Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2013 και στις 20 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εκτάκτων Υπαλλήλων, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΟΑΣ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού, του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού, του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου και του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων με τις οποίες προβλέπεται η αποκοπή από τις μηνιαίες απολαβές των εργοδοτουμένων που απασχολούνται με σύμβαση στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, και λαμβάνουν φιλοδώρημα ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατόν (3%) επί των μηνιαίων απολαβών τους. Η αποκοπή αυτή θα καταβάλλεται από τις επηρεαζόμενες ομάδες προσωπικού για ενίσχυση του ταμείου από το οποίο καταβάλλεται το φιλοδώρημα που λαμβάνουν κατά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας αναγκαστικού τερματισμού της απασχόλησής τους. Περαιτέρω, προβλέπεται η εφεξής καταβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο στο φιλοδώρημα που θα κερδηθεί με απασχόληση από την 1η Ιανουαρίου 2014 και έπειτα.

Όπως είναι γνωστό, οι εργοδοτούμενοι που απασχολούνται με σύμβαση στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα λαμβάνουν φιλοδώρημα κατά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας αναγκαστικού τερματισμού της απασχόλησής τους ή ενωρίτερα σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή οικειοθελούς παραίτησης), νοουμένου ότι τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι το εν λόγω φιλοδώρημα καταβάλλεται στους υπό αναφορά εργοδοτουμένους χωρίς παράλληλα να επέρχεται οποιαδήποτε αποκοπή από το μηνιαίο μισθό τους.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί υποχρέωση που προκύπτει από τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με την τρόικα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αντίστοιχες ρυθμίσεις εφαρμόζονται ήδη και για το μόνιμο προσωπικό που απασχολείται στη δημόσια υπηρεσία, το οποίο από την 1η Νοεμβρίου 2011 συνεισφέρει ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% επί των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του για σκοπούς διασφάλισης της βιωσιμότητας του κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων και 2% για σκοπούς μεταβίβασης της σύνταξης στο χήρο/χήρα και στα εξαρτώμενα τέκνα του. Περαιτέρω, οποιοδήποτε εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα έχει κερδηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν καλύπτουν τους εργοδοτούμενους καθορισμένης διάρκειας, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την απασχόλησή τους είναι τέτοιο, ώστε να μην επιτρέπει την παραμονή τους στην υπηρεσία για μεγάλα χρονικά διαστήματα και, ως εκ τούτου, ο αριθμός που επωφελείται από το εν λόγω ωφέλημα είναι πολύ μικρός. Συνεπώς, έχει κριθεί ενδεδειγμένη η απάλειψη της σχετικής πρόνοιας από τους όρους που διέπουν την απασχόληση της εν λόγω κατηγορίας συμβασιούχου προσωπικού.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εκτάκτων Υπαλλήλων, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων φορέων που κλήθηκαν ενώπιον της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι πριν από τη λήψη τελικής απόφασης σε σχέση με τον προτεινόμενο νόμο θα έπρεπε να είχε προηγηθεί δημόσιος διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να καθοριστεί ο τρόπος υπολογισμού του φιλοδωρήματος, καθώς και ο χρόνος καταβολής του. Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε από τους αρμόδιους εκπροσώπους όπως προβούν σε περαιτέρω διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερομένους, με στόχο την προσπάθεια εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης.

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με επιστολή του ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2014, ενημέρωσε την επιτροπή για την επίτευξη συμφωνίας ως προς την ανάγκη καταβολής από το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λαμβάνει φιλοδώρημα ποσοστού ύψους 3% επί των μηνιαίων απολαβών του, νοουμένου ότι θα τροποποιηθούν παράλληλα οι όροι απασχόλησης ή οι σχετικοί κανονισμοί, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση που επηρεαζόμενος εργοδοτούμενος αποχωρεί πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας αναγκαστικού τερματισμού απασχόλησης, να δικαιούται καταβολή φιλοδωρήματος.

2. Η φόρμουλα υπολογισμού του φιλοδωρήματος να αναθεωρηθεί, ώστε το ύψος του φιλοδωρήματος που ενδείκνυται να καταβάλλεται σε όλους τους εργοδοτουμένους με σύμβαση στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα να υπολογίζεται με βάση το 1/2 των τελευταίων μηνιαίων απολαβών τους πολλαπλασιαζόμενο επί τους μήνες υπηρεσίας (αντί με το 1/24 όπως ισχύει τώρα).

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού με γραπτό υπόμνημά τους, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2014, καθώς και σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν ενώπιον της επιτροπής, ζήτησαν την εξαίρεσή τους από την αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατόν (3%) επί των μηνιαίων απολαβών τους για καταβολή φιλοδωρήματος. Όπως σημείωσαν στο υπόμνημά τους, οι Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) αφυπηρετούν στο 57ο έτος της ηλικίας τους χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη, μέχρι να συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας, ενώ παράλληλα καταβάλλουν μηνιαίως στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ποσοστό 6,75% αντί 3,7%. Επιπροσθέτως των πιο πάνω, αναφέρουν στο υπόμνημά τους ότι οι ΕΠΥ έχουν ήδη υποστεί μείωση της τάξης του 15% επί του μηνιαίου συμπληρώματος του μισθού τους, το οποίο αποτελεί όρο του συμβολαίου τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2014».

2. Το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

4 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων