Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρόληψη Τραυματισμών από Αιχμηρά Αντικείμενα στο Νοσοκομειακό Τομέα και Ευρύτερα στον Τομέα Παροχής Φροντίδας Υγείας) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Ιανουαρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ κοινοποίησε γραπτώς τη συμφωνία της με τους κανονισμούς αυτούς.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 38 και των σημείων 15(1), 16 και 18 του Πρώτου Πίνακα του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/32/ΕΕ, με την οποία τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία-πλαίσιο για την πρόληψη των τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό τομέα και ευρύτερα στον τομέα της παροχής φροντίδας υγείας. Η εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο υπογράφτηκε από τους κοινωνικούς εταίρους HOSPEEM (Ευρωπαϊκή Ένωση Εργοδοτών του Νοσοκομειακού Τομέα και Τομέα Παροχής Φροντίδας Υγείας) και EPSU (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Υπηρεσιών).

Ειδικότερα, ο βασικός σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι να διασφαλιστεί ότι οι εργοδότες που διεξάγουν δραστηριότητες στο νοσοκομειακό τομέα και ευρύτερα στον τομέα παροχής φροντίδας υγείας εφαρμόζουν όλες τις πρόνοιες της πιο πάνω συμφωνίας-πλαίσιο. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι εργοδότες εξακολουθούν να έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο και τους σχετικούς κανονισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, σκοπός της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η επίτευξη του ασφαλέστερου δυνατού εργασιακού περιβάλλοντος στο νοσοκομειακό τομέα και ευρύτερα στον τομέα παροχής φροντίδας υγείας με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από κάθε είδους αιχμηρά αντικείμενα, περιλαμβανομένων και των βελονών, καθώς και η προστασία των εργοδοτουμένων που διατρέχουν κίνδυνο. Η εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο καλύπτει όλους τους εργοδοτουμένους του δημόσιου και ιδιωτικού νοσοκομειακού τομέα και ευρύτερα του τομέα παροχής φροντίδας υγείας, καθώς και όλους όσοι υπάγονται στη διοικητική εξουσία και εποπτεία των εργοδοτών, περιλαμβανομένων των εργοδοτουμένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας. Επισημαίνεται ότι οι εργοδότες πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες, για να εξασφαλίσουν ότι οι υπεργολάβοι που δραστηριοποιούνται στα υποστατικά τους συμμορφώνονται με τις διατάξεις της συμφωνίας-πλαίσιο.

Ειδικότερα, η συμφωνία-πλαίσιο περιλαμβάνει τις πιο κάτω ρήτρες:

1. Διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον καθορισμό πολιτικών από πλευράς του εργοδότη σχετικά με την εκτίμηση του κινδύνου.

2. Διαδικασίες που πρέπει να αναλάβει ο εργοδότης για την εξάλειψη, πρόληψη και προστασία των εργοδοτουμένων από τον κίνδυνο τραυματισμού από αιχμηρά αντικείμενα ή και λοιμώξεις. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α. την εξασφάλιση ιατρικών συσκευών που περιέχουν μηχανισμούς ασφάλειας,

β. την κατάργηση της πρακτικής επανατοποθέτησης καλυμμάτων στις βελόνες,

γ. τη διάθεση και τοποθέτηση στους χώρους εργασίας, όπου υπάρχει κίνδυνος, ασφαλών περιεκτών με σαφή επισήμανση για το χειρισμό των αιχμηρών αντικειμένων και των εργαλείων έγχυσης μιας χρήσης,

δ. την εφαρμογή ασφαλών συστημάτων εργασίας,

ε. την εφαρμογή διαδικασιών για την ιατρική παρακολούθηση της υγείας των εργοδοτουμένων,

στ. τη χρήση ατομικού εξοπλισμού προστασίας και

ζ. την προσφορά εμβολιασμού στους εργοδοτουμένους, όταν υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια.

3. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτουμένων όσον αφορά την πρόληψη των κινδύνων και την καταγραφή των συμβάντων/ατυχημάτων.

4. Κατάρτιση των εργοδοτουμένων σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες που συνδέονται με τους τραυματισμούς από αιχμηρά αντικείμενα.

5. Εφαρμογή μηχανισμών αναφοράς για κάθε ατύχημα ή περιστατικό που σχετίζεται με το χειρισμό αιχμηρών αντικειμένων.

6. Πολιτικές και διαδικασίες αντίδρασης και παρακολούθησης στις περιπτώσεις τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν περίθαλψη του τραυματισμένου εργοδοτουμένου, παροχή σε αυτόν προληπτικής αγωγής, κατάλληλη παρακολούθηση της υγείας του και διερεύνηση των αιτιών και των περιστάσεων του ατυχήματος/περιστατικού.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς, με την εφαρμογή τους ενδέχεται να υπάρξει πολύ μικρή αύξηση των δαπανών όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής φροντίδας υγείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μεσοπρόθεσμα η πολύ μικρή αύξηση των δαπανών θα αφορά εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν ασφαλείς διαδικασίες, πρακτικές πρόληψης και αναφοράς τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα, ενώ μακροπρόθεσμα η εφαρμογή των διαδικασιών πρόληψης θα μειώσει το ποσοστό τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα και κατ’ επέκταση τις δαπάνες των επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, επισημάνθηκε από μέλος της επιτροπής ότι οι ιατροδικαστικές πράξεις, καθώς και η ταρίχευση δεν εντάσσονται στον τομέα παροχής φροντίδας υγείας και υποβλήθηκε εισήγηση όπως οι πιο πάνω πράξεις περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής των υπό συζήτηση κανονισμών. Η εν λόγω εισήγηση έγινε αποδεκτή από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και από την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, οι οποίοι διαμόρφωσαν το κείμενο των κανονισμών, έτσι ώστε οι ιατροδικαστικές πράξεις και η ταρίχευση να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής τους.

Όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή, οι προτεινόμενοι κανονισμοί εξετάστηκαν με βάση την καθιερωμένη διαδικασία από τριμερή τεχνική επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, της ΟΕΒ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών. Περαιτέρω, η ΣΕΚ, επειδή δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, κοινοποίησε γραπτώς στην επιτροπή ότι συμφωνεί με τους εν λόγω κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών αυτών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν στη βάση των πιο πάνω.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

21η Ιανουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων