Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χρίστος Μέσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Κώστας Κώστα Γιώργος Βαρνάβα

Όπως είναι γνωστό, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο έχει ήδη κυκλοφορήσει σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας στις 4 Φεβρουαρίου 2014. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησης του θέματος από την ολομέλεια της Βουλής στις 6 Φεβρουαρίου 2014, η επιτροπή μελέτησε εκ νέου το νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Φεβρουαρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής του περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν εκ νέου τα πιο κάτω ζητήματα:

1. Kατά πόσο τα θέματα που αφορούν τον αριθμό, τα προσόντα και τα κριτήρια διορισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για σκοπούς διαχείρισης της συμμετοχής της Δημοκρατίας σε δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας ή και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 16 του βασικού νόμου, θα ήταν προτιμότερο να καθοριστούν στο βασικό νόμο αντί τα εν λόγω θέματα να καθορίζονται με κανονισμούς.

2. Ο τρόπος γνωστοποίησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας από τον προεδρεύοντα της γενικής συνέλευσης του νομικού προσώπου των ονομάτων των επιλεγέντων μελών του διοικητικού συμβουλίου πριν από τη δημοσιοποίηση του διορισμού τους.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσαν πως η τροποποίηση του νομοσχεδίου από την επιτροπή με τρόπο που τα θέματα που αφορούν τον αριθμό, τα προσόντα και τα κριτήρια διορισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου να καθορίζονται στη βασική νομοθεσία αντί αυτά να καθορίζονται με κανονισμούς θα βοηθήσει στο διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω του ότι η έκδοση και η θέσπιση κανονισμών αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας την πιο πάνω θέση για τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι παρόμοια προσπάθεια για συμπερίληψη διατάξεων στο βασικό νόμο με τις οποίες να καθορίζεται ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου από το βασικό νόμο επιχειρήθηκε και στο παρελθόν, ενώ τα κριτήρια και τα προσόντα των μελών του προβλεπόταν να καθορίζονται με σχετικούς κανονισμούς που θα ενέκρινε η Βουλή. Ωστόσο, επειδή υπήρχε το ενδεχόμενο οι εν λόγω τροποποιήσεις να είναι αντισυνταγματικές, η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του οποίου τα εν λόγω θέματα θα καθορίζονται στο καταστατικό του εν λόγω νομικού προσώπου. Συναφώς, όπως η ίδια δήλωσε, η απόφαση της επιτροπής για τον καθορισμό του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και των απαιτούμενων προσόντων των μελών και του γενικού διευθυντή του νομικού προσώπου στο βασικό νόμο ενδεχομένως να συγκρούονται με τις σχετικές διατάξεις του συντάγματος.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η ίδια εκπρόσωπος, η Δημοκρατία αποφάσισε να δώσει τη διαχείριση της συμμετοχής της σε δραστηριότητες αναζήτησης, έρευνας ή και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η λειτουργία του οποίου διέπεται από το καταστατικό του και τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου. Ως εκ τούτου, η Δημοκρατία δε δύναται πλέον να θέτει οποιαδήποτε κριτήρια για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και για το γενικό διευθυντή του εν λόγω νομικού προσώπου, αφού αυτό παραβιάζει το άρθρο 26 του συντάγματος, το οποίο εγγυάται και κατοχυρώνει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως.

Όσον αφορά τη θέση της επιτροπής για τη γνωστοποίηση των ονομάτων και των προσόντων των επιλεγέντων μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή του νομικού προσώπου, καθώς και τη σχετική αιτιολόγησή τους στην επιτροπή, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν εντοπίζονται οποιαδήποτε αντισυνταγματικά στοιχεία.

Στη βάση της συζήτησης που διεξήχθη στη συνέχεια η επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από το αρμόδιο υπουργείο να καταθέσει ενώπιόν της τα απαιτούμενα προσόντα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή του υπό σύσταση νομικού προσώπου.

Ανταποκρινόμενο στην πιο πάνω απόφαση της επιτροπής, το αρμόδιο υπουργείο κατέθεσε ενώπιόν της τα πιο πάνω ζητηθέντα στοιχεία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις να διαμορφώσει το κείμενο του νομοσχεδίου όπως αυτό προωθήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής στις 6 Φεβρουαρίου 2014 ως ακολούθως:

1. Με την τροποποίηση της σχετικής πρόνοιάς του σύμφωνα με την οποία ο αριθμός, τα προσόντα και τα κριτήρια διορισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου του υπό σύσταση νομικού προσώπου θα καθορίζονται στο καταστατικό του, έτσι ώστε τα προσόντα των εν λόγω προσώπων, καθώς και του γενικού διευθυντή του να καθοριστούν στη βασική νομοθεσία.

2. Με την προσθήκη σ’ αυτό πρόνοιας με την οποία καθορίζεται ο αριθμός και η σύνθεση των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ειδικότερα, προτείνεται όπως το διοικητικό αυτό συμβούλιο αποτελείται από επτά μη εκτελεστικούς συμβούλους, δηλαδή από τον πρόεδρο και άλλα έξι μέλη, που θα κατέχουν τα κατά περίπτωση καθοριζόμενα στο νομοσχέδιο προσόντα.

3. Με την τροποποίηση της σχετικής πρόνοιάς του σύμφωνα με την οποία τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα γνωστοποιούνται στη Βουλή από τον προεδρεύοντα της γενικής συνέλευσης του νομικού προσώπου πριν από τη δημοσιοποίηση της εκλογής τους, έτσι ώστε τα ονόματα των επιλεγέντων μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή του νομικού προσώπου, καθώς και τα αντίστοιχα προσόντα και η αιτιολόγηση για το κατά πόσο αυτά συνάδουν με τα καθοριζόμενα στον προτεινόμενο νόμο προσόντα να γνωστοποιούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας από τον προεδρεύοντα της γενικής συνέλευσης του νομικού προσώπου πριν από τη δημοσιοποίηση του διορισμού τους.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμφώνησαν με τις πιο πάνω εισηγήσεις της πλειοψηφίας της επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου αυτού, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

Με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διατύπωσαν τη θέση τους για την ανάγκη όπως η οποιαδήποτε ιδιότητα ή οι οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες των μελών που θα διοριστούν στο διοικητικό αυτό συμβούλιο να μην αποτελούν ασυμβίβαστο με άλλες συναφείς δραστηριότητές τους.

 

 

19 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων