Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Φεβρουαρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ) και της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας Λτδ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί και να βελτιωθεί η εισαγωγή διατάξεων για την αποτελεσματικότερη προώθηση της διαδικασίας των συγχωνεύσεων μεταξύ συνεργατικών εταιρειών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΣΠΙ), λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα των συγχωνεύσεων που έχει συμφωνηθεί με την τρόικα και το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2014.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί στον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών η συμφωνία συγχώνευσης κατάλληλα υπογεγραμμένη ή/και εντός των καθοριζόμενων προθεσμιών, ο έφορος δύναται να προβεί στην εγγραφή της συγχώνευσης με βάση τις αποφάσεις των ειδικών γενικών συνελεύσεων της αποδεχόμενης και της μεταφέρουσας εταιρείας όπως κατατίθενται ενώπιόν του από τον πρόεδρο έκαστης ειδικής γενικής συνέλευσης σε ειδικό έντυπο και εντός προθεσμίας που καθορίζει ο έφορος.

2. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως η αρμόδια εποπτική αρχή για τα ΣΠΙ, καθορίζει την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της μεταφοράς, την οποία εγγράφει ο έφορος μαζί με την εγγραφή της συμφωνίας συγχώνευσης. Η έναρξη ισχύος της μεταφοράς μπορεί να τοποθετείται και σε ημερομηνία προγενέστερη ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας εγγραφής της συμφωνίας συγχώνευσης.

3. Η συμφωνία για τη συγχώνευση υπογράφεται από την πλειοψηφία τουλάχιστον των μελών της επιτροπείας τόσο της αποδεχόμενης όσο και της μεταφέρουσας εταιρείας αντί από το γραμματέα, τον πρόεδρο και όλα τα μέλη της επιτροπείας.

Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο παρέχεται η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος ορισμένων προνοιών αυτού, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση εκκρεμουσών διαδικασιών συγχωνεύσεων των ΣΠΙ.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, το νομοσχέδιο αποτελεί δέσμευση έναντι των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την τρόικα.

Όπως είναι γνωστό, το επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης προνοεί για την ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατικού πιστωτικού τομέα μέσω της ανακεφαλαιοποίησης της ΣΚΤ.

Συναφώς, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, μετά την εισήγηση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καθώς και σύμφωνα με τον περί Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμο, αποφάσισε την ανακεφαλαιοποίηση από το κράτος του συνεργατικού πιστωτικού τομέα.

Ως εκ τούτου, εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, «το περί της Ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας/Κεντρικός Φορέας Διάταγμα του 2013» με το οποίο καθορίζονται οι όροι για την ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους €1,5 δις και η εξολοκλήρου κάλυψη της αύξησης αυτής από την Κυπριακή Δημοκρατία, έναντι απόκτησης συμμετοχής στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ για σκοπούς ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατικού πιστωτικού τομέα αποτελεί η συγχώνευση των ΣΠΙ μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2014, ώστε να παραμείνουν μόνο δεκαοκτώ (18) πιστωτικά ιδρύματα.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο σκοπείται η απλοποίηση και η αποτελεσματικότερη διαδικασία συγχωνεύσεων των ΣΠΙ, αποφεύγοντας οποιεσδήποτε καθυστερήσεις και προβλήματα ενδεχομένως προκύψουν.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων το θέμα της παραχώρησης αναδρομικής ισχύος σε ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν ειδικότερα τη μεταφορά ενεργητικού και παθητικού ενός ΣΠΙ σε άλλο ΣΠΙ, την υπογραφή της συμφωνίας για μεταφορά ενός ΣΠΙ σε άλλο ΣΠΙ και την ισχύ της μεταφοράς.

Συναφώς, η επιτροπή εισηγήθηκε οι πιο πάνω πρόνοιες να μην εφαρμοστούν με αναδρομική ισχύ, αλλά να ισχύουν μόνο για μελλοντικούς σκοπούς, σε περίπτωση που προκύψει τέτοια ανάγκη.

Το αρμόδιο υπουργείο, εξετάζοντας την πιο πάνω εισήγηση, σε επιστολή του, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2014, αναφέρει ότι, δεδομένων των νέων δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί σε σχέση με τις συγχωνεύσεις των ΣΠΙ (απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2014), δεν υφίσταται πλέον λόγος για αναδρομική ισχύ των σχετικών προνοιών του νομοσχεδίου και συναφώς πρέπει να διαγραφεί από αυτό η σχετική πρόνοια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να διαμορφώσει το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω και να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

 

11 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων