Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την πρόταση νόμου «Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Δημήτρης Συλλούρης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Φειδίας Σαρίκας Πανίκκος Σταυριανός
Ανδρέας Κυπριανού Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Νικόλας Παπαδόπουλος
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Νίκο Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Νεόφυτο Κωνσταντίνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Γιώργο Βαρνάβα εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμου, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή του.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου σκοπείται η τροποποίηση της πιο πάνω βασικής νομοθεσίας, ώστε να μην τυγχάνει εφαρμογής το καθιερούμενο σε αυτήν ασυμβίβαστο σε αξιωματούχο που διορίζεται πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, εφόσον οποιαδήποτε ιδιότητα ή οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες που συνιστούν, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, λόγο ασυμβιβάστου δεν αφορούν ή δε διενεργούνται με το νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου στο οποίο ο εν λόγω αξιωματούχος διορίζεται και οι υπηρεσίες, τα έργα ή τα προϊόντα που παρέχονται ή προσφέρονται ή αναλαμβάνεται να προσφερθούν δεν είναι συναφή προς τις δραστηριότητες του νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου στο οποίο διορίζεται.

Εισάγοντας την πρόταση νόμου στην επιτροπή, οι εισηγητές της δήλωσαν πως η προτεινόμενη με αυτήν τροποποίηση της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας κρίθηκε αναγκαία, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή της, τα οποία παρεμποδίζουν το διορισμό προσώπων σε διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, λόγω των αυστηρών και των αντιφατικών περιορισμών που καθορίζονται σε αυτήν.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω προβλήματα και οι αδυναμίες, σε πρώτο στάδιο, πριν από την κατάθεση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, απασχόλησαν τη σύσκεψη του Προέδρου και των αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων, όπου και διαπιστώθηκε η ανάγκη αντιμετώπισής τους το συντομότερο δυνατόν.

Σημειώνεται επίσης ότι της κατάθεσης της πιο πάνω πρότασης νόμου προηγήθηκε σε αριθμό συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως η συζήτηση σχετικού κυβερνητικού νομοσχεδίου για τροποποίηση της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, καθώς και σχετικών κανονισμών που έχουν κατατεθεί στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία. Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω νομοθετημάτων, καθώς και ορισμένων εισηγήσεων που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Διερεύνησης Ασυμβιβάστου, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες και προβλήματα που καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή της, γι’ αυτό και επισημάνθηκε η ανάγκη πλήρους αναθεώρησης των διατάξεών της στο σύνολό τους το συντομότερο δυνατόν.

Υπό το φως της όλης συζήτησης που προηγήθηκε για το θέμα, κρίθηκε σκόπιμη από τους εισηγητές της πρότασης νόμου η κατάθεσή της, με στόχο την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης προς επίλυση στο στάδιο αυτό του προβλήματος που διαπιστώθηκε αναφορικά με το διορισμό προσώπων στα διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου. Συναφώς, με βάση την προαναφερθείσα θέση της σε σχέση με την ανάγκη επανεξέτασης της ισχύουσας νομοθεσίας στο σύνολό της, η επιτροπή αποφάσισε να προωθήσει σε πρώτο στάδιο για ψήφιση μόνο την προτεινόμενη με την πρόταση νόμου ρύθμιση και σε μεταγενέστερο στάδιο να μελετήσει εκ νέου το όλο θέμα της αναθεώρησης της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της πιο πάνω συζήτησης στην επιτροπή, η οποία προηγήθηκε της κατάθεσης της πρότασης νόμου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου δήλωσε πως, παρ’ όλο που η επιτροπή της οποίας προεδρεύει είχε διαπιστώσει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της διάφορα προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, αυτά θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με την τροποποίηση ορισμένων διατάξεών της.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

6 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων