Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» και «Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Κυριάκος Χατζηγιάννης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς από κοινού σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και στις 16 Ιανουαρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των δύο προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί των Σπόρων Νόμου [Νόμος αρ. 63(Ι) του 1998] όπως ο τελευταίος έχει τροποποιηθεί έκτοτε είναι η τροποποίηση των βασικών περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμών και των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών, αντίστοιχα, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους να εναρμονιστούν με την Εκτελεστική Οδηγία 2012/37/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των Οδηγιών 66/401/ΕΟΚ και 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρεί ο σπόρος “galega orientalis lam”, το μέγιστο βάρος μιας σπορομερίδας ορισμένων ειδών κτηνοτροφικών φυτών και το μέγεθος δείγματος του sorghum spp.

Σημειώνεται συναφώς ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της σχετικής Οδηγίας, καθορίζεται ως προθεσμία μεταφοράς της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο η 31η Δεκεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών από την επιτροπή, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας επισήμανε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν οποιαδήποτε επίπτωση στον αγροτικό τομέα, καθώς αυτές αφορούν σπόρους οι οποίοι καλλιεργούνται κυρίως σε σκανδιναβικές χώρες και δεν καλλιεργούνται σήμερα στην Κύπρο.

Περαιτέρω, όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Γεωργίας, επέφερε στο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών επιμέρους τροποποιήσεις με σκοπό την περαιτέρω διασαφήνιση των προνοιών τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των κανονισμών αυτών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στην ολομέλεια της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης για τους υπό αναφορά κανονισμούς όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί.

 

 

 

 

21η Ιανουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων