Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Γιώργος Προκοπίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Αδάμος Αδάμου Νίκος Νουρής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και στις 30 Ιανουαρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, εκπρόσωποι του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και του Κέντρου Αίματος του Υπουργείου Υγείας, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας και Διαφώτισης και του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού περί Αιμοδοσίας Νόμου για πλήρη και ορθή εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 596/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο - Μέρος IV.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, με την προτεινόμενη τροποποίηση σκοπείται η προσθήκη στις απαιτήσεις επισήμανσης που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του βασικού νόμου για την αιμοδοσία των ακόλουθων δύο νέων στοιχείων:

1. Του μοναδικού αριθμητικού ή αλφαριθμητικού κωδικού της αιμοδοσίας και

2. του ονόματος του κέντρου αίματος παραγωγής.

Όπως ο ίδιος εξήγησε, τα δύο αυτά στοιχεία, τα οποία προβλέπονται και στο σχετικό παράρτημα της Οδηγίας, εκ παραδρομής δεν περιελήφθησαν στον περί Αιμοδοσίας Τροποποιητικό Νόμο του 2004 [Ν. 161(Ι) του 2004], με τον οποίο έγινε η μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό μας δίκαιο.

Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας εφαρμόζουν στην πράξη τις σχετικές απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας και ήδη αναγράφονται τα πιο πάνω αναφερόμενα στοιχεία στις σχετικές ετικέτες που φέρουν οι μονάδες του αίματος ή των συστατικών του αίματος, παρά τη μη συμπερίληψή τους στο σχετικό παράρτημα του βασικού νόμου. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν ενημερωτικά ότι τα αρμόδια τμήματα του υπουργείου λαμβάνουν όλα τα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το αίμα και τα συστατικά του αίματος που συλλέγονται, ελέγχονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, αποθηκεύονται, απελευθερώνονται ή/και διανέμονται στη δημοκρατία είναι δυνατό να ανιχνεύονται και να εντοπίζονται ο δότης, η μετάγγιση και ο αποδέκτης.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου, παρ’ όλο που συμφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση, επισήμαναν παράλληλα ότι πρέπει επιπρόσθετα να περιληφθεί ως απαιτούμενο στοιχείο επισήμανσης και ο αιματοκρίτης.

Τοποθετούμενη στην πιο πάνω εισήγηση του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι δεν κρίθηκε σκόπιμη η συμπερίληψη του αιματοκρίτη, καθώς το στοιχείο αυτό δεν απαιτείται με βάση τις σχετικές πρόνοιες της Οδηγίας.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διεμήνυσε στην επιτροπή τη συμφωνία της με το κείμενο του νομοσχεδίου από νομοτεχνικής άποψης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο.

  

 

4 Φεβρουαρίου 2014

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων