Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2014 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και στις 27 Ιανουαρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΛΚ για το 2014, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει δαπάνες ύψους €61.502.697 και έσοδα ύψους €53.290.010, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία των λιμανιών (€50.330.010) και από επενδύσεις και τόκους τραπεζών (€2.200.000). Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προβλεπόμενες δαπάνες της Αρχής για το 2014 αφορούν τακτικές δαπάνες (€26.311.667), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€34.691.030) και απρόβλεπτες δαπάνες (€500.000). Ως εκ τούτου, προκύπτει τελικό έλλειμμα στον προϋπολογισμό της ΑΛΚ για το 2014 ύψους €7.712.687, το οποίο θα καλυφθεί από τα χρηματικά αποθέματα της Αρχής, που ανέρχονται στα €100.654.000.

Ο τακτικός προϋπολογισμός της Αρχής για το 2014 ανέρχεται στα €26.311.667 και παρουσιάζει μείωση ύψους 23,1% σε σχέση με το 2013, ενώ ο προϋπολογισμός ανάπτυξης ανέρχεται στα €34.691.030 και παρουσιάζει μείωση ύψους 18,6%.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής ετοιμάστηκε με βάση τις καθοδηγητικές γραμμές της κυβέρνησης σε σχέση με την οικονομία και τις παραμέτρους άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής για το 2014, καθώς και για την επόμενη τριετία, 2014 έως 2016. Περαιτέρω, ο καταρτισμός του προϋπολογισμού της ΑΛΚ έγινε όπως κατατέθηκε, με βάση την αρχή του απόλυτα αναγκαίου και στη βάση της διακηρυγμένης κυβερνητικής πολιτικής για πραγματική λιτότητα, περισυλλογή και αυστηρή δημοσιονομική πολιτική.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, σκοπός του αναπτυξιακού προϋπολογισμού της Αρχής είναι η προώθηση σχεδίων/έργων που κρίνονται απαραίτητα και παραγωγικά και για τα οποία υπάρχουν δυνατότητες εκτέλεσής τους πάντοτε μέσα στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθηκών. Τα κυριότερα από τα εν λόγω σχέδια είναι τα εξής:

1. Εγκατάσταση Συστήματος Πληροφορικής Λιμενικής Κοινότητας (€1.500.000).

2. Κτίριο επιβατών-λιμάνι Λεμεσού (€7.000.000).

3. Επέκταση κρηπιδωμάτων (€13.100.000).

4. Γερανογέφυρες Super Post Panamax (€2.000.000).

5. Ρυμουλκά (€2.000.000).

6. Αναβάθμιση/Ανακατασκευή εγκαταστάσεων/Αξιοποίηση του λιμανιού-παλιό λιμάνι Λεμεσού (€1.550.000).

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος ο αντιπρόεδρος της ΑΛΚ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι τα συνολικά έσοδα της Αρχής για το 2014 αναμένεται να αυξηθούν κατά 5% σε σχέση με τα έσοδα για το 2013. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από τη λειτουργία των λιμανιών, αναμένεται αύξηση ύψους 10%, η οποία θα προέλθει κυρίως από την αυξημένη κίνηση που σχετίζεται με τη βιομηχανία και τις σχετικές με την επικείμενη εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου εργασίες, όπως επίσης από δικαιώματα και επιπρόσθετες άδειες. Περαιτέρω, όπως ο ίδιος δήλωσε, τα έσοδα από επενδύσεις και τόκους από τράπεζες αναμένεται να μειωθούν κατά 45% λόγω της σημαντικής μείωσης των χρηματικών αποθεμάτων της Αρχής, που προκύπτει από την αποπληρωμή των υποχρεώσεών της στο Ταμείο Συντάξεων και τη μείωση των καταθετικών επιτοκίων.

Στο στάδιο της περαιτέρω συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων η στελέχωση και η μισθοδοσία των υπαλλήλων της Αρχής.

Ο αντιπρόεδρος της ΑΛΚ δήλωσε ότι ο αριθμός των υπαλλήλων της Αρχής παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά την τελευταία πενταετία, καθώς για το 2013 ο αριθμός ανήλθε στα τριακόσια πέντε (305) πρόσωπα σε σχέση με τα τριακόσια εξήντα εννέα (369) το 2008. Συναφώς, η Αρχή, την 21η Ιανουαρίου 2014, υπέβαλε στην επιτροπή σχετικό υπόμνημα, που αφορά τις οργανικές θέσεις της ΑΛΚ και την κατάσταση μισθοδοσίας του προσωπικού της.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε επίσης την επιτροπή ότι στο κείμενο του προϋπολογισμού της Αρχής για το 2014 πρέπει να ενσωματωθούν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τα επιδόματα βάρδιας όπως αυτές περιλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2014. Για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε να καταθέσει αναθεωρημένο κείμενο προϋπολογισμού της ΑΛΚ για το 2014, το οποίο υποβλήθηκε στην επιτροπή με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί βάσει του υποβληθέντος αναθεωρημένου κειμένου.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι θα καταθέσουν τροπολογίες κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

28 Ιανουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων