Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2013» και «Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2013, στις 20 και 27 Ιανουαρίου και στις 3 Φεβρουαρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ και ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Έκτακτων Υπαλλήλων.

Σκοπός του πρώτου νόμου που προτείνεται είναι η ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημόσιων υπαλλήλων με την υιοθέτηση ρυθμίσεων για ενίσχυση της εναλλαξιμότητας/κινητικότητας του εν λόγω προσωπικού. Απώτερος στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η καλύτερη διαχείριση του υφιστάμενου εναλλάξιμου προσωπικού και ειδικότερα η διασφάλιση καλύτερου συντονισμού μεταξύ αρμόδιας αρχής και εμπλεκόμενων υπουργείων στις περιπτώσεις όπου εναλλάξιμο προσωπικό μετακινείται από ένα υπουργείο, περιλαμβανομένων των τμημάτων του, σε άλλο υπουργείο ή τμήμα που υπάγεται σ’ αυτό.

Σκοπός του δεύτερου νόμου που προτείνεται είναι η ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, με την υιοθέτηση ρυθμίσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση του θεσμού της εναλλαξιμότητας/κινητικότητας του εν λόγω προσωπικού μέσω της επέκτασης του θεσμού της εναλλαξιμότητας/κινητικότητας των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου ως ακολούθως:

1. Με την άμεση ένταξή τους σε ευρύτερες εναλλάξιμες κατηγορίες με βάση το μισθοδοτικό τους επίπεδο.

2. Με την παροχή της ευχέρειας, ανάλογα με την περίπτωση, στο γενικό διευθυντή υπουργείου και στον Υπουργό Οικονομικών για μετακίνησή τους εντός του ίδιου υπουργείου ή από ένα υπουργείο σε άλλο στην ίδια επαρχία ή για μετάθεσή τους σε άλλη επαρχία για σκοπούς κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών στη δημόσια υπηρεσία, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των προσόντων τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η παροχή περισσότερης ευελιξίας για τη διαχείριση και αξιοποίηση του εν λόγω προσωπικού, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των απαιτήσεων για επέκταση του θεσμού της εναλλαξιμότητας, στα πλαίσια της εφαρμογής μέτρων για συγκράτηση και μείωση του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων στη δημόσια υπηρεσία.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο, στα πλαίσια του εξελισσόμενου στόχου για εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας με την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού και με απώτερο στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας υπηρεσίας, έχει κριθεί ότι η περαιτέρω ενίσχυση της εναλλαξιμότητας/κινητικότητας των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε μη εναλλάξιμες θέσεις θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας στη δημόσια υπηρεσία.

Η ανάγκη παροχής τέτοιας ευελιξίας στη διοίκηση κρίνεται στο παρόν στάδιο ιδιαίτερα επιβεβλημένη, λαμβανομένων υπόψη των περιοριστικών μέτρων για συγκράτηση/μείωση του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων στη δημόσια υπηρεσία και συγκεκριμένα της αναστολής πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού, της κατάργησης μόνιμων κενών θέσεων και θέσεων για κάλυψη εποχιακών αναγκών.

Όπως είναι γνωστό, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την απασχόληση εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου είναι αυτό που διαμορφώνεται από τις διατάξεις του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμου του 1995, όπως αυτός τροποποιήθηκε έκτοτε, με βάση τον οποίο ισχύουν τα ακόλουθα ως προς την εφαρμογή της εναλλαξιμότητας/κινητικότητας:

1. Παρέχεται η δυνατότητα στο διευθυντή του ΤΔΔΠ για μετακίνηση εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, όταν αυτοί καθίστανται πλεονάζοντες.

2. Παρέχεται η ευελιξία στον οικείο γενικό διευθυντή υπουργείου ή στον προϊστάμενο ανεξάρτητου γραφείου ή υπηρεσίας για αξιοποίηση του εναλλάξιμου προσωπικού που υπηρετεί σε ενδοϋπουργικό ή ενδοϋπηρεσιακό επίπεδο με την παροχή της δυνατότητας μετακίνησής του εντός του ίδιου υπουργείου.

3. Παρέχεται η δυνατότητα στο γενικό διευθυντή του οικείου υπουργείου ή στον προϊστάμενο ανεξάρτητου γραφείου ή υπηρεσίας να αναθέτει καθήκοντα σε εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου που υπηρετεί έναντι μη εναλλάξιμης θέσης για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν οπουδήποτε στο υπουργείο του.

Με το υπό αναφορά δεύτερο νομοσχέδιο προτείνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Άμεση ένταξη των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου που υπηρετούν έναντι μη εναλλάξιμων θέσεων σε ευρύτερες εναλλάξιμες κατηγορίες με βάση το μισθοδοτικό τους επίπεδο και τα προσόντα τους. Κατά συνέπεια, καταργείται η πρόνοια που περιλαμβάνεται στην υφιστάμενη νομοθεσία η οποία διαλαμβάνει την ένταξη των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου σε ευρύτερες εναλλάξιμες κατηγορίες στο στάδιο που αυτοί πλεονάζουν.

2. Επέκταση της εναλλαξιμότητας/κινητικότητας των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου με την παροχή της δυνατότητας στον Υπουργό Οικονομικών για:

α. μετακίνησή τους από ένα υπουργείο σε άλλο για σκοπούς κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών ίδιου μισθοδοτικού επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία, μετά από γραπτή, δεόντως αιτιολογημένη πρόταση του διευθυντή του ΤΔΔΠ, στην οποία να περιλαμβάνονται και οι απόψεις των γενικών διευθυντών των επηρεαζόμενων υπουργείων και

β. μετάθεσή τους στο ίδιο ή άλλο υπουργείο για σκοπούς κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών ίδιου μισθοδοτικού επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία, δυνάμει κριτηρίων που θα καθοριστούν με κανονισμούς για το σκοπό αυτό, μετά από γραπτή, δεόντως αιτιολογημένη πρόταση του διευθυντή του ΤΔΔΠ, στην οποία περιλαμβάνονται και οι απόψεις των γενικών διευθυντών των επηρεαζόμενων υπουργείων.

3. Διατήρηση της πρόνοιας που περιλαμβάνεται στην υφιστάμενη νομοθεσία, με την οποία παρέχεται ευχέρεια στο γενικό διευθυντή του κατά περίπτωση οικείου υπουργείου για μετακίνηση των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου εντός του ίδιου υπουργείου για σκοπούς κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών στην ίδια επαρχία. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του δεύτερου νομοσχεδίου, επιβάλλεται να είναι δεόντως αιτιολογημένη.

Σημειώνεται ότι, καθ’ υπόδειξιν της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, το αρμόδιο υπουργείο με επιστολή του, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2013, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου για το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο:

1. οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας και στα τμήματά του σε μη εναλλάξιμες θέσεις δεν εντάσσονται σε ευρύτερες εναλλάξιμες κατηγορίες όπως σχετικά προβλέπεται για τις υπόλοιπες κατηγορίες εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου και

2. διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου δε δύναται να τερματιστούν λόγω πλεονασμού.

Στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων ενώπιον της επιτροπής, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσε ότι η συντεχνία, παρότι είναι υπέρ του θεσμού της εναλλαξιμότητας, εντούτοις τάσσεται εναντίον των προτεινόμενων με το υπό αναφορά νομοσχέδιο ρυθμίσεων.

Επεξηγώντας τη θέση της συντεχνίας, δήλωσε ειδικότερα ότι τάσσεται εναντίον των εξουσιών που δίνονται στον Υπουργό Οικονομικών, καθότι ο εκάστοτε υπουργός είναι πολιτικό πρόσωπο και συναφώς δε διασφαλίζεται η απαιτούμενη αμεροληψία και η αποφυγή πολιτικών παρεμβάσεων σε σχέση με τις μεταθέσεις/μετακινήσεις δημόσιων υπαλλήλων. Περαιτέρω, δήλωσε συναφώς ότι οι μεταθέσεις/μετακινήσεις αφορούν καθαρά θέματα διοικητικής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ανώτατο Δικαστήριο, σε παλαιότερες σχετικές αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποφάσισε πως πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός διοικητικής και πολιτειακής λειτουργίας. Συνεπακόλουθα, οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για μεταθέσεις/μετακινήσεις προσωπικού με απόφαση του υπουργού ενδέχεται να εμπεριέχουν αντισυνταγματικά στοιχεία.

Συναφώς, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ εισηγήθηκε όπως η εξουσία αυτή παρέχεται σε ανώτατο τεχνοκράτη της δημόσιας υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα στο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή στο διευθυντή του ΤΔΔΠ αντί στον Υπουργό Οικονομικών, ώστε να αποφευχθούν οποιαδήποτε πιθανά συνταγματικά κωλύματα ή θέματα μεροληψίας και πολιτικών παρεμβάσεων.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις οποίες αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ δεν αφορούσαν το θέμα του υπουργού, αλλά το θέμα της παρέμβασης στη διοικητική λειτουργία από πλευράς του Υπουργικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του συντάγματος, έκαστος υπουργός έχει την ευθύνη του υπουργείου του, καθώς και τη διοικητική εξουσία, η οποία είναι εγγενής εξουσία του υπουργού.

Η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε συναφώς ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του δεύτερου νομοσχεδίου, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να προβεί στις εν λόγω μετακινήσεις υπαλλήλου, αφού προηγουμένως λάβει γραπτή, δεόντως αιτιολογούμενη πρόταση του διευθυντή του ΤΔΔΠ, στην οποία περιλαμβάνονται και οι απόψεις των γενικών διευθυντών των επηρεαζόμενων υπουργείων. Συνεπώς, αυτός δεν ενεργεί αυτόβουλα και συναφώς το επιχείρημα του γενικού γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ δεν έχει νομική βάση.

Ο διευθυντής του ΤΔΔΠ, στα πλαίσια της συζήτησης των εν λόγω θεμάτων, δήλωσε διευκρινιστικά ότι, σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις υπαλλήλων εντός του ίδιου υπουργείου, η αρμοδιότητα αυτή παραμένει στο γενικό διευθυντή του οικείου υπουργείου, ως ίσχυε και με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.

Σε σχέση με τις εξουσίες που δίνονται στον Υπουργό Οικονομικών, ο διευθυντής του ΤΔΔΠ δήλωσε ότι η ανάγκη αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα σωρείας αντιδράσεων που προβάλλονταν από τα αντίστοιχα υπουργεία στα οποία γινόταν εισήγηση/υπόδειξη του διευθυντή του ΤΔΔΠ για μετάθεση προσωπικού, τα οποία αμφισβητούσαν την πρόταση αυτή και δεν επεδείκνυαν προθυμία για την απαιτούμενη συμμόρφωση.

Συναφώς, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, κατά την άποψή του, το να παρέχεται η εξουσία αυτή στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα ενισχύει ουσιαστικά τις προσπάθειες του αρμόδιου τεχνοκράτη, θα διευκολύνει σημαντικά και θα βοηθήσει την επίλυση του προβλήματος αυτού.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι το πρόβλημα που εντοπίζεται έχει γίνει ακόμη εντονότερο το τελευταίο διάστημα λόγω κυρίως της απαγόρευσης προσλήψεων στη δημόσια υπηρεσία, γεγονός που έχει επιφέρει ακόμη περισσότερες αντιδράσεις εκ μέρους των υπουργείων σε οποιεσδήποτε προτεινόμενες μεταθέσεις/μετακινήσεις προσωπικού.

Συναφώς, το αρμόδιο υπουργείο για τους πιο πάνω λόγους εμμένει στη θέση όπως αυτή διατυπώνεται στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε τροποποίησή του όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Σημείωσε επίσης ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις το ποσοστό του εναλλάξιμου προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία θα ανέλθει στο 28% από 19% που είναι σήμερα, το οποίο αποτελεί συγκριτικά ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες των υπό αναφορά νομοσχεδίων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, αφού πρώτα:

1. γίνουν οι απαραίτητες, σύμφωνα με τα πιο πάνω, τροποποιήσεις,

2. τροποποιηθεί ο τίτλος του πρώτου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014» και

3. τροποποιηθεί ο τίτλος του δεύτερου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

 

4 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων