Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες: 

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Κώστας Κώστα  
Γιαννάκης Γαβριήλ Μη μέλη της επιτροπής:
Χρίστος Μέσης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 2013 και στις 14 και την 21η Ιανουαρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του Συνδέσμου Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Περιβάλλοντος, η ΡΑΕΚ, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, η Ένωση Δήμων Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, ο Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου και το Frederick University, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου απέστειλε γραπτώς τις θέσεις του.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των κανονισμών για την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που δύνανται να προβαίνουν στην έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και η δημιουργία νέας κατηγορίας ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για υφιστάμενα κτίρια που χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές και τα οποία κτίρια επισκέπτεται το κοινό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης εκδίδονται από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες στους οποίους παρέχεται σχετική διαπίστευση, λαμβανομένων υπόψη των προσόντων τους. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό εξέταση κανονισμούς, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και κατ’ επέκταση στην προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι, σύμφωνα με τους υπό αναφορά κανονισμούς, στα κτίρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές και τα οποία επισκέπτεται το κοινό το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αναρτάται σε ευδιάκριτο σημείο, ενώ παράλληλα πρόσθεσε ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά είναι δυνατό πλέον να εκδίδονται βάσει της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου, δίνοντας έτσι δυνατότητες αξιολόγησης της ενεργειακής συμπεριφοράς των εργαζομένων στο κτίριο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, αλλά και τα στοιχεία που έθεσε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για ειδικευμένους εμπειρογνώμονες στις κατηγορίες των κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες καθορίζεται ως απαιτούμενο προσόν η αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα των κτιρίων ή σε θέματα ενέργειας ή σε τεχνικά συστήματα κτιρίου. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ως απαιτούμενο προσόν για όλες τις κατηγορίες ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων καθορίζεται ο υποψήφιος να είναι μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής ή της Πολιτικής Μηχανικής ή της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής ή της Μηχανολογικής Μηχανικής ή της Χημικής Μηχανικής ή στο αρχείο μηχανικών που παρέχουν υπηρεσίες του ΕΤΕΚ, σε περίπτωση που αυτοί είναι υπήκοοι κράτους μέλους εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος.

Στα πλαίσια της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής, αλλά και σε σχετικό υπόμνημα του ΕΤΕΚ που απεστάλη στην επιτροπή, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2013, ο αρμόδιος εκπρόσωπος εξέφρασε την αντίθεση του ΕΤΕΚ στην προτεινόμενη εισαγωγή της ειδικότητας των χημικών μηχανικών στη νέα κατηγορία εμπειρογνωμόνων που θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για κτίρια που δεν είναι οικίες. Σύμφωνα με το εν λόγω υπόμνημα, οι χημικοί μηχανικοί δεν κατέχουν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, για να εκδίδουν πιστοποιητικά τέτοιου είδους για εμπορικά κτίρια και είναι αμφίβολο κατά πόσο η έλλειψη αυτή μπορεί να καλυφθεί επαρκώς μέσω της μεταπτυχιακής τους πείρας επί του αντικειμένου.

Ο Σύνδεσμος Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου σε σχετικές επιστολές του προς την επιτροπή, με ημερομηνίες 5 Δεκεμβρίου και 23 Δεκεμβρίου 2013, εξέφρασε μεταξύ άλλων τις ακόλουθες θέσεις:

1. Τη διαφωνία του για τη δημιουργία νέας κατηγορίας εμπειρογνωμόνων για υφιστάμενα κτίρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές, αφού κάτι τέτοιο πιθανόν να προκαλεί ανομοιομορφία στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που εκδίδονται.

2. Την αντίθεσή του με την πρόνοια των κανονισμών η οποία καθορίζει ως προσόν των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων την έκδοση ενενήντα πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, αφού κάτι τέτοιο δε διασφαλίζει την απόκτηση της απαιτούμενης εμπειρίας για έκδοση σχετικών πιστοποιητικών κτιρίων που δεν αποτελούν κατοικίες.

3. Τη διαφωνία του με την εισαγωγή νέας μεθόδου υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων κτιρίων που χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές.

4. Την αντίθεσή του με την εισαγωγή του κλάδου των χημικών μηχανικών και κατ’ επέκταση των μηχανικών περιβάλλοντος στον κατάλογο των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων.

Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου σε σχετική επιστολή του προς την επιτροπή, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2013, εξέφρασε μεταξύ άλλων τη δυσαρέσκειά του σε σχέση με το γεγονός ότι δε λήφθηκαν υπόψη οι προηγούμενες εισηγήσεις του γύρω από το θέμα, ενώ παράλληλα διατύπωσε τη θέση ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που οι εν λόγω κανονισμοί θα επιφέρουν στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για την προτεινόμενη εισαγωγή του κλάδου των χημικών μηχανικών στον κατάλογο των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, εξαιτίας των περιορισμένων γνώσεων που θεωρεί ότι έχουν γύρω από το αντικείμενο.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σε σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2014, εξέφρασε την επιφύλαξή του για την προτεινόμενη εισαγωγή του κλάδου τωv χημικών μηχανικών στον κατάλογο των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για κτίρια που δε χρησιμοποιούνται ως οικίες, ενώ παράλληλα επισήμανε ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί δε διευκρινίζουν επαρκώς πως τεκμηριώνεται η πείρα των υποψήφιων ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων στον τομέα των κτιρίων ή σε θέματα ενέργειας ή σε τεχνικά συστήματα κτιρίου.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης επί των εν λόγω κανονισμών, τέθηκαν από ορισμένα μέλη της επιτροπής, καθώς και τον κ. Γιώργο Περδίκη εισηγήσεις για τροποποίηση του κειμένου τους.

Οι εν λόγω εισηγήσεις, όπως αυτές τελικά διαμορφώθηκαν μετά από συζήτηση, υιοθετήθηκαν ομόφωνα από την επιτροπή και συναφώς ενσωματώθηκαν στο κείμενο των κανονισμών, το οποίο υποβάλλεται στην ολομέλεια του σώματος προς έγκριση.

Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν τα ακόλουθα:

1. Οι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες με σπουδές στον κλάδο της χημικής μηχανικής θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης μόνο για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως οικίες.

2. Οι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες οι οποίοι εκδίδουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως οικίες πρέπει να έχουν τουλάχιστον ενός έτους αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα των κτιρίων ή σε θέματα ενέργειας ή σε τεχνικά συστήματα κτιρίου αντί τριών ετών.

3. Ο χρόνος της απαιτούμενης πείρας των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που θα εκδίδουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια που δε χρησιμοποιούνται ως οικίες γίνεται εισήγηση να μειωθεί από έξι σε τρία χρόνια.

4. Οι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα εκδίδουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενα κτίρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές πρέπει να έχουν τουλάχιστον ενός έτους αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα των κτιρίων ή σε θέματα ενέργειας ή σε τεχνικά συστήματα κτιρίου.

5. Στους προτεινόμενους κλάδους των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα εκδίδουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως οικίες προστέθηκε και ο κλάδος των μηχανικών περιβάλλοντος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών από την ολομέλεια του σώματος ο τίτλος τους θα τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014».

 

21 Ιανουαρίου 2014

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων