Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος

Αντρέας Φακοντής

Γεώργιος Προκοπίου

Κώστας Κώστα

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Χριστάκης Τζιοβάνης

Ανδρέας Μιχαηλίδης

Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 8 και 32 του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) Κανονισμών, έτσι ώστε η κατανομή των θέσεων που αντιστοιχεί σε κάθε κλάδο της μηχανικής επιστήμης να γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου και των περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) Κανονισμών.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, έτσι ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση των διατάξεων των περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) Κανονισμών με τη σχετική διάταξη του νόμου με βάση τον οποίο εκδίδονται οι κανονισμοί, η οποία τροποποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2013. Ειδικότερα, η εν λόγω διάταξη προβλέπει ότι η κατανομή των θέσεων εκπροσώπησης κάθε κλάδου της μηχανικής επιστήμης στο γενικό συμβούλιο του επιμελητηρίου γίνεται λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των μελών του επιμελητηρίου που έχουν δικαίωμα εκλογής στον οικείο κλάδο, παρ’ όλο που κάποιο μέλος δύναται να είναι εγγεγραμμένο σε περισσότερους του ενός κλάδους, και νοουμένου ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της διεξαγωγής των εκλογών δεν οφείλει συνδρομές πέραν των συνδρομών των τριών τελευταίων ετών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

 

28 Ιανουαρίου 2014

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων