεται ότι η ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, σύμφωνα με τα γραπτά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταμίευση της τέταρτης δόσης χρηματοδοτικής βοήθειας και ότι αυτό θα πρέπει να έχει ψηφιστεί σε νόμο μέχρι την 5η Μαρτίου 2014. Κατά την ημερομηνία αυτή, η Τρόικα θα προβεί σε αξιολόγηση της προόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς το θέμα της εφαρμογής των προαπαιτούμενων ενεργειών για την αποδέσμευση της τέταρτης δόσης και ακολούθως θα προχωρήσει σε ετοιμασία των σχετικών εγγράφων που θα καταστήσουν δυνατή την αποδέσμευση του σχετικού ποσού.

Επισημαίνεται ότι ανάλογες με τις προτεινόμενες με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο νομοθετικές ρυθμίσεις είχαν περιληφθεί σε νομοσχέδιο, το οποίο επίσης προνοούσε για την καθίδρυση νομικού πλαισίου διενέργειας αποκρατικοποίησης δημοσίων οργανισμών και το οποίο είχε κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή και ακολούθως καταψηφίστηκε από αυτήν, στις 27 Φεβρουαρίου 2014.

Με το νέο νομοσχέδιο, όπως αυτό έχει κατατεθεί στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία έχουν περιληφθεί νέες πρόνοιες, οι οποίες μετά την απόρριψη του πρώτου σχετικού νομοσχεδίου στις 27 Φεβρουαρίου 2014, όπως ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε σε σημερινή συνεδρία της επιτροπής, κρίθηκε από την εκτελεστική εξουσία ότι διασφαλίζουν περαιτέρω τα δικαιώματα των εργαζομένων σε δημόσιους οργανισμούς που θα τεθούν υπό αποκρατικοποίηση κατά τρόπο που να μη διαταράσσονται ταυτόχρονα οι αναληφθείσες από τη Δημοκρατία υποχρεώσεις με βάση το Μνημόνιο Συνταντίληψης. Οι νέες πρόνοιες προβλέπουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Η αποκρατικοποίηση οποιουδήποτε δημόσιου οργανισμού, η οποία όπως προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο δε θα ολοκληρώνεται εκτός εάν έχει προηγηθεί διαβούλευση και ανταλλαγή πληροφοριών στη Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή, θα πρέπει περαιτέρω και σύμφωνα με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο να διασφαλίζει και το καθεστώς εργοδότησης όπως και τα δικαιώματα των εργαζομένων, περιλαμβανομένων των εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και ωφελημάτων, των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και των δικαιωμάτων που προκύπτουν σε περίπτωση κατάργησης θέσης εργαζομένου σε φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση, όπως αυτά απορρέουν από το σύνταγμα, τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας, τους συναφείς Κανονισμούς και τις γενικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

2. Ουδεμία διάταξη του υπό ψήφιση νόμου δε θα μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπο που να μεταβάλλει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει τα δικαιώματα και την ιδιότητα των εργαζομένων που απασχολούνται σε οποιοδήποτε φορέα που υπόκειται σε αποκρατικοποίηση.

3. Κάθε θέμα που άπτεται της εθνικής ασφάλειας θα διασφαλίζεται χωρίς να αποκλείεται η εξαίρεση τομέων δραστηριότητας από το πεδίο αποκρατικοποιήσεων.

4. Πριν τον προνοούμενο με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο διορισμό Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων και τη δημοσίευση του διορισμού του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο θα ενημερώνει την Βουλή των Αντιπροσώπων για την επιλογή του προσώπου που θα διοριστεί.

Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή εγέρθηκε από τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το θέμα της παραβίασης του Κανονισμού Λειτουργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων και ειδικότερα του Κανονισμού 29, σύμφωνα με τον οποίο κάθε απόπειρα επανεξέτασης ειδικού θέματος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνόδου θεωρείται εκτός τάξεως εκτός αν νέα στοιχεία ή συνθήκες το δικαιολογούν. Σύμφωνα με τους εν λόγω βουλευτές στην παρούσα περίπτωση δεν παρουσιάζονται νέα στοιχεία ή συνθήκες που να δικαιολογούν την επανεξέταση του θέματος των αποκρατικοποιήσεων.

Επί του ειδικού αυτού θέματος κλήθηκε να απαντήσει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο οποίος δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι για το ζήτημα αυτό δεν έχει αρμοδιότητα να γνωμοδοτήσει, καθότι αποτελεί θέμα για το οποίο η ίδια η Βουλή σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό Λειτουργίας έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει.

Περαιτέρω ο Υπουργός Οικονομικών κληθείς να απαντήσει στο ερώτημα ποια είναι τα νέα στοιχεία και οι συνθήκες που προέκυψαν μετά την απόρριψη του πρώτου νομοσχεδίου από τη Βουλή που να δικαιολογούν την κατάθεση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δήλωσε τα ακόλουθα:

1. Αμέσως μετά την απόφαση της Βουλής για απόρριψη του πρώτου νομοσχεδίου στις 27 Φεβρουαρίου 2014, υπήρξε επικοινωνία με τους εκπροσώπους της τρόικας για το κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα αναβολής προώθησης του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου αποκρατικοποιήσεων ώστε αυτό να τύχει επαναδιαπραγμάτευσης στη βάση της βούλησης ορισμένων κοινοβουλευτικών πλευρών. Συναφώς η απάντηση που δόθηκε ήταν αρνητική και σύμφωνα με τη θέση της τρόικας δεν χωρεί αναβολή και επαναδιαπραγμάτευση του όλου θέματος.

2. Μέσα στα πλαίσια των ίδιων επαφών της εκτελεστικής εξουσίας με την τρόικα έγινε κατορθωτή η συμφωνία για συμπερίληψη στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο νέου άρθρου, το οποίο δεν περιλαμβανόταν στο νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί αρχικά στη Βουλή. Το άρθρο αυτό κρίνεται ως πολύ σημαντικό αφού αφορά τη διασφάλιση των εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όπως αυτά προκύπτουν ή απορρέουν από το σύνταγμα, τις νομοθεσίες, το ευρωπαϊκό δίκαιο ως προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ή την ολοκλήρωση των αποκρατικοποιήσεων.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό η αποδοχή εκ μέρους της τρόικας του νέου άρθρου που αναφέρεται πιο πάνω, με τον τρόπο που αυτό έχει διατυπωθεί αποτελεί νέα εξέλιξη, η οποία κρίθηκε ότι θα έπρεπε να τεθεί ενώπιον της Βουλής για σκοπούς επανεξέτασης του όλου θέματος.

3. Έχουν περιληφθεί επίσης στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο νέες πρόνοιες με βάση τις οποίες αφενός μεν διασφαλίζονται τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας αφετέρου δε η ενημέρωση της Βουλής για το πρόσωπο που πρόκειται να διοριστεί στη θέση του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων, η οποία θα γίνεται πριν από το διορισμό του εν λόγω προσώπου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της τόσο από τον Υπουργό Οικονομικών όσο και από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

4 Μαρτίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων