Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2014 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου 2014 και 3 Φεβρουαρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος και άλλοι εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το έτος 2014 προβλέπει δαπάνες ύψους €1.991.281 και έσοδα ύψους €1.992.176, τα οποία προέρχονται κυρίως από την επιβολή ετήσιων τελών για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού (€1.130.822), άδειας προμήθειας ηλεκτρισμού σε επιλέγοντες καταναλωτές (€691.983), άδειας για αυτοπαραγωγή ηλεκτρισμού (€25.416) και το ετήσιο τέλος εξαίρεσης από άδειες (€68.340), καθώς και από τόκους εισπρακτέους (€30.000).

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της Αρχής αναλύονται ως εξής:

1. Αποδοχές προσωπικού €886.884

2. Δαπάνες λειτουργίας €184.025

3. Άλλες δαπάνες €795.372

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες €115.000

5. Απρόβλεπτες δαπάνες €10.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2014 παρουσιάζονται αυξημένες κατά €75.707 σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες για το 2013, περιλαμβανομένου και του συμπληρωματικού προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ για το 2013, ενώ τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το 2014 παρουσιάζουν μείωση κατά €523.622 σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα για το 2013, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση των τόκων των εισπρακτέων από τραπεζικές καταθέσεις.

Στο στάδιο της συζήτησης του προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ για το 2014 ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι κατά το 2013 την Αρχή απασχόλησαν κυρίως θέματα που αφορούν τη διαφάνεια στην αγορά ηλεκτρισμού, την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, το μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο, θέματα τα οποία θα συνεχίσει να παρακολουθεί και κατά το έτος 2014.

Περαιτέρω, ο ίδιος αξιωματούχος ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο προγραμματισμός της ΡΑΕΚ για το 2014 περιλαμβάνει, πέραν των πιο πάνω, τους ακόλουθους πρόσθετους στόχους:

1. Παρακολούθηση, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, του θέματος της ταχύτερης και οικονομικά πιο συμφέρουσας λύσης για την έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο και της ανάπτυξης της αναγκαίας υποδομής δικτύου για κάλυψη της ηλεκτροπαραγωγής σε πρώτο στάδιο με στόχο τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης, αξιόπιστης και ασφαλούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές.

2. Σταδιακή ενίσχυση της οργανικής δομής της ΡΑΕΚ στους τομείς όπου δεν υπάρχει στελέχωση με τρόπο που να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της Αρχής.

3. Εφαρμογή της μελέτης για εκσυγχρονισμό και βελτιστοποίηση των διαδικασιών της ΡΑΕΚ με χρήση συστημάτων πληροφορικής και διαχείρισης γραφείου.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με το θέμα της αγοράς ηλεκτρισμού και ειδικότερα της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, οι εκπρόσωποι της ΡΑΕΚ κατέθεσαν τα ακόλουθα:

1. Η ΡΑΕΚ, ως αρμόδια αρχή για τη ρύθμιση των διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και με κύρια προτεραιότητα την παρακολούθηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, επέβαλε με σχετικές αποφάσεις της μειώσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά το 2013.

2. Η Αρχή, στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής της για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού, επιβάλλει όρους και απαιτήσεις στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), χωρίς να επηρεάζει τη βιωσιμότητά της, οι οποίοι αφορούν μεταξύ άλλων τη μείωση των λειτουργικών δαπανών της.

3. Ο διαφανής διαχωρισμός των διατιμήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της ΑΗΚ, ώστε να γνωρίζουν οι καταναλωτές τις επιμέρους χρεώσεις της ΑΗΚ, που αφορούν τη μεταφορά, την παραγωγή, την προμήθεια και τη διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ, αποτελεί επιδίωξη της ΡΑΕΚ.

4. Η Αρχή κατά το 2013 ανέθεσε σε ειδικό σύμβουλο τη διενέργεια μελέτης αναφορικά με το διαφανή λειτουργικό και λογιστικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, ενώ αναμένεται σύντομα η λήψη σχετικών με το θέμα αποφάσεων.

5. Η Αρχή θα προχωρήσει εντός του 2014 σε αναθεώρηση της μεθοδολογίας διατίμησης του ηλεκτρισμού με στόχο την εναρμόνιση με τις καλύτερες και βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και την ετοιμασία των κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση ενός ορθολογιστικότερου τρόπου υπολογισμού των επιτρεπόμενων εσόδων και κατ’ επέκταση των διατιμήσεων της ΑΗΚ.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, οι ίδιοι αρμόδιοι αναφέρθηκαν στην οργανική δομή της ΡΑΕΚ και στα προβλήματα που δημιουργούνται στη διεκπεραίωση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της από την υποστελέχωση της Αρχής.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής ζήτησαν επιπλέον στοιχεία σε σχέση με τη μείωση των εσόδων της ΡΑΕΚ από εισπραχθέντες τόκους από τραπεζικές καταθέσεις.

Συναφώς, ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ ενημέρωσε την επιτροπή ότι η μείωση των εν λόγω εσόδων προέκυψε μετά την απόφαση για απομείωση των καταθέσεων, από την οποία δεν εξαιρέθηκαν οι καταθέσεις της Αρχής. Όπως πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος, η Αρχή δεν εξαιρέθηκε από την απομείωση αυτή, όπως συνέβη στις περιπτώσεις άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου, επειδή, όπως ενημερώθηκαν, η Αρχή δεν αποτελεί μέρος της γενικής κυβέρνησης, αφού δε λαμβάνει κρατική χορηγία. Περαιτέρω, ο ίδιος αρμόδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι, παρόλο που το θέμα τέθηκε ενώπιον της τρόικας και του Υπουργείου Οικονομικών, η Αρχή δεν έλαβε ικανοποιητικές απαντήσεις και για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στους νομικούς της συμβούλους για τη λήψη νομικών μέτρων.

Στο στάδιο της έτι περαιτέρω συζήτησης του νομοσχεδίου η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους της ΡΑΕΚ όπως σε συνεργασία με τους κυβερνητικούς αρμοδίους επανεξετάσουν τον προϋπολογισμό της Αρχής για το 2014 και επιφέρουν σε αυτόν τις απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε να ενσωματωθούν σ’ αυτόν κατ’ αναλογία όλες οι σχετικές ρυθμίσεις που περιλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2014 όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι της ΡΑΕΚ σε συνεργασία με τους κυβερνητικούς αρμοδίους προχώρησαν στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού της για το 2014 σύμφωνα με τα πιο πάνω και υπέβαλαν αναθεωρημένο κείμενο στην επιτροπή, το οποίο προωθείται στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ για το 2014.

 

 

4 Φεβρουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων