Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών Ανάκτησης Κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε οκτώ συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 12ης Σεπτεμβρίου 2013 και 23ης Ιανουαρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, των συμβουλίων υδατοπρομήθειας, των συμβουλίων αποχετεύσεων, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων (ΠΟΠ) και της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ).

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 32 του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου [Ν. 13(Ι) του 2004], είναι η εναρμόνιση της δευτερογενούς νομοθεσίας με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και Απόφαση ΑΡ. 2455/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2001 για τη θέσπιση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και τροποποίησης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ”.

Ειδικότερα, οι κανονισμοί αποσκοπούν στην εφαρμογή ομοιόμορφων αρχών τιμολόγησης νερού σε όλη την Κύπρο σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το νόμο και την Οδηγία, με σκοπό την ίση αντιμετώπιση των πολιτών, την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας και του νόμου για διαφύλαξη της αειφορίας των υδατικών πόρων και την παροχή κινήτρων στους χρήστες για την αποτελεσματική χρήση του νερού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, διαπιστώθηκε κενό στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αναφορικά με την τιμολόγηση του νερού, αφού δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτό οποιαδήποτε πρόνοια σχετικά με τις αρχές που διέπουν την τιμολόγηση του νερού και που πρέπει να εφαρμόζονται ομοιόμορφα από όλους τους παρόχους νερού ύδρευσης ή άρδευσης ή ανακυκλωμένου νερού σε παγκύπρια βάση, ενώ η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ δημιουργεί νομική υποχρέωση για τη διαμόρφωση μιας τέτοιας ομοιόμορφης πολιτικής.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, δεν περιλαμβάνεται στην εθνική νομοθεσία συνοπτική νομοθετική ρύθμιση των αρχών που πρέπει να διέπουν την τιμολογιακή πολιτική για τα νερά, παρά μόνο μεμονωμένες αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου ή επί μέρους κανονισμοί τελών νερού που αφορούν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ή τις αρμόδιες αρχές υδατοπρομήθειας ή τις διαχειριστικές επιτροπές αρδευτικών έργων ξεχωριστά. Σημειώνεται ότι σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία οι κανονισμοί δεν καταργούν τις υφιστάμενες πρακτικές, αλλά δημιουργούν μια κοινή βάση πολιτικής που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των τελών κάθε παρόχου.

Κατά τη συζήτηση που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενημέρωσε την επιτροπή ότι η ετοιμασία και κατάθεση των κανονισμών απορρέει από την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η οποία έπρεπε να είχε ενσωματωθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο μέχρι το τέλος του 2010, τονίζοντας παράλληλα ότι η έγκριση των κανονισμών δε συνεπάγεται αυτόματη αύξηση τελών νερού, αλλά θέτει τέλος στην άνιση μεταχείριση των καταναλωτών νερού, καθώς και στην κακοδιαχείριση του νερού και των εσόδων που προέρχονται από αυτό. Ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι, σε περίπτωση μη έγκρισης των κανονισμών, τίθεται σε κίνδυνο η παροχή χορηγιών και συγχρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο γεωργικό τομέα, αφού η ολοκλήρωση της τιμολογιακής πολιτικής είναι προϋπόθεση για την παροχή τους.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών αναφορικά με την αρχή της ανάκτησης του κόστους της τιμής του νερού και εξέφρασε την άποψη ότι η εφαρμογή ενιαίας τιμής πώλησης νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων θα συμβάλει στην αποφυγή στρεβλώσεων και στην κάλυψη του πραγματικού κόστους του τμήματος. Ταυτόχρονα, η ίδια μετέφερε στην επιτροπή τη διαφωνία του Υπουργείου Οικονομικών στην προτεινόμενη συμπερίληψη στους κανονισμούς αυτούς πρόνοιας η οποία αφορά εφαρμογή ειδικών προνοιών χορηγιών προς τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες ή πολυμελείς οικογένειες, αφού για τις ομάδες αυτές υπάρχει, όπως δήλωσε, γενική κοινωνική πολιτική και δεν μπορεί να παραχωρούνται αντισταθμιστικά μέτρα για κάθε αύξηση εσόδων.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο σκοπός της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι η αποφυγή της αλόγιστης κατανάλωσης στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και όχι η τιμωρία της εξ ανάγκης κατανάλωσης. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια, οι σκοποί της Οδηγίας δε σημαίνουν κατ’ ανάγκη αύξηση τελών, αλλά με βάση τους σκοπούς αυτούς παρέχεται το νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε, σε περίπτωση αύξησης της τιμής του νερού, να εκδίδεται διοικητική απόφαση η οποία υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο όπως όλες οι διοικητικές αποφάσεις.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του ΚΟΤ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις πρόνοιες των κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι των συμβουλίων υδατοπρομήθειας εξέφρασαν τη συμφωνία τους με την προτεινόμενη πολιτική για ενιαία τιμή χρέωσης του νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προς τους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές νερού, καθώς και με τις ειδικές ρυθμίσεις για τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και τις πολυμελείς οικογένειες. Διαφώνησαν όμως με την πρόνοια των κανονισμών που προβλέπει τιμολόγηση από τους παρόχους προς τους τελικούς καταναλωτές ανά διμηνία με τη δυνατότητα καταγραφής ανά τετραμηνία και τιμολόγηση με εκτίμηση στους δύο μήνες, εκφράζοντας την άποψη ότι η πρόνοια αυτή συνεπάγεται σημαντική αύξηση του όγκου εργασιών κατά την καταγραφή, την τιμολόγηση, την είσπραξη τιμολογίων, τις αποκοπές και τις επανασυνδέσεις, καθώς και αυξημένο κόστος σε σχέση με την εκτύπωση και την αποστολή τιμολογίων και ειδοποιήσεων για καθυστερημένες πληρωμές. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους ιδίους, η προτεινόμενη πρόνοια αναμένεται ότι θα δημιουργήσει ουσιαστικά προβλήματα σε περίπτωση μεταβίβασης συνδέσεων και/ή ιδιοκτητών προσωρινά ακατοίκητων υποστατικών.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας εξέφρασε περαιτέρω την ελπίδα ότι η αρμόδια αρχή θα προωθήσει τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για βιώσιμη ανάπτυξη των μικρότερων σε μέγεθος εξουσιοδοτημένων προμηθευτών νερού, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να πωλούν το νερό ακριβότερα λόγω υψηλότερου μοναδιαίου κόστους. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην προβλεπόμενη αύξηση των τελών, σε περίπτωση που εγκριθούν οι υπό συζήτηση κανονισμοί, και εισηγήθηκε όπως οποιαδήποτε αύξηση επιβληθεί σταδιακά, για να επιτραπεί στους καταναλωτές να προσαρμοστούν και να δοθεί χρόνος στους προμηθευτές νερού να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Προέβλεψε δε ότι, σε περίπτωση ραγδαίας αύξησης στην τιμή του νερού, η κατανάλωσή του θα έχει ανάλογη κατακόρυφη μείωση, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μοναδιαίου κόστους του νερού για τα συμβούλια υδατοπρομήθειας, αφού τα έσοδά τους εξαρτώνται άμεσα από τον όγκο κατανάλωσης.

Οι εκπρόσωποι των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λεμεσού- Αμαθούντας, Πάφου και Αγίας Νάπας εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την εφαρμογή διαφορετικών πολιτικών όσον αφορά την τιμολόγηση του νερού που παραδίδεται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και την τιμολόγηση ανακυκλωμένου νερού το οποίο παραλαμβάνεται από το τμήμα αυτό, χαρακτηρίζοντας τις διαφορές ως δυσμενή διάκριση εις βάρος των συμβουλίων αποχετεύσεων, η οποία αντίκειται στις ευρωπαϊκές Οδηγίες. Η διόρθωση της ανισότητας αυτής, πρόσθεσαν, καθίσταται πιο επιτακτική λόγω των χρονιζουσών εκκρεμοτήτων και οφειλών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων προς όλα τα συμβούλια αποχετεύσεων, οι οποίες ανέρχονται σε πολύ μεγάλα ποσά και δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα ρευστότητας στα συμβούλια αυτά και επιπλέον δημιουργούν στρεβλώσεις στην κατανομή του κόστους του νερού, δεδομένου ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων κατά την κοστολόγηση του νερού βασίζεται στις βασικές αρχές ανάκτησης του κόστους από τους καταναλωτές, χωρίς να υιοθετούνται οι ίδιες αρχές, σε περιπτώσεις που εξασφαλίζεται επεξεργασμένο νερό για επαναχρησιμοποίηση. Διαφώνησαν επίσης με την πρόνοια των κανονισμών που προβλέπει την ανά διμηνία τιμολόγηση των τελικών καταναλωτών από τους παρόχους, συμφωνώντας με τις απόψεις και τα επιχειρήματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι των συμβουλίων υδατοπρομήθειας.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Συνδέσμου Τουριστικών Εταιρειών Κύπρου και του ΠΑΣΥΞΕ θεώρησαν θετική τη συμπερίληψη πρόνοιας στους κανονισμούς με βάση την οποία να μην τιμωρούνται μέσω της τιμολόγησης του νερού οι βιομηχανίες, τα ξενοδοχεία ή άλλες επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού, το οποίο είναι η πρώτη ύλη ή αποτελεί σημαντικό μέρος της παραγωγικής τους διαδικασίας, και εξέφρασαν την ελπίδα ότι η πρόνοια αυτή θα τύχει σωστής εφαρμογής από τον τελικό πάροχο νερού με την επιβολή στις πιο πάνω επιχειρήσεις της χαμηλότερης τιμολογιακής κλίμακας χωρίς αύξηση των τελών.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων τόνισε περαιτέρω την ανάγκη ενίσχυσης και θωράκισης της ανταγωνιστικότητας της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι η ανάγκη αυτή αναγνωρίζεται τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την τρόικα, με ιδιαίτερη αναφορά στο Μνημόνιο Συναντίληψης. Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί μια πιο δίκαιη τιμολόγηση των διάφορων τελών υδατοπρομήθειας και αποχετευτικού προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες χρεώσεις και τέλη προς άλλους χρήστες, αναγνωρίζοντας έτσι την παραγωγική και ουσιαστική συμβολή του τουριστικού τομέα στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών τόνισε ότι, παρ’ όλο που αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα προσαρμογής της Κύπρου στα ευρωπαϊκά δεδομένα, οι καταναλωτές δε θα αντέξουν περαιτέρω αυξήσεις στα τέλη του νερού.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής εξέφρασε τη διαφωνία του στη σύνδεση των τελών που θα επιβληθούν, με βάση τους κανονισμούς, με την πλήρη ανάκτηση του κόστους, αφού το κόστος αυτό υπολογίζεται υποκειμενικά και χωρίς διαφάνεια από αυτούς που το παράγουν. Ο ίδιος τάχθηκε κατά των περαιτέρω αυξήσεων που προβλέπεται ότι θα επιβληθούν με την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΠ σημείωσε ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς συνεχίζεται η ίδια φιλοσοφία στον τρόπο τιμολόγησης νερού για τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα οι ανισότητες και αδικίες σε βάρος των πολύτεκνων οικογενειών να συνεχίζουν να υφίστανται σε αυξημένο βαθμό και εισηγήθηκε όπως η κατανάλωση νερού κατά πρόσωπο τιμολογείται με την ίδια τιμή ή παρέχεται έκπτωση πενήντα τοις εκατό επί του τιμολογίου νερού στις πολύτεκνες οικογένειες.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΠΟ εισηγήθηκε να αποφευχθεί η επιβολή περαιτέρω αυξήσεων στο νερό τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του 2015. Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του αναφορικά με την επιβολή υψηλών τελών σε πολυμελείς οικογένειες στη βάση των μεθόδων τιμολόγησης που προβλέπονται στους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Η εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου εξέφρασε τη συμφωνία της με τους προτεινόμενους κανονισμούς όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», κάνοντας όμως αναφορά στην άνιση, όπως τη χαρακτήρισε, κατανομή του βάρους του περιβαλλοντικού κόστους.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων εξέφρασαν την αντίθεσή τους με την αύξηση των τελών νερού και την επιβολή τελών στις ιδιωτικές διατρήσεις γεωργών και υπέβαλαν αριθμό εισηγήσεων για τη γενικότερη στήριξη των γεωργών όσον αφορά τις υφιστάμενες οφειλές τους σε σχέση με τέλη νερού και την πρακτική εφαρμογή των κανονισμών σε περίπτωση έγκρισής τους, συμπεριλαμβανομένης της μη επιβολής τελών υπερκατανάλωσης για τα έτη 2012, 2013 και 2014.

Κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, την τελευταία απασχόλησε ιδιαίτερα:

1. Η πιθανή επιβολή ουσιαστικών αυξήσεων στη βάση των μεθόδων τιμολόγησης που προβλέπονται στους κανονισμούς, εν μέσω της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει σήμερα η Δημοκρατία.

Για το θέμα αυτό η επιτροπή κάλεσε τους εκπροσώπους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος όπως καταθέσουν γραπτώς στην επιτροπή τη διαβεβαίωσή τους ότι τα τέλη νερού δεν πρόκειται να αυξηθούν πριν από το 2017. Ανταποκρινόμενοι στην κλήση της επιτροπής, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων απέστειλαν σχετικές βεβαιώσεις για τα πιο πάνω με επιστολές τους, ημερομηνίας 20 και 30 Ιανουαρίου 2014, αντίστοιχα.

2. Η άμεση επιβολή μέτρων, όπως η αποσύνδεση και διακοπή της παροχής νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση μη καταβολής των τελών που οφείλονται από εξουσιοδοτημένο προμηθευτή νερού, αν ληφθεί νερό από κυβερνητικό υδατικό έργο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση από το διευθυντή του τμήματος.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών αυτών, την επιτροπή απασχόλησαν ειδικά οι επιπτώσεις των πιο πάνω μέτρων στην υδατοπρομήθεια μεγάλων περιοχών της Δημοκρατίας, αφού ο όρος “εξουσιοδοτημένος προμηθευτής” περιλαμβάνει όλα τα συμβούλια υδατοπρομήθειας, οποιοδήποτε δήμο προμηθεύει νερό, δυνάμει του περί Δήμων Νόμου, και οποιαδήποτε άλλη αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης έχει εξουσία να προμηθεύει νερό δυνάμει νόμου. Για το λόγο αυτό και με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η επιτροπή εισηγείται την τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας των κανονισμών, έτσι ώστε ο διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων να ειδοποιεί γραπτώς τον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή νερού για τη δυνατότητα λήψης των πιο πάνω αναφερόμενων μέτρων και να εφαρμόζει τα μέτρα αυτά, σε περίπτωση που τα οφειλόμενα τέλη δεν καταβληθούν εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω ειδοποίησης.

3. Η διαφύλαξη της προστασίας των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων ή πολυμελών οικογενειών όσον αφορά την εφαρμογή ειδικών προνοιών τιμολόγησης για τις ομάδες αυτές.

Για το θέμα αυτό η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία του Υπουργείου Οικονομικών, των συμβούλιων υδατοπρομήθειας και των συμβούλιων αποχετεύσεων με σχετικές τις πρόνοιες των κανονισμών, αποφάσισε όπως εισηγηθεί την τροποποίησή τους, έτσι ώστε κάθε πάροχος υπηρεσιών νερού να πρέπει να εφαρμόσει ειδικές ρυθμίσεις τιμολογιακής χρέωσης στις ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες και στις πολυμελείς οικογένειες με την επιβολή χαμηλότερης κεντρικής κλίμακας κατανάλωσης ή με τη διεύρυνση της κεντρικής κλίμακας κατανάλωσης.

4. Η συχνότητα των τιμολογίων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων προς τους τελικούς καταναλωτές του όσον αφορά νερό άρδευσης που λαμβάνεται εκτός κυβερνητικών υδατικών έργων.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, όπως κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα πιο πάνω τιμολόγια εκδίδονται σε ετήσια βάση, κάτι που προκάλεσε την ανησυχία της επιτροπής, αφού θα καλούνται οι καταναλωτές αυτοί να καταβάλλουν σε μία δόση μεγάλο ποσό, για να καλύπτουν τα σχετικά τιμολόγια. Για το λόγο αυτό η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, εισηγείται την τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας, έτσι ώστε τα τιμολόγια αυτά να εκδίδονται ανά εξαμηνία αντί ετήσια.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, η επιτροπή επέφερε στο κείμενο των κανονισμών επιμέρους τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών των κανονισμών και τη βελτίωσή τους από νομοτεχνικής άποψης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως έχουν διαμορφωθεί από την επιτροπή.

 

11 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων