Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2014 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου και στις 3 Φεβρουαρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (ΟΚΓΒ).

Ο προϋπολογισμός του ΟΚΓΒ για το έτος 2014 προβλέπει δαπάνες ύψους €1.783.665 και έσοδα ύψους €302.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από αναλύσεις που διενεργούνται από το εργαστήριο γάλακτος. Ο οργανισμός λαμβάνει επίσης κρατική χορηγία ύψους €1.481.665.

Oι κυριότερες δαπάνες του οργανισμού για το 2014 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Δαπάνες προσωπικού: €1.350.835.

2. Λειτουργικές δαπάνες: €410.830.

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες: €22.000.

Όπως είναι γνωστό, ο ΟΚΓΒ ιδρύθηκε το 1969 με κύριες δραστηριότητες την εμπορία γάλακτος, τη συλλογή και μεταφορά γάλακτος, τις δειγματοληψίες και αναλύσεις γάλακτος και τις ποσοστώσεις γάλακτος στη βάση κανονισμών.

Όπως είναι επίσης γνωστό, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του οργανισμού τροποποιήθηκε με το Νόμο αριθμός 14(Ι) του 2004 και το μονοπωλιακό καθεστώς του καταργήθηκε, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίστηκε νέος κύκλος δραστηριοτήτων του που αφορά κυρίως την εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αναλύσεις γάλακτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δραστηριότητες του οργανισμού που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζονται και αφορούν ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Tην υποχρέωση που αφορά τις ποσοστώσεις αγελαδινού γάλακτος βάσει κοινοτικών κανονισμών, με στόχο τον έλεγχο της παραγωγής για σκοπούς εξισορρόπησης με τη ζήτηση, αφού η δημιουργία πλεονασμάτων συνεπάγεται την καταβολή εισφοράς (levy), η οποία καταβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα αυτή συνεχίζεται σε όλα τα κράτη μέλη με πιθανότητα κατάργησής της το 2015.

2. Τη διαχείριση του σχεδίου παροχής γάλακτος στα σχολεία, βάσει κοινοτικού κανονισμού, το οποίο αφορά την παροχή επιδοτούμενου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία. Το εν λόγω σχέδιο βασίζεται σε εξ ολοκλήρου κοινοτική δαπάνη, ύψους €200.000-€250.000, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία απορροφά ετησίως. Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω δραστηριότητας, ο οργανισμός διεκπεραιώνει:

α. 2 700 αιτήσεις (που κατανέμονται σε τρία τετράμηνα) και αφορούν 534 περίπου σχολεία και κυλικεία για παροχή της σχετικής επιδότησης,
β. επιτόπιους ελέγχους σε σχολεία, προμηθευτές γαλακτοκομικών προϊόντων, κυλικεία κ.λπ.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο αυτό δεν έχει μέχρι στιγμής ημερομηνία λήξης.

3. Τη λειτουργία του εργαστηρίου γάλακτος και τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου, η οποία είναι απαραίτητη:

α. για τις αναλύσεις χημικής σύστασης του αγελαδινού γάλακτος που απαιτούνται για την προσαρμογή των ποσοστώσεων με τη λιποπεριεκτικότητα, βάσει κοινοτικού κανονισμού,
β. για αναλύσεις που αφορούν την υγιεινή του γάλακτος για λογαριασμό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, όπως αφλατοξίνες, αντιβιοτικά, νοθείες κ.λπ.

4. Τη λειτουργία υπηρεσίας επιθεώρησης, η οποία διεξάγει επιτόπιους ελέγχους στις αγελαδοτροφικές μονάδες, στους αγοραστές γάλακτος, στους μεταφορείς, στους απευθείας πωλητές, στους επεξεργαστές, στα εργαστήρια γάλακτος των αγοραστών και ελέγχους για το Σχέδιο Κεφαλικών Επιδοτήσεων Αιγοπροβάτων και το Σχέδιο Παροχής Γάλακτος στα σχολεία.

Σημειώνεται ότι το 2013 η εν λόγω υπηρεσία διενήργησε 224 επιτόπιους ελέγχους, ως ακολούθως:

α. 152 για ποσοστώσεις.
β. 47 για το Σχέδιο Κεφαλικών Επιδοτήσεων Αιγοπροβάτων.
γ. 23 για το Σχέδιο Παροχής Γάλακτος στα σχολεία.
δ. 2 άλλες επιθεωρήσεις.

Η επιτροπή στο στάδιο της συζήτησης του προϋπολογισμού είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία του εργαστηρίου γάλακτος, το οποίο είναι εξειδικευμένο και διαπιστευμένο για σκοπούς αναλύσεων γάλακτος.

Στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού, η επιτροπή ζήτησε γραπτή ενημέρωση για τα ωφελήματα που δικαιούνται να λαμβάνουν οι αναπληρωτές διευθυντές που διορίζονται στους ημικρατικούς οργανισμούς με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου. Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σχετικό σημείωμα, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014, με το οποίο ενημερώνει την επιτροπή για το πιο πάνω θέμα.

Στη συνέχεια της συζήτησης του προϋπολογισμού, οι αρμόδιοι του οργανισμού ενημέρωσαν την επιτροπή ότι έχει ήδη ξεκινήσει συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας δύο νομοσχεδίων για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του ΟΚΓΒ στο Τμήμα Γεωργίας, στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2014, στον προϋπολογισμό του ΟΚΓΒ για το 2014 έχουν ενσωματωθεί κατ’ αναλογία όλες οι ρυθμίσεις που περιλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2014 κατά την ψήφισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΚΓΒ για το έτος 2014, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας του 2014 Νόμος του 2014».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 4 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων