Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 201Νόμος του 201

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Χριστάκης Τζιοβάνης Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Χατζηγιάννης Ζαχαρίας Κουλίας
Λευτέρης Χριστοφόρου 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Φεβρουαρίου 2014. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), καθώς και εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). Οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ για το 2014 είναι ισοσκελισμένος και περιλαμβάνει έσοδα και δαπάνες ύψους €99.000.040, σε σύγκριση με ποσό ύψους €98.000.040 για το 2013, καθώς και εγγυήσεις ύψους €15.000.000, σε σύγκριση με ποσό ύψους €16.000.000 για το 2013.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως:

  
1. Διαχειριστικά έξοδα 5.072.030
2. Παραχώρηση δανείων Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας

3. Σπουδές

4. Νεοδημιουργούμενα Ζευγάρια

5. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

6. Επαγγελματική Δραστηριοποίηση

7. Σωματεία, Οργανώσεις

46.000.000

44.249.970

10

1.750.000

10

10

8. Επιχορήγηση επιτοκίου δανείων  21.778.000
9. Πληρωμές λόγω εγγυήσεων  10
10. Μεταφορά εισπράξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας από αποπληρωμές δανείων  26.000.000
11. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό  150.000

--------------------

Σύνολο  99.000.040

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, στις σχετικές δαπάνες περιλαμβάνεται πρόνοια για ποσό ύψους €46.000.000 για παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Από το ποσό αυτό ποσό ύψους €44.249.970 προϋπολογίζεται να παραχωρηθεί για σπουδαστικά δάνεια και ποσό ύψους €1.750.000 για δάνεια σχετικά με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ΚΦΙΚΒ προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία, από άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, από αποπληρωμές δανείων και τόκων και από εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών, λόγω εγγυήσεων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κρατική χορηγία προς τον ΚΦΙΚΒ για το 2014, που περιλαμβάνεται στα έσοδα του φορέα, ανέρχεται στο ποσό των €27.000.000, σε σύγκριση με ποσό ύψους €26.000.000 για το 2013, από τα οποία ποσό ύψους €1.920.500 αφορά διαχειριστικά έξοδα, €3.301.500 τραπεζικά τέλη και το υπόλοιπο ποσό, ύψους €21.778.000, αφορά την επιχορήγηση επιτοκίου δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας με εγγύηση του ΚΦΙΚΒ. Σημειώνεται ότι στα έσοδα περιλαμβάνεται επίσης ποσό ύψους €46.000.010 ως άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για την παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας και ποσό ύψους €26.000.000 ως αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Επιπλέον, μέσω του εν λόγω σχεδίου προγραμματίζεται να δοθούν εγγυήσεις ύψους €15.000.000, σε σύγκριση με αντίστοιχες εγγυήσεις ύψους €16.000.000 για το 2013, για κάλυψη δικαιούχων δανείων για στέγαση.

Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:

  
1. Κρατική χορηγία  27.000.000
2. Άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας  46.000.010
3. Αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας  

26.000.000

4. Άλλα έσοδα  30

------------------

Σύνολο  99.000.040

Στο στάδιο της περαιτέρω μελέτης του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξήραν το σημαντικό έργο που επιτελεί ο φορέας και παράλληλα τόνισαν ότι, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση που πλήττει και τη χώρα μας και, ως εκ τούτου, την ανάγκη για οικονομική περισυλλογή, ο προϋπολογισμός του φορέα δεν πρέπει να μειώνεται, αλλά να αυξάνεται κάθε χρόνο, δίνοντας με αυτό τον τρόπο σαφέστατα το μήνυμα για στήριξη και ενίσχυση του προσφυγικού κόσμου. Τοποθετούμενος επ’ αυτού, ο πρόεδρος του φορέα ανέφερε πως μέχρι σήμερα ο φορέας διεκπεραίωσε 45 000 αιτήσεις, παραχωρώντας σε πρόσφυγες περίπου 1 δις υπό μορφή δανείων και περίπου 500 εκατομ. υπό μορφή εγγυήσεων. Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι φέτος θα εξετασθούν 3 500 αιτήσεις, εκ των οποίων θα εγκριθούν οι 2 500, κάτι το οποίο θα αποδώσει στους αιτητές δάνεια ύψους 160 εκατομ. και πως οι τόκοι αυτών θα ανέλθουν στα 3,3 εκατομ.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, ο πρόεδρος του ΚΦΙΚΒ δήλωσε στην επιτροπή ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέχει ο φορέας, ο χρόνος αναμονής για εξέταση των αιτήσεων για παραχώρηση δανείων μειώθηκε, αφού μειώθηκαν και οι αιτήσεις προς το φορέα, ως απότοκο της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας. Συγκεκριμένα, δήλωσε, επειδή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δε δανείζουν πλέον, οι αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια μειώθηκαν κατά 70%, οι αιτήσεις για σπουδαστικά δάνεια κατά 35%, οι αιτήσεις για επαγγελματικά δάνεια κατά 78% και ο μέσος όρος μείωσής τους κυμαίνεται στο 48%.

Ειδικότερα, ο χρόνος αναμονής αναλύεται ως ακολούθως:

1. Για τα σπουδαστικά δάνεια, δύο μήνες.

2. Για τα στεγαστικά δάνεια, τριάντα μήνες περίπου.

3. Για τα επαγγελματικά δάνεια, άμεσα.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τα δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπάρχει άμεση ανταπόκριση και έγκριση των σχετικών αιτήσεων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του φορέα, κατά το 2013 εξετάστηκαν συνολικά 5 500 αιτήσεις δανείων. Τέλος, ο πρόεδρος του ΚΦΙΚΒ εξέφρασε τη δέσμευση του φορέα για επανεξέταση των κριτηρίων παραχώρησης των δανείων, με σκοπό τη δικαιότερη και ορθότερη κατανομή, με προτεραιότητα σ’ αυτούς που έχουν μεγαλύτερη και πραγματική ανάγκη.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε συναφώς ότι υιοθετεί τα όσα ανέφερε πιο πάνω ο πρόεδρος του φορέα, γι΄ αυτό και ζήτησε όπως προωθηθεί το νομοσχέδιο προς ψήφιση από την ολομέλεια του σώματος. Η ίδια εκπρόσωπος πρόσθεσε δε ότι η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ζήτησε όπως επέλθει νέα συμφωνία όσον αφορά τις εγγυήσεις -και πως βρίσκονται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων μαζί και με τη Νομική Υπηρεσία- υπογραμμίζοντας πως φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά που δίδονται εγγυήσεις, σύμφωνα και με το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία με την τρόικα.

Οι εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης δήλωσαν πως δεν έχουν να προσθέσουν οτιδήποτε επί του νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΠ ανέφερε ότι ο φορέας λειτουργεί σωστά, αντικειμενικά και δίκαια προς όφελος των προσφύγων.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής τόνισαν πως οι πρόσφυγες είναι τα θύματα της ασυνεννοησίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την αλλαγή των όρων εγγυήσεων του κράτους σε σχέση με τα δάνεια που δίνονται σε αυτούς. Για το λόγο αυτό, τα μέλη της επιτροπής ανέφεραν πως άμεσα, στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής, θα συζητηθεί το θέμα αυτό, έτσι ώστε να βρεθεί η απαιτούμενη λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει, για να διευκολυνθεί ο προσφυγικός κόσμος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΦΙΚΒ για το 2014.

 

 

 

 

19 Φεβρουαρίου 2014

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων