Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις προτάσεις νόμου που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και στις 20 Φεβρουαρίου 2014. Σημειώνεται ότι, πέρα από αυτές τις δύο συνεδρίες, η επιτροπή μελέτησε αρχικά τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη προτάσεις νόμου που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα σε προηγούμενη συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Γενική Ελεγκτής της Δημοκρατίας, συνοδευόμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Χρίστο Μέση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η τροποποίηση του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, κατά την κρίση του, να αναθέτει τον έλεγχο ή να υποδεικνύει την ανάθεση του ελέγχου των λογαριασμών οποιουδήποτε υπ’ αυτού ελεγχόμενου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, οργανισμού δημόσιου δικαίου, αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, συμβουλίου, ταμείου, Αρχής, σχεδίου και οποιουδήποτε άλλου υπ’ αυτού ελεγχομένου σε ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία που έχουν εξασφαλίσει, δυνάμει του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου, τη σχετική άδεια για τη διενέργεια του απαιτούμενου βάσει της κείμενης νομοθεσίας ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρώτης πρότασης νόμου προβλέπεται μεταξύ άλλων η εισαγωγή στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία σχετικών προνοιών, ώστε η προτεινόμενη ρύθμιση να εφαρμόζεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ο διορισμός των ελεγκτών ή των ελεγκτικών γραφείων και η αμοιβή τους για τον πιο πάνω αναφερόμενο έλεγχο, ανάλογα με την περίπτωση, να εγκρίνονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

2. Η σχετική αμοιβή να καταβάλλεται στους ελεγκτές ή στα ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν τον έλεγχο, ανάλογα με την περίπτωση, απευθείας από τον ελεγχόμενο.

3. Οι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία στα οποία θα ανατίθεται ο έλεγχος, ανάλογα με την περίπτωση, να υποβάλλουν την έκθεσή τους μαζί με τους ελεγμένους λογαριασμούς στον ελεγχόμενο ή και στο καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ελεγχομένου, με κοινοποίηση στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

4. Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας είναι δυνατό καθ’ οιονδήποτε χρόνο να διεξάγει, κατά την κρίση του, επιπρόσθετο διαχειριστικό ή άλλο έλεγχο.

Σκοπός της δεύτερης και της τρίτης υπό αναφορά προτάσεων νόμου, οι οποίες επίσης κατατέθηκαν στη Βουλή από το βουλευτή κ. Χρίστο Μέση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, αντίστοιχα, ώστε να υποχρεούνται οι δήμοι και οι κοινότητες, έπειτα από σχετική υπόδειξη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, να διορίζουν ιδιώτες ελεγκτές προς διενέργεια ελέγχου των λογαριασμών τους.

Σκοπός της τέταρτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, η οποία επίσης κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Χρίστο Μέση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η τροποποίηση του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμου, ώστε η ανάθεση του ελέγχου των λογαριασμών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου σε ιδιώτη ελεγκτή να γίνεται έπειτα από σχετική υπόδειξη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι της εξέτασης της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου από την επιτροπή προηγήθηκε η μελέτη της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης προτάσεων νόμου κατά τη συνεδρία της επιτροπής στις 23 Ιανουαρίου 2014. Ωστόσο, στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής για τις τρεις προτάσεις νόμου, η τελευταία αποφάσισε, έπειτα από σχετική εισήγηση της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας, όπως προωθηθεί η κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχου των λογαριασμών από ιδιώτες ελεγκτές όλων όσοι υπόκεινται σε έλεγχο από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, αντί μόνο των δήμων, των κοινοτήτων και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, όπως προτείνεται με τις τρεις υπό αναφορά προτάσεις νόμου.

Συναφώς, σε μεταγενέστερο στάδιο, ως αποτέλεσμα της συζήτησης που διεξήχθη αναφορικά με τις εν λόγω προτάσεις νόμου, ο βουλευτής κ. Χρίστος Μέσης κατέθεσε στη Βουλή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις την πρώτη υπό αναφορά πρόταση νόμου, αφού έλαβε υπόψη τη θέση της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας, η οποία διατυπώθηκε στην επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρία της για την εξέταση των υπόλοιπων προτάσεων νόμου που ο ίδιος αρχικά κατέθεσε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον εισηγητή των προτάσεων νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που παρατηρούνται αναφορικά με τον έλεγχο λογαριασμών από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας εξαιτίας σχετικής έλλειψης προσωπικού στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και της ανάθεσης σε αυτή μέσω διάφορων νομοθετικών ρυθμίσεων μεγάλου όγκου εργασίας. Όπως ο ίδιος ο εισηγητής ανέφερε στην επιτροπή, υπό το φως της προώθησης της πρώτης πρότασης νόμου στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφισή της σε νόμο, οι υπόλοιπες προτάσεις νόμου θα πρέπει να αποσυρθούν, αφού ο σκοπός για τον οποίο κατατέθηκαν επιτελείται από την πρόταση νόμου που προωθείται για ψήφιση.

Στο στάδιο της συζήτησης επί της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου η Γενική Ελεγκτής της Δημοκρατίας, για σκοπούς ορθότερης εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης, εισηγήθηκε τη διαγραφή της σχετικής πρόνοιάς της, με βάση την οποία καθορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή στον ελεγχόμενο ή και στο καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ελεγχομένου, και για την κοινοποίηση στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας της έκθεσης των ιδιωτών ελεγκτών ή των ιδιωτικών ελεγκτικών γραφείων, ανάλογα με την περίπτωση, μαζί με τους ελεγμένους λογαριασμούς. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκε τη διαγραφή της πρόνοιας που προβλέπει ενσωμάτωση της πιο πάνω αναφερόμενης έκθεσης και των πιο πάνω αναφερόμενων ελεγμένων λογαριασμών, σε αυτούσια μορφή, στην ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε την αναφερόμενη πιο πάνω εισήγηση της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας για την ανάλογη τροποποίηση της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενό της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, γιʼ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της επιτροπής.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών των προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο, θα τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη υπό αναφορά προτάσεις νόμου αποσύρονται, αφού ο σκοπός για τον οποίο κατατέθηκαν ικανοποιείται με την προώθηση για ψήφιση σε νόμο της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου.

 

25 Φεβρουαρίου 2014

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων