Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Νίκος Νικολαΐδης
Γεώργιος Τάσου Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τα τέσσερα νομοσχέδια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιανουαρίου και 12 Φεβρουαρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ-ΣΗΔΗΚΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ (Κλάδος του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και Κλάδος του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων), του Συνδέσμου Οινοποιείων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”.

Σκοπός του πρώτου υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών οι οποίες ασκούνται σήμερα από τον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας δυνάμει του περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμου στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκτός των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών του Εργαστηρίου Γάλακτος του οργανισμού, οι οποίες μεταβιβάζονται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τη μεταφορά είκοσι τεσσάρων από τις είκοσι εννέα υφιστάμενες θέσεις εργασίας του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας μαζί με τους κατόχους τους στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών και Περιβάλλοντος, στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Οι εν λόγω μεταφερόμενες θέσεις δε θα ενταχθούν στις υφιστάμενες δομές οργανικών θέσεων του υπουργείου, τμήματος ή υπηρεσίας όπου μεταφέρονται, αλλά θα ενταχθούν σε νέα εδάφια του προϋπολογισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, είτε θα παραμείνουν ως μεμονωμένες είτε θα διατηρήσουν τη δική τους ξεχωριστή δομή.

Οι θέσεις που θα μεταφερθούν δυνάμει των προνοιών του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σημειώνονται στον προϋπολογισμό με διπλό σταυρό (++), είτε άμεσα με τη μεταφορά τους είτε όταν δε θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από κατόχους των κατώτερων θέσεων της ίδιας δομής, ανάλογα με την περίπτωση.

2. Τη μεταφορά δύο έκτακτων θέσεων ενός Λογιστικού Λειτουργού και ενός Γραφέα μαζί με τους κατόχους τους στις θέσεις Έκτακτου Λογιστικού Λειτουργού στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και Έκτακτου Γραφέα στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αντίστοιχα.

3. Τη δυνατότητα κάθε υπαλλήλου του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, πριν από τη μεταφορά του στο σχετικό υπουργείο, τμήμα ή υπηρεσία, εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας του, όπως καθορίζονται στον προτεινόμενο νόμο, να δηλώσει ανέκκλητα και εγγράφως προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στο σχετικό υπουργείο, τμήμα ή υπηρεσία και στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι οι υπηρεσίες του εν λόγω προσώπου τερματίζονται με βάση τις διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου.

Σκοπός του δεύτερου υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμου (4/1969), ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75.188 και ημερομηνία 5 Ιουνίου 2013 για άμεση διάλυση του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο αυτό παρέχεται εξουσία στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να εκδώσει διάταγμα διάλυσης του οργανισμού αυτού, το οποίο να περιλαμβάνει τέτοιες πρόνοιες που αυτός θεωρεί αναγκαίες αναφορικά με:

1. την εκκαθάριση των υποθέσεων του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας,

2. την επιβολή και διεκδίκηση επιβαρύνσεων για αντιμετώπιση των υποχρεώσεων του οργανισμού και των εξόδων της εκκαθάρισης, στο μέτρο που τέτοιες υποχρεώσεις και έξοδα δε δύναται να καλυφθούν από τα κεφάλαια ή άλλα στοιχεία του ενεργητικού του,

3. τη χρησιμοποίηση οποιωνδήποτε πλεοναζόντων κεφαλαίων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού και

4. οτιδήποτε άλλο σχετικό με τη διάλυση και εκκαθάριση του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας το οποίο ο Υπουργός κρίνει αναγκαίο να περιληφθεί στο διάταγμα διάλυσης.

Σκοπός του τρίτου υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών οι οποίες σήμερα ασκούνται από το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων δυνάμει του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τη μεταφορά τριάντα εννέα από τις σαράντα υφιστάμενες θέσεις εργασίας του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων μαζί με τους κατόχους τους στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών και Περιβάλλοντος, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Οι εν λόγω θέσεις δε θα ενταχθούν στις υφιστάμενες δομές οργανικών θέσεων του υπουργείου, τμήματος ή υπηρεσίας όπου μεταφέρονται, αλλά θα περιληφθούν σε νέα εδάφια του προϋπολογισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, είτε θα παραμείνουν ως μεμονωμένεςείτε θα διατηρήσουν τη δική τους ξεχωριστή δομή.

Οι θέσεις που θα μεταφερθούν δυνάμει των προνοιών του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σημειώνονται στον προϋπολογισμό με διπλό σταυρό (++), είτε άμεσα με τη μεταφορά τους είτε όταν δε θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από κατόχους των κατώτερων θέσεων της ίδιας δομής, ανάλογα με την περίπτωση.

2. Τη δυνατότητα κάθε υπαλλήλου του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, πριν από τη μεταφορά του στο σχετικό υπουργείο, τμήμα ή υπηρεσία, εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας του, όπως καθορίζονται στον προτεινόμενο νόμο, να δηλώσει ανέκκλητα και εγγράφως προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στο σχετικό υπουργείο, τμήμα ή υπηρεσία και, στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι οι υπηρεσίες του εν λόγω προσώπου τερματίζονται με βάση τον περί Τερματισμού της Απασχολήσεως Νόμο (24/1967).

Σκοπός του τέταρτου υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου [61(Ι)/2004], ώστε να υλοποιηθεί η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75.188 και ημερομηνία 5 Ιουνίου 2013 για άμεση διάλυση του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη η οποία παρέχει εξουσία στον υπουργό για έκδοση διατάγματος διάλυσης του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, το οποίο δύναται να περιλαμβάνει πρόνοιες που ο υπουργός θεωρεί αναγκαίες και αφορούν:

1. την εκκαθάριση των υποθέσεων του συμβουλίου,

2. την επιβολή και διεκδίκηση επιβαρύνσεων για αντιμετώπιση των υποχρεώσεων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων και των εξόδων της εκκαθάρισης, στο μέτρο που τέτοιες υποχρεώσεις και έξοδα δεν μπορούν να καλυφθούν από τα κεφάλαια ή άλλα στοιχεία του ενεργητικού του συμβουλίου,

3. τη χρησιμοποίηση οποιωνδήποτε πλεοναζόντων κεφαλαίων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού, και

4. οτιδήποτε άλλο είναι σχετικό με τη διάλυση και εκκαθάριση του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, το οποίο ο υπουργός κρίνει αναγκαίο να περιληφθεί στο διάταγμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση είναι αναγκαία για την υλοποίηση της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης, αφού στον υφιστάμενο νόμο δεν υπάρχει σχετική πρόνοια που να προβλέπει για τη διάλυση και εκκαθάριση του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων.

Σημειώνεται ότι, στο υπόμνημα/σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2013, το οποίο τέθηκε ενώπιον της επιτροπής, αναφορικά με τους ωρομίσθιους υπαλλήλους του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων και του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Η θέση της Νομικής Υπηρεσίας είναι ότι η μεταφορά τους δεν μπορεί να γίνει με νόμο αλλά με διοικητική πράξη, έπειτα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

2. Οι δύο ωρομίσθιες θέσεις του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων και οι πέντε ωρομίσθιες θέσεις του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας θα μεταφερθούν, με την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης, στη διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος μαζί με τις ανάλογες πιστώσεις.

3. Οι επτά επηρεαζόμενοι ωρομίσθιοι, τηρουμένων των προνοιών των όρων απασχόλησης του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, απολαύουν όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, έχουν ως όρους απασχόλησης τους όρους απασχόλησης του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και διατηρούν το ωρομίσθιό τους, περιλαμβανομένων και προσωπικών ρυθμίσεων.

4. Κάθε ωρομίσθιος, πριν από τη μεταφορά του στη διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν των όρων απασχόλησής του, δύναται να δηλώσει ανέκκλητα και εγγράφως προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στο υπουργείο αυτό και, στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι οι υπηρεσίες του εν λόγω προσώπου τερματίζονται με βάση τον περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου (24/1967).

Κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων νόμων στην επιτροπή, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος δήλωσε συναφώς ότι τα σχετικά νομοσχέδια απορρέουν από την προσπάθεια της κυβέρνησης να εκλογικεύσει και να απλοποιήσει το σύστημα διοίκησης, να το κάνει πιο αποδοτικό, ώστε να χρησιμοποιείται πιο ορθολογικά το προσωπικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η ίδια ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι το προσωπικό του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων και του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας το οποίο είναι εξειδικευμένο θα μεταφερθεί στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κυρίως στο Τμήμα Γεωργίας του ίδιου υπουργείου, αλλά ενδεχομένως και σε άλλες υπηρεσίες ή τμήματα που έχουν ανάγκες και το εναλλάξιμο προσωπικό θα μεταφερθεί στο Γενικό Λογιστήριο ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ανάλογα με την περίπτωση.

Η ίδια εκπρόσωπος τόνισε ιδιαίτερα ότι με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια διασφαλίζεται η διατήρηση όλων των ωφελημάτων του προσωπικού που θα μεταφερθεί σε άλλες υπηρεσίες, καθώς και η καλύτερη αξιοποίηση αυτού και η εξοικονόμηση πόρων.

Τοποθετούμενη στις αρμοδιότητες των δύο οργανισμών, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι δεν καταργούνται οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, αλλά αυτές μεταφέρονται στα αρμόδια τμήματα και εξέφρασε την άποψη ότι με τη συνένωση θα ασκείται πιο αποτελεσματικά η κυβερνητική πολιτική.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι έχει ήδη εκπονηθεί εκτενής μελέτη για εξακρίβωση των αναγκών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε σχέση με τις νέες αρμοδιότητες που θα μεταφερθούν από το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων και τον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας. Επιπρόσθετα, σημείωσαν ότι με τη μεταφορά του προσωπικού μεταφέρονται μαζί και οι θέσεις προαγωγής τους, εκεί όπου υπάρχουν, έστω και αν ήταν κενές, με στόχο να μην επηρεαστούν τα δικαιώματα του προσωπικού, και αναφέρθηκαν σε προηγούμενη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας στην οποία διαπιστώνεται ότι ενσωμάτωση των θέσεων αυτών στην υφιστάμενη πυραμίδα του υπουργείου, της υπηρεσίας ή του τμήματος στο οποίο μεταφέρονται είναι αντισυνταγματική.

Τοποθετούμενοι στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του προσωπικού των δύο οργανισμών, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενημέρωσαν την επιτροπή ότι στη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται ρητή πρόνοια ότι το κράτος αναλαμβάνει την καταβολή των υφιστάμενων και μελλοντικών συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων των εν λόγω οργανισμών. Σημείωσαν δε περαιτέρω ότι τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά ωφελήματα του μεταφερόμενου προσωπικού ρυθμίζονται από σχετικές διατάξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, ενώ για τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, μετά από διερεύνηση και σε συνεννόηση με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, διαπιστώθηκε ότι δε χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση πέραν της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, εφόσον η καταβολή των συντάξεων γίνεται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών ενημέρωσαν την επιτροπή ότι δεν έχουν να υποβάλουν καμία παρατήρηση επί των νομοσχεδίων. Σημείωσαν όμως ότι οι δύο επηρεαζόμενοι οργανισμοί είναι ανάδοχοι του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων των υπαλλήλων τους είναι δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί στους εν λόγω οργανισμούς από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και εξέφρασαν την άποψη ότι οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να επανέλθουν στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, θέμα το οποίο δεν αφορά τα υπό εξέταση νομοσχέδια, αλλά βρίσκεται υπό συζήτηση με το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων τάχθηκε εναντίον της διάλυσης του συμβουλίου, αναφέροντας ότι όσα έχει ήδη προσφέρει είναι πολλά και έχει τις δυνατότητες να προσφέρει ακόμη περισσότερα και σημειώνοντας επιπρόσθετα ότι η τεχνογνωσία και η εμπειρία που συσσωρεύτηκαν διαχρονικά στο συμβούλιο δεν πρέπει να χαθούν. Ο ίδιος σημείωσε περαιτέρω ότι με τη διάλυση του συμβουλίου θα δημιουργηθούν ουσιαστικά προβλήματα στους αμπελουργούς της Λεμεσού και της Πάφου, αφού θα χαθεί η υφιστάμενη διαπροσωπική σχέση τους με τους υπευθύνους εφαρμογής της σχετικής πολιτικής.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας δήλωσε ότι η μετάταξη των υπαλλήλων του Οργανισμού πρέπει να γίνει ορθολογικά, έτσι ώστε να μη θυματοποιηθεί κανένας υπάλληλος. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην απουσία πρόνοιας στο σχετικό νομοσχέδιο αναφορικά με τους συνταξιούχους του οργανισμού, σημειώνοντας παράλληλα ότι η διαχειριστική επιτροπή του ταμείου σύνταξης του οργανισμού παραδίδει ένα ευρώ στο ταμείο στο κράτος με πλεόνασμα περίπου €600.000.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ εξέφρασε την άποψη ότι το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον αμπελοοινικό τομέα, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού έχει εκσυγχρονιστεί, εναρμονιστεί με τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες και διαδραματίζει ρόλο εποπτικής και ρυθμιστικής αρχής και ως εκ τούτου δεν πρέπει να διαλυθεί. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του κατά πόσο η μεταφορά των αρμοδιοτήτων θα εξυπηρετεί το ίδιο καλά τους σκοπούς για τους οποίους υπάρχουν οι δύο οργανισμοί με οικονομικά πιο συμφέροντα τρόπο. Αναφέρθηκε επίσης στους συνταξιούχους των δύο επηρεαζόμενων οργανισμών, τονίζοντας ότι πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα η προτεινόμενη νομοθεσία, έτσι ώστε να περιληφθεί διάταξη για τα δικαιώματά τους.

Όσον αφορά τον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε ότι πρέπει να αξιολογηθεί η υποχρέωση για την τήρηση των ποσοστώσεων μέχρι το 2015, του ελέγχου της υγιεινής και ποιότητας γάλακτος και της εκταμίευσης ευρωπαϊκών κονδυλίων, αφού πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες αναπροσαρμογές.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, αλλά εισηγήθηκε όπως περιληφθεί διάταξη στα νομοσχέδια για εξασφάλιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων των δύο επηρεαζόμενων οργανισμών.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ σημείωσε, ως αρχική παρατήρηση, ότι τα νομοσχέδια διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όμως, παρά τη γενική αυτή τοποθέτηση, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μη διασφάλιση της ανέλιξης του μεταφερόμενου προσωπικού, αναφέροντας ως παράδειγμα τη δομή του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, την οποία χαρακτήρισε ως μη ολοκληρωμένη, και τονίζοντας ότι λόγω επηρεασμού έννομων συμφερόντων το μεταφερόμενο προσωπικό δε θα μπορεί να διεκδικήσει οποιαδήποτε θέση προαγωγής στα τμήματα στα οποία θα ενταχθεί και θα αποστερηθούν έτσι κάθε δυνατότητα ανέλιξης. Ως εκ τούτου, ο ίδιος εκπρόσωπος εισηγήθηκε όπως περιληφθεί στο πρώτο και στο τρίτο υπό συζήτηση νομοσχέδιο γενική πρόνοια για την αναβάθμιση των υπαλλήλων, εφόσον η αξιολόγησή τους είναι θετική, είτε με μεταβατικές ρυθμίσεις είτε σε προσωπική βάση. Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ αναφέρθηκε επίσης στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του υπό μεταφορά προσωπικού και ζήτησε όπως διευκρινιστεί κατά πόσο τα υπό συζήτηση νομοσχέδια διασφαλίζουν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα όχι μόνο των εν ενεργεία υπαλλήλων, αλλά και των υπό αφυπηρέτηση συναδέλφων τους.

Ο εκπρόσωπος των συνταξιούχων του κλάδου του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι καμία διαβούλευση δεν έγινε με τους υφιστάμενους συνταξιούχους του οργανισμού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία πρόνοια στο σχετικό νομοσχέδιο που να διασφαλίζει τη συνέχιση της καταβολής της σύνταξής τους, δικαίωμα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή νομοθετικά κατοχυρωμένο. Ο ίδιος εξέφρασε περαιτέρω την άποψη ότι πρέπει να περιληφθεί σχετική πρόνοια στα υπό συζήτηση νομοσχέδια και να μη ρυθμιστεί το θέμα με απόφαση του υπουργού ή του Υπουργικού Συμβουλίου, θέση που δεν είναι αποδεκτή.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Οινοποιών Κύπρου εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στη διάλυση του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, το οποίο, κατά την άποψή του, αποτελεί έναν καλά οργανωμένο ημικρατικό οργανισμό που παρείχε σημαντικές υπηρεσίες στον αμπελοοινικό τομέα, ο οποίος σήμερα βρίσκεται σε ανάπτυξη και αναδιάρθρωση. Ο ίδιος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για πιθανή καθυστέρηση στη διεκπεραίωση διαδικασιών καθημερινής πρακτικής με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων από ένα κεντρικό σημείο σε διάφορα τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης “Παναγροτικός Σύνδεσμος” συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη δημιουργίας Αγροτικού Επιμελητηρίου, το οποίο θα μπορούσε να αναλάβει μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών των εν λόγω οργανισμών.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης ΕΚΑ σημείωσε την καθοριστική συμβολή του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων στην οικονομία, εξέφρασε την άποψη ότι η διάλυση των οργανισμών αυτών σημαίνει και μείωση των υπηρεσιών προς τον κτηνοτροφικό και αμπελοοινικό τομέα, κάτι το οποίο βρίσκει αντίθετη την ΕΚΑ.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης ΠΕΚ σημείωσε ότι το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων και ο Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας συνέβαλαν ουσιαστικά στην αγροτική οικονομία και κατ’ επέκταση στην κυπριακή κοινωνία. Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι με τη διάλυση των πιο πάνω οργανισμών οι υπηρεσίες που προσφέρουν πρέπει να αναληφθούν από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, για να μπορέσει να διαδραματίσει και αυτός το σωστό ρόλο τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην αγροτική οικονομία.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης “Νέα Αγροτική Κίνηση” διαφώνησε με το συγκεντρωτικό χαρακτήρα των νομοσχεδίων, τονίζοντας ότι ο εκσυγχρονισμός απαιτεί αποκέντρωση και εξέφρασε αμφιβολίες για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του συστήματος αναφορικά με τα θέματα που χειρίζονται οι δύο αυτοί οργανισμοί και ανησυχία ότι η επακόλουθη συγκέντρωση θα είναι εναντίον των συμφερόντων του αγροτικού τομέα και της αγροτικής οικονομίας.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης “Ευρωαγροτικός” εξέφρασε την ανησυχία του για τον πιθανό δυσμενή επηρεασμό των συμφερόντων της αγροτικής οικονομίας λόγω της αλλαγής των καθηκόντων των λειτουργών που έχουν ειδικευτεί στα θέματα αυτά μέσω της υπηρεσίας τους στο Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων και στον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.

Κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων ενώπιον της επιτροπής την τελευταία απασχόλησαν ιδιαίτερα τα ακόλουθα:

1. Η διευκρίνιση των δικαιωμάτων άδειας ανάπαυσης του μεταφερόμενου προσωπικού, όσον αφορά τον υπολογισμό της άδειάς τους σε σχέση με την προηγούμενή τους υπηρεσία στο συμβούλιο ή στον οργανισμό ανάλογα με την περίπτωση.

Για το θέμα αυτό, και με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί την τροποποίηση του πρώτου και του τρίτου υπό συζήτηση νομοσχεδίου, έτσι ώστε να διευκρινιστούν τα δικαιώματα άδειας ανάπαυσης του μεταφερόμενου προσωπικού, ξεκαθαρίζοντας ότι κατά τον υπολογισμό της άδειας ανάπαυσης των μεταφερόμενων λειτουργών λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία τους στον οργανισμό ή στο συμβούλιο ανάλογα με την περίπτωση.

2. Η διασφάλιση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του οργανισμού και του συμβουλίου που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί πριν από την έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων νόμων.

Για το θέμα αυτό, και με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί την τροποποίηση του πρώτου και του τρίτου υπό συζήτηση νομοσχεδίου, έτσι ώστε, όσον αφορά στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε ήδη συνταξιούχου λειτουργού του οργανισμού και του συμβουλίου, να γίνεται ρητή αναφορά στις πρόνοιες του περί Συντάξεων Νόμου, καθώς και οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας.

3. Η προσθήκη, κατά συγκεκριμένη εισήγηση του εκπροσώπου της ΠΑΣΥΔΥ, προνοιών στο πρώτο νομοσχέδιο με τις οποίες να προβλέπεται ότι:

α. «οι υπάλληλοι του οργανισμού που θα μεταφερθούν σε ξεχωριστές δομές ή μεμονωμένες θέσεις στα υπουργεία ή τμήματα ή υπηρεσίες θα ανελίσσονται με προσωπικές ρυθμίσεις, ανάλογα με τα ισχύοντα στα υπόλοιπα υπουργεία ή τμήματα ή υπηρεσίες στα οποία θα μεταφερθούν.» και

β. αντί για σημείωση με διπλό σταυρό (++) της θέσης του Λογιστή [Κλίμακα Α13(ii)] και τη μετονομασία της σε Λογιστή ΟΚΓΒ [Κλίμακα Α13(ii)] τη μετονομασία της σε Ανώτερο Λειτουργό Λογιστηρίου ΟΚΓΒ [Κλίμακα Α13(ii)] και με την κένωση της θέσης αυτής τη δημιουργία μιας νέας θέσης Λειτουργού Λογιστηρίου Α΄ ΟΚΓΒ [Κλίμακα Α11(ii)]. Σύμφωνα με την ίδια εισήγηση, οι δύο αυτές θέσεις, Λειτουργού Λογιστηρίου ΟΚΓΒ [Κλίμακα Α13(ii)] και Λειτουργού Λογιστηρίου Α΄ ΟΚΓΒ [Κλίμακα Α11(ii)] θα σημειωθούν με διπλό σταυρό, όταν δε θα είναι δυνατή η πλήρωσή της από τον κάτοχο της αμέσως πιο κάτω θέσης.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος διαφώνησαν με τις πιο πάνω εισηγήσεις και επανέλαβαν τις θέσεις των υπουργείων τους, ότι με τη μεταφορά των θέσεων όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο διασφαλίζεται η παρούσα κατάσταση, κάτι που αντικατοπτρίζει την πολιτική που ακολουθείται για τα θέματα αυτά.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών σημείωσε περαιτέρω ότι η θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η δημιουργία μια νέας θέσης χωρίς την προηγούμενη έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας εξέφρασε την άποψη ότι η ενσωμάτωση στο νομοσχέδιο προνοιών που δε συνάδουν με τη φιλοσοφία του, δηλαδή τη μεταφορά των υφιστάμενων θέσεων του οργανισμού στα σχετικά υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες, πρέπει πρώτα να εγκριθούν από τα αρμόδια υπουργεία, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η ίδια σημείωσε περαιτέρω ότι η δημιουργία νέας θέσης ή η διατήρηση υφιστάμενης θέσης η οποία καταργείται σύμφωνα με τα νομοσχέδια ως έχουν κατατεθεί συνεπάγονται αύξηση του προϋπολογισμού και ως εκ τούτου είναι αντισυνταγματικές.

Η επιτροπή, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, αποφάσισε να μην εισηγηθεί την ενσωμάτωση των πιο πάνω εισηγήσεων της ΠΑΣΥΔΥ στο κείμενο του νομοσχεδίου. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος εξέφρασε την άποψη ότι οι πιο πάνω εισηγήσεις πρέπει να γίνουν αποδεχτές και να ενσωματωθούν στο κείμενο του νομοσχεδίου, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό του για την απόφαση διάλυσης του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων, χαρακτηρίζοντας ατυχή την πρόταση για διάλυση δύο οργανισμών που ήδη πρόσφεραν πολλά στην αγροτική οικονομία του τόπου και θα μπορούσαν να προσφέρουν ακόμη περισσότερα στο μέλλον.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά επί των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ψήφισης σε νόμους από τη Βουλή των νομοσχεδίων αυτών θα γίνουν οι ανάλογες διαφοροποιήσεις στους τίτλους τους.

 

 

 

 

12 Φεβρουαρίου 2014

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας στο Τμήμα Γεωργίας και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Νόμος του 2013.

2. Ο περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

3. Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων στο Τμήμα Γεωργίας Νόμος του 2013.

4. Ο περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμος του 2013.

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων