Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014» και για τους κανονισμούς «Οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Πρόδρομος Προδρόμου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου και την 21η Φεβρουαρίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Υπουργείου Υγείας, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και του Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, ώστε αφενός να επιτευχθεί ορθότερη και πληρέστερη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών και αφετέρου να εφαρμοστεί ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 54 και 57 του περί Αποβλήτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών, ώστε αφενός να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία του Συμβουλίου 2011/97/ΕΕ της 5ης Δεκεμβρίου 2011 για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ όσον αφορά τα ειδικά κριτήρια αποθήκευσης μεταλλικού υδραργύρου, που θεωρείται απόβλητο, και αφετέρου να τροποποιηθούν υφιστάμενες διατάξεις αυτών, ώστε οι κανονισμοί να συνάδουν με τον περί Αποβλήτων Νόμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ανάγκη τροποποίησης του περί Αποβλήτων Νόμου προέκυψε μετά από παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ελλιπή συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, στα πλαίσια της διαδικασίας “EU Pilot”, καθώς και για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 1102/2008. Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, στα πλαίσια της εν λόγω διαδικασίας, δεσμεύτηκε όπως τροποποιήσει την υφιστάμενη νομοθεσία για σκοπούς συμμόρφωσης εντός δύο μηνών από τη σχετική ειδοποίηση, ωστόσο το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 16 Ιανουαρίου 2014. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί και με την Οδηγία 2011/97/ΕΕ μέχρι την 15η Μαρτίου 2013, ωστόσο οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 24 Οκτωβρίου 2013, ενώ είχε ήδη ληφθεί προειδοποιητική επιστολή, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2013.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1102/2008, οι εξαγωγές υδραργύρου από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε τρίτες χώρες απαγορεύονται, ενώ οι μεταφορές υδραργύρου μεταξύ των χωρών της ΕΕ δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε παρόμοιο περιορισμό.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται και να αποθηκεύει τις ποσότητες αποβλήτων υδραργύρου που παράγει, όμως στο παρόν στάδιο αδυνατεί να υλοποιήσει την υποχρέωση αυτή.

Στα πλαίσια της μελέτης των υπό αναφορά νομοθετημάτων, την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα πιο κάτω ζητήματα:

1. Τα αίτια της καθυστέρησης στη μεταφορά της εν λόγω ευρωπαϊκής Οδηγίας και του ευρωπαϊκού κανονισμού στην εθνική νομοθεσία.

2. Κατά πόσο έχει καθοριστεί αρμόδια αρχή, η οποία θα επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν τις πρόνοιες του νομοσχεδίου σχετικά με την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και των ενώσεών του.

3. Ο καθορισμός των ποσοτήτων μεταλλικού υδραργύρου που εκτιμάται ότι θα προκύπτουν από τον καθαρισμό φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, οι μελλοντικοί σχεδιασμοί αποθήκευσης και τελικής διάθεσής τους, καθώς επίσης και το κόστος διαχείρισής τους.

4. Οι επιπτώσεις του υδραργύρου στην ανθρώπινη υγεία.

5. Οι υφιστάμενες διαδικασίες διαχείρισης των αποβλήτων που περιέχουν υδράργυρο.

Τοποθετούμενη σχετικά, η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος δήλωσε πως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του περί Αποβλήτων Νόμου είναι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις οι οποίες καθορίζονται στο νόμο και για τις οποίες αρμόδια αρχή είναι ο Υπουργός Εσωτερικών. Επιπρόσθετα, όπως η ίδια δήλωσε, για θέματα που αφορούν την απαγόρευση εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και των ενώσεών του αρμόδια αρχή είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Όσον αφορά τις υπάρχουσες διαδικασίες που ακολουθούνται για τη διαχείριση αποβλήτων υδραργύρου, η ίδια ανέφερε ότι οι ποσότητες που παράγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι πολύ μικρές, γι’ αυτό και δε δημιουργούνται οποιαδήποτε προβλήματα στη διαχείρισή τους. Πέραν τούτου, πρόσθεσε ότι διεθνείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ διάφορων χωρών έχουν γίνει η αιτία μιας σταδιακά αυξανόμενης τάσης εξάλειψης της χρήσης του υδραργύρου. Περαιτέρω, η ίδια ανέφερε ότι στην Κύπρο οδοντιατρικά απόβλητα τα οποία περιέχουν υδράργυρο μαζεύονται, αποθηκεύονται και μεταφέρονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρα η οποία διαθέτει τα μέσα και την τεχνογνωσία για την περαιτέρω διαχείρισή τους.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, αναφερόμενη στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο υδράργυρος στην ανθρώπινη υγεία, δήλωσε ότι η εξάχνωσή του μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό απλά και μόνο με την εισπνοή του, αφού αποτελεί μια εξαιρετικά τοξική ουσία.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας δήλωσε μεταξύ άλλων ότι, ενώ υπάρχουν μορφές υδραργύρου των οποίων η χρήση δεν απαγορεύεται, η Κυπριακή Δημοκρατία στο παρόν στάδιο στερείται τρόπων ασφαλούς αποθήκευσης των αποβλήτων που παράγονται.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων νομοθετημάτων.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού απέστειλαν σχετικές επιστολές, ημερομηνίας 13 και 14 Φεβρουαρίου 2014, αντίστοιχα, υποβάλλοντας γραπτώς τις θέσεις τους για τα επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν από την επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

 

 

25 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων