Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Πρόδρομος Προδρόμου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου και την 21η Φεβρουαρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και του Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθή εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο υιοθετούνται οι παρατηρήσεις και επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ορθή μεταφορά των άρθρων 2 και 12 της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η Οδηγία 2004/35/ΕΚ έχει ως κύριο σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς με τρόπο, ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης που έχουν προκαλέσει περιβαλλοντική ζημιά να καθίστανται οικονομικά υπεύθυνοι για την αποκατάστασή της.

Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία, η περιβαλλοντική ζημιά αφορά οποιαδήποτε ζημιά προστατευόμενων ειδών και φυσικών οικοτόπων, των υδάτων που εμπίπτουν στις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας, καθώς και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία που προκύπτουν από τη ρύπανση του εδάφους.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του θέματος, η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος, αναλύοντας τις κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου, επισήμανε ότι με αυτές τροποποιείται η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ανάληψης δράσης από την αρμόδια αρχή, με την εισαγωγή προθεσμιών, προς αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη λήψη αποφάσεων. Ειδικότερα, όπως ανέφερε πρόσθετα η ίδια, οι σχετικές πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπουν την εισαγωγή χρονικών πλαισίων, τα οποία δεν υπερβαίνουν τις τριάντα μέρες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περιβαλλοντικής ζημιάς, εντός των οποίων:

1. η αρμόδια αρχή οφείλει να ολοκληρώνει τη διαδικασία αξιολόγησης αιτημάτων ανάληψης δράσης, όταν υπάρχει περιβαλλοντική ζημιά, και

2. οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους επί αιτημάτων για ανάληψη δράσης σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημιάς.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

25 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων