Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τους κανονισμούς «Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Προπολεμικής Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Πάμπος Παπαγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου Νίκος Κουτσού
Κυριάκος Χατζηγιάννης Zαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 29 Ιανουαρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), καθώς και εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) και της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων. Η Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουρκοκρατούμενων Περιουσιών Κύπρου (ΣΙΤΟΠ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πληγέντων Εκτοπισθέντων Επιχειρηματιών (ΠΑΣΥΠΕΕ), το Κίνημα Κυπρίων Κτηματιών Κατεχομένων και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Περιουσιών Κατεχομένων (ΠΑΣΙΠΕΚΑ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των τροποποιητικών κανονισμών, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, είναι η παροχή της ευχέρειας για αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων που εξασφάλισαν δικαιούχοι αιτητές, μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, για στεγαστικούς και σπουδαστικούς σκοπούς, έτσι ώστε να δύναται να παρατείνεται ο χρόνος αποπληρωμής των εν λόγω δανείων μέχρι τριάντα χρόνια αντί των είκοσι χρόνων, που ισχύει σήμερα, ύστερα από αίτημα του αιτητή. Σημειώνεται ότι για την περίοδο των πρόσθετων χρόνων που γίνεται εισήγηση να δύναται να δίνεται παράταση, οι αιτητές θα επιβαρύνονται με το ισχύον, κατά τον ουσιώδη χρόνο, επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΦΙΚΒ, μέσα στα πλαίσια των σημερινών δημοσιονομικών συνθηκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αιτητές του ΚΦΙΚΒ σχετικά με την αποπληρωμή των δανείων τους, ετοιμάσθηκαν οι υπό αναφορά τροποποιητικοί κανονισμοί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Νομική Υπηρεσία, των οποίων η έγκριση κρίνεται επείγουσα.

Συγκεκριμένα, προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις στους βασικούς κανονισμούς:

1. Τροποποίηση του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών με την προσθήκη του νέου όρουαναδιάρθρωση δανείου και της ερμηνείας του, ώστε σε περίπτωση που θα παραχωρείται νέο δάνειο, για να γίνεται εξόφληση του υφιστάμενου δανείου που παραχωρήθηκε από τον ΚΦΙΚΒ, αυτό να γίνεται με νέους όρους δανείου με την εγγύηση του ΚΦΙΚΒ ή με την απευθείας δανειοδότηση από τον ΚΦΙΚΒ.

2. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1)(α)(ii), τρίτη και τέταρτη επιφύλαξη, με τη διαγραφή φράσης η οποία εκ παραδρομής δεν είχε διαγραφεί στην προηγούμενη τροποποίηση των κανονισμών του ΚΦΙΚΒ το Μάιο του 2013.

3. Τροποποίηση της παραγράφου (5) του Κανονισμού 4 με την προσθήκη νέας φράσης στην εν λόγω παράγραφο, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν τα κριτήρια εξέτασης αιτήσεων του ΚΦΙΚΒ για επιδότηση στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΦΙΚΒ. Συγκεκριμένα, αφορά το κριτήριο για την υποθήκευση και όχι την απλή δέσμευση της κατεχόμενης/απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας του αιτητή, στις περιπτώσεις παραχώρησης επιδότησης επιτοκίου στεγαστικού ή επαγγελματικού δανείου.

4. Τροποποίηση του Κανονισμού 11(β) και (δ) με την προσθήκη επιφυλάξεων μετά τις παραγράφους αυτές, καθώς και με την προσθήκη νέας παραγράφου (η), ώστε να παρέχεται η ευχέρεια για αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων που εξασφάλισαν δικαιούχοι αιτητές, μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, για στεγαστικούς και σπουδαστικούς σκοπούς, έτσι ώστε να δύναται να παρατείνεται ο χρόνος αποπληρωμής των εν λόγω δανείων μέχρι τριάντα χρόνια αντί των είκοσι ετών, που ισχύει σήμερα, ύστερα από αίτημα του αιτητή. Σημειώνεται ότι για την περίοδο των πρόσθετων χρόνων που παραχωρούνται οι αιτητές θα επιβαρύνονται με το ισχύον, κατά τον ουσιώδη χρόνο, επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

5. Τροποποίηση του Κανονισμού 11(δ). Με την τροποποίηση αυτή θα μπορεί να δίδεται περίοδος χάριτος μέχρι τρία χρόνια αντί του ενός χρόνου, που ισχύει σήμερα, σε περίπτωση σπουδαστικού δανείου, για έναρξη της περιόδου αποπληρωμής του κεφαλαίου, αφού συμπληρωθεί η κανονική συνολική διάρκεια των σπουδών του αιτητή.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, οι υπό αναφορά κανονισμοί έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου από το Γραφείο της.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΚΦΙΚΒ συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης δήλωσαν πως δεν έχουν να προσθέσουν οτιδήποτε περαιτέρω και ως εκ τούτου συμφωνούν να εγκριθούν οι προτεινόμενοι κανονισμοί.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων και της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών, η επιτροπή εισηγήθηκε την αναδιαμόρφωση του όρου αναδιάρθρωση δανείουˮ με τρόπο ώστε, κατά τη διαδικασία αυτή, να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές οικονομικές συνθήκες κάθε δανειολήπτη και η απόφαση του ΚΦΙΚΒ να είναι δεόντως και επαρκώς αιτιολογημένη. Η εισήγηση αυτή τέθηκε υπόψη των εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών και του ΚΦΙΚΒ, οι οποίοι συμφώνησαν με αυτή. Οι εκπρόσωποι του ΚΦΙΚΒ ανέφεραν περαιτέρω ότι τα πιο πάνω τυγχάνουν ήδη εφαρμογής στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης δανείων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί γύρω από τους εν λόγω κανονισμούς στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

 

29 Ιανουαρίου 2014

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων